Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv  byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením zákona o archivnictví a spisové službě, zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3 žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

            Námitku proti nahlížení do archiválie/dokumentu lze vznést do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li dotčená osoba námitky v uvedené lhůtě, má se za to, že s nahlížením do archiválií/dokumentů souhlasí (na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu).

Žadatel o nahlížení:

a)      jméno a příjmení:

b)     datum a místo narození, státní občanství:

c)     adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině:

Rozsah osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:

Do archiválií/dokumentů obsahujících citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.  V žádosti uvede tyto údaje:

Žadatel o nahlížení:

d)     jméno a příjmení:

e)     datum a místo narození, státní občanství:

f)     adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině:

Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo: