VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2014

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín,
                            od září 2014: Pilotů 217/12, 160 01,Praha 6 - Ruzyně
 
                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel. : 973 213 301
                                                                                           fax : 973 213 308
                                                                                           e-mail:  podatelna-vua@army.cz
                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel. : 973 213 350
                                                                                              fax: 973 213 308
                                                                                              e-mail: podatelna-vua@army.cz
 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.) : VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

  

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.
                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;
 
Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939;
Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády z let
                       1918-1939;
Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jana JELENOVÁ (SÁGNEROVÁ)
                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská
                      personální dokumentace; Od 30. 6. 2013 – mateřská dovolená; Od 1. 7. 2014 Mgr. Jan ZÁMEČNÍK;
Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC
                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-1945
                      (na tabulce Mgr. M. MALÉ -  mateřská dovolená od dubna 2013);
Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.
                       odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální dokumentace,
                       fondy a sbírky z let 1939-1945;
 
Vedoucí 2. odd. VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK
                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
Archivář 2. odd. VHA  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
Archivář 2. odd. VHA RSDr. Petr HOFMAN
                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace; fondy a
                        sbírky po roce 1945;
Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC
                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
 
Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ
                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA (NAD);
Archivářka 3. odd. VHA  Mgr. Zuzana PIVCOVÁ. Od 1. 5. 2014 Mgr. Martin FLOSMAN
                            odborný zájem, správce: badatelna VHA, vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let
                            1939-1945;
Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ
                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;
Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO
                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA
                            (NAD);
Archivářka skupiny digitalizace Zdeňka PUSTAYOVÁ
                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;
Archivář skupiny digitalizace Mgr. Martin FLOSMAN. Od 1. 5. 2014 Mgr. Zuzana PIVCOVÁ
                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

Badatelna VHA/ VÚA na Ruzyni

 

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17, skutečný stav pracovníků VHA ke 31. 12.  2014 – 17.

V roce 2014 došlo v personální oblasti k několika změnám. Nejvýznamnější byl přesun Dr. Petra Hofmana na tabulku Dr. Pavla Minaříka, CSc., který ukončil působení ve VHA na vlastní žádost k 31. 12. 2013. K 1. 5. 2014 došlo k výměně na 3. oddělení mezi Mgr. Zuzanou Pivcovou a Mgr. Martinem Flosmanem. Od 1. 7. 2014 se obsadila i tabulka po Mgr. Janě Jelenové (mateřská dovolená) na 1. oddělení. Systemizovaná místa ve VHA, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

 

II.  Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

 

  

   III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1) Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

a)      skartační dohledy se u  VÚA/SA MO v roce 2014 nerealizovaly. V případě  VÚA/SA AČR Olomouc se v  roce 2014 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace ročníku 1982 (ve dnech 1. – 4. 12. 2014 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec), který navazoval na předchozí dohledy. Celkem bylo do řízení zařazeno 10 9470 složek (svazků), z nichž bylo za archiválie vybráno 1 715 složek vojenských soudů a prokuratur v rozsahu 158 kartonů. Vybrané dokumenty budou převzaty do VHA na jaře roku 2015. Do nového objektu se přestěhují společně s již vybranými archiváliemi v minulých letech.
b)      pracovníci VHA  nebyli v roce 2014 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO ČR.
 

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V rámci realizace GI archiválií ve VHA (dokončená v dubnu 2014) a následném zaznamenání všech vnějších změn v evidenci archiválií (ke kterým došlo v době realizace GI, tzn. v letech 2013-2014) došlo v evidenci archiválií ve VHA ke změnám. V případě vnějších změn to bylo 139 (136 přírůstků a 3 úbytky), uvnitřních to bylo 1014 změn. Jejich přehled nám poskytují statistiky těchto změn: 

 

 

   

 

             8. ledna 2015 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním
             archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové
             službě – úplné znění zákona č. 239/2012 Sb.) v elektronické podobě
             aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních
             fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2014.
 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

a)     Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz).  Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti.  Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2014.
b)     Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války. V doplňování avylepšování databáze se pokračovalo i v roce 2014, a to stejným způsobem jakov případě databáze čs. legionářů.
c)      Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2014 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. V roce 2014 se do počítačové databáze padlých v 1. světové válce vybírali z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) již osoby, které padly v roce 1915. Ke konci roku se začala databáze doplňovat o osoby padlé v roce 1916. K 31. 12. 2014 bylo v databázi 98 734 záznamů. V roce 2014 bylo vytvořeno 34 656 nových záznamů. Se zveřejněním (na internetu) padlých v roce 1914 (opravená verze) i za rok 1915 (ještě neopravená verze) se počítá v únoru 2015. V souvislosti s tvorbou této databáze byla v roce 2014 dokončená digitalizace tzv. bílé kartotéky padlých v 1. světové válce. Je předpoklad, že ve vylepšené podobě bude zveřejněna na internetových stránkách VÚA na jaře 2015. 
 

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

a)   Na 2. oddělení VHA nebylo v roce 2013 realizováno zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů a jejich přípravu na stěhování do nového objektu. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2014, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 17 285 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).
b)   Na 1. oddělení  VHA se v roce 2013 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu.  Hlavním důvodem této skutečnosti byl nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. V prvním pololetí k tomu přibylo dokončování generální inventury archiválií a archivních fondů ve VHA.  Ve druhém pololetí pak probíhalo stěhování archivu do nového objektu.
          Výsledky GI archiválií ve VHA byly zaslány MV ČR 23. 4. 2014. Dne 7. 5. 2014 byly zaslány ještě doplňky
     Archiv pokračoval ve zpracování různých databází. Na internetu byla umístěna databáze padlých v 1. světové válce za rok 1914. I když se avizovalo posunutí zveřejnění vojenských matrik na internetových stránkách VÚA až v roce 2017 přistoupilo se, po přestěhování archivu, intenzivně k urychlení tohoto kroku. Je zde velký předpoklad, že k tomuto zveřejnění dojde již v roce 2015.
 

5) Využívání archiválií:

       - Úřední a badatelská agenda:  Badatelna archivu byla v roce 2014 z provozních důvodů veřejností uzavřena. Toto opatření souviselo s GI archiválií a archivních fondů, přípravou archiválií a jejich následným přestěhování do nové archivní budovy v roce 2014. Studium archivních pramenů k vojenským dějinám byl umožněn v omezené míře pouze pro služební badatele (hlavně pro pracovníky Vojenského historického ústavu) a badatele zapojených do grantových nebo jiných rozsáhlejších vědeckých projektů z vědeckých ústavů a vysokých škol. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 329/2012 Sb.).
Do září 2014, tj. do přestěhování archivu, došlo i k výraznému omezení úřední agendy. Omezení se týkalo v podstatě soukromých žádostí (i v těchto případech se to však netýkalo žádosti souvisejících se správním řízením), žádosti státních institucí nebo orgánu územně správních celků se vyřizovaly dále. Všechna omezení v této oblasti skončila v září 2014. Poté nastal enormní nárůst žádostí směřujících hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2014 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala pouze agenda vztahující se ke 3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) a ke službě v PTP. Archiv vyřídil 65 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 59 ke službě v PTP.
            V roce 2014 vyřídili pracovníci VHA 608 žádanek pro badatele a 2 652 dopisů, z toho 627 rešerší pro instituce a úřady, 1 920 bylo soukromých podání. 105 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3). 
 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce 1. odd.  2. odd. 3. odd.+Ř VHA
2009/2 760 1 816 630 207 + 62 Ř VHA
2010/3 440 2 155 688 197 + 59 Ř VHA
2011/3 560 2 227 964 272 + 49 Ř VHA
2012/3 841 2 193 (171 brig.) 1 060 231 + 42 Ř VHA
2013/2 747 1 539 (552 brig.) 1 420 184 + 44 Ř VHA
2014/  608 337 (111 brig.) 239 23 + 9 Ř VHA

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce  1. oddělení 2. oddělení   3. oddělení+Ř VHA
2009/2 628    1 429   429   360 +130 Ř VHA  
2010/3 334    1 709   535   353 + 149 Ř VHA 
2011/3 189   2 297  452  270 + 127 Ř VHA
2012/3 832   2 759  649  263 + 161 Ř VHA
2013/3 253   2 322  649  144+ 138 Ř VHA
2014/2 652   2 043  347  162 + 94 Ř VHA

 

 

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník dopisy žádanky
Baláž 94 9
Urminský 169 8
Jelen 348 49
Zámečník 455 5
Heřmánek 279 27
Moravec 433 104
Hofman 180 2
Flosman 151 31
Šlosar 82 92
Dubánek 127 52
Dvořáková 51 26
Kadlec 87 69
pracovníci na dohodu 34 111
Jirásková 77 22
Pivcová 7 1
Žižková 78 0
Celkem 2 652 608

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2014:

a) počet přihlášených badatelů: 69 (ČR-62, zahraničí-7)

b) počet badatelských návštěv: 336 (ČR - 323, zahraničí -13)

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby: cca 80 000,- Kč

 

Činnost fotoarchivu v roce 2014:

a) počet přihlášených badatelů: 7 (ČR-6, zahraničí-1)

b) počet badatelských návštěv: 23 (ČR-22, zahraničí-1)

c) počet naskenovaných snímků: 318 ks

            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla i při omezeném provozu v první polovině roun 2014 na dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. Často se předkládalo i více archiválií na jednu návštěvu než určuje BŘ. Zásadní změna v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem nastane v lednu 2015, kdy se archiv po přestěhování otevře široké veřejnosti. Od října 2014 byla badatelna opět v provozu v omezené míře pro služební badatele. V novém objektu má mít badatelna rozšířenou otevírací dobu i na pondělí. Počítá se samozřejmě i s digitální badatelnou. V roce 2014 pokračovala digitalizace fondů VHA až od června, po přestěhování pracoviště do Ruzyně. V roce 2014 bylo z toho důvodu ve VHA digitalizováno pouze 76 871 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2014 také na dobré úrovni. I tady platí, že služby veřejnosti byly omezeny, v době stěhování archivu (květen až září 2014) úplně zastaveny. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů ale přetrval po celý rok.

 

   IV. Stav archiválií:

1)   Fyzická ochrana archiválií:

       V prvním pololetí 2014 se pokračovalo v přípravě archiválií ke stěhování. Vedle provádění dezinfekce v Národním archivu (cca 9 500 kartonů a počítá se s dezinfekcí asi 9000 kartonů i v roce 2015) se dezinfikovalo i vlastními prostředky. Realizovali to vedle pracovníků z knihařské a konzervátorské dílny VÚA i archiváři VHA spolu s pracovníky na „dohodu“. Nadále se pokračovalo také v rozsáhlé výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Archiv vyvinul maximální úsilí k zamezení přenesení prachu a plísní do nového archivního objektu vybaveného již se vzduchotechnikou. Po přestěhování archivu se dokončovali některé činnosti, započaté ještě v budově Invalidovny. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v nových. Po uvedení vzduchotechniky v objektu na Ruzyni docházelo ještě k občasným výpadkům. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se děje již přes počítač, čímž není problém jejich výkyvy odstranit.

            Teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií v budově Invalidovny se sledovaly průběžně. V nové budově se sledovaly tyto hodnoty ve vybraném skladu. Údaje z tohoto sledování se přikládali k žádosti s doklady o splňování akreditačních podmínek VHA v novém objektu.  V budově Invalidovny se nejnižší teploty opět naměřily v lednu a únoru 2014 ve skladech na západní chodbě (kolem 0 °C), nejvyšší teplota (kolem + 24°C) se naměřila ve skladech na jižní chodbě v červenci a srpnu 2014. Nejnižší relativní vlhkost byla v červenci 2014 v jižních skladech – 48%, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2014 v severních a západních skladech – 66%.

 

Pohled do nového depa v Ruzyni

 

2)  Stěhování archiválií do nového archivního objektu v Ruzyni:

           Stěhování Vojenského historického do nového objektu v Ruzyni začalo 19. května 2014. Jako první se stěhovalo digitalizační pracoviště, následovala ji badatelna s příruční knihovnou. Samotné stěhování archiválií z Invalidovny do Ruzyně bylo ukončeno 11. 9. 2014. Bylo přestěhováno cca 133 000 kartonů, dále cca 11 200 knih, sbírky map, plánů, plakátů, předpisů a desítky kartoték. V měsících říjen až prosinec došlo ještě k přesunům archiválií mezi Invalidovnou, SA AČR v Olomouci, Národním archivem (zabezpečení odvozu dezinfikovaných archiválií do nového objektu a navezení nových archiválií k dezinfekci v roce 2015 z SA AŘC v Olomouci) a objektem v Ruzyni. V přesunech archiválií mezi Ruzyní a SA AČR v Olomouci se bude pokračovat i v roce 2015 (převzetí justiční dokumentace). Také se budou realizovat přesuny archiválií mezi Ruzyní a Národním archivem v rámci dezinfekce archiválií VHA.

 

                       Stěhování archiválií v budově Invalidovny

 

3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2014):

           V roce2014 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly po listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Originály zůstaly i nadále v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý
     - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy
     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je
       založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA,
       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)
     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,
       ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;    

 

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý
     - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému
        psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu)
     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v
         příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA      
       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)
     - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako
       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   
       jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

   - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý
   - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy
   - AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v
     příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA
     (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)
  - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako
     studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014              
     ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

 

Stěhování archiválií v budově Invalidovny

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř-VÚA č. 1/2013
- zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – SOA Praha, 4. 6. 2014; Nadační fond pro
   Začleňování handicapovaných občanů do pracovního procesu, 29. 9. 2014; (Mgr. Heřmánek, PhDr. Baláž)
- účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2013 v Komorním Hrádku, 17. 2. 2014 (VHA)
- prezentace VHA  pro ČIS, Národní archiv, 20. 2. 2014 (PhDr. Baláž)
- prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 28. 5. 2014 a
   19. 11. 2014 (PhDr. Baláž)
- účast na konferenci – České, slovenské a československé dějiny 20. Století, Univerzita 
   Hradec Králové, 2. 4. 2014 (Mgr. Flosman)
- účast na konferenci – Reflexe Velké války v české a slovenské společnosti; Bratislava, 8. -10.
   4. 2014 (Dr. Hofman)
- přednáška v rámci odborné přípravy na OB MO – 95 let vojenského archivnictví, 21. 5. 2014 (PhDr. Baláž)
- zabezpečení odborného doprovodu při zájezdu delegace Poslanecké sněmovny ČR a ČsOL ke
  100. výročí 1. světové války a vzniku první čs. dobrovolnické jednotky (roty Nazdar) ve Francii;
  Paříž, Bayonne, 2. -3. 9. 2014 (Dr. Hofman)
- účast na mezinárodní konferenci – Ukrajina v první světové válce; Kyjev, 18. – 20. 9. 2014 (Dr. Hofman)
- účast na vědecké konferenci k první světové válce pořádané VHÚ; Senát PS ČR, 16. – 17. 9. 2014, (VHA)
- prezentace VHA na konferenci v Národním archivu – Archivy školám – archiváři učitelům; 4.-5. 11. 2014 (PhDr. Baláž, Dr. Hofman)
- účast na 2. mezinárodní konferenci ČsOL; Praha, 29. -30. 2014 (Dr. Hofman)
- vydání rozhodnutí ředitele odboru archivní správy a spisové služby o tom, že ke dni 7. října
  2014 VHA splnil akreditační podmínky dané v § 61 zákona č. 499/2004 Sb.(VHA)
- předání mikrofilmů vojenských matrik uložených ve VHA do Národního archivu (podle
   zákona 499/2004 Sb.); 17. 12. 2014 (VHA)
- ocenění: Dr. Petr Hofman – pamětní plaketa ČsOL ke 100. výročí čs. legií, za přínos k rozvoji legionářských tradic
 

Mezinárodní spolupráce

-    návštěva představitelů Vojenského archivu-centrálna registratura v Trnavě ve VÚA; 24. – 26. 9. 2014 (PhDr. Baláž)
-    návštěva představitelů Vojenského historického archivu v Bratislavě ve VÚA; 29. - 30. 10. 2014 (PhDr. Baláž)
 

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2015:

a)      Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), dalších norem a předpisů při své činnosti.
b)      Odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989. Odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.
c)      Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, a komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele.
d)     Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony.
e)      Odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech (výběr archiválií).
f)       Převzetí vybraných archiválií ze správních archivů do VHA.
g)      Dokončení lokace fondů VHA v nových prostorách na Ruzyni.
h)      Vědecký výzkum a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy.
i)        Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA; zabezpečení zveřejnění vybraných digitalizovaných archiválií na internetových stránkách VÚA.
j)        Vydání Ročenky VHA,
k)      Digitalizace archivních fondů VHA, zabezpečit digitalizaci tzv. německých trofejních fondů a sbírek v součinnosti s Bundesarchivem.

 

Stěhování archiválií do nového objektu v Ruzyni