Lh - Lio
Lichtig Ferdinand
img_Lichtig Ferdinand.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 96 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA