Lh - Lio
Lichtblau Oto
img_Lichtblau Oto.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 93 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA