VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2008

PhDr. Július Baláž, CSc.
Ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu:

Sokolovská 136, 186 00 Praha 8, Karlín
Ředitel Vojenského ústředního archivu,
tel.: 973 206 120
fax : 973 206 129
e-mail: podatelna@vuapraha.cz
Ředitel Vojenského historického archivu,
tel.: 973 206 100
fax: 973 206 129

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen Bezpečnostnímu řediteli MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31.12. 2008 archiv podle §81 zákona z objektivních důvodů neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.
        odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: promovaný historik Václav SLUKA
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Ivan URMINSKÝ
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN (do 15.1.2007 Mgr. Michaela MALÁ-mateřská dovolená)
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a rakouské fondy a sbírky do roku 1914;

Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje;

Archivář 1. odd. VHA: Magdaléna DUSZKOVÁ
        odborný zájem, správce: evidence účastníků II. čs. odboje, vojenská personální dokumentace

Vedoucí skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: RSDr. Pavel MINAŘÍK, CSc.
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Mgr. Tomáš Chrobák, PhD.
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (od 1.10. do 15.11. 2008);

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Ing. Petr KADLEC
        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (od 1.11. 2008);

Vedoucí 2. odd. VHA: Ing. Alena HRNČÍŘOVÁ
        odborný zájem, správce: badatelna VHA, kurzy spisové služby;

Archivářka 2. odd. VHA: Mgr. Zuzana PIVCOVÁ
        odborný zájem, správce: badatelna VHA, tzv. německé trofejní fondy a sbírky;

Archivářka 2. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ
        odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Archivářka 2. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ
        odborný zájem, správce: evidence archiválií a archivních fondů VHA (NAD) a rakouské fondy a sbírky do roku 1914;

Archivářka 2. odd. VHA: Margita KOLENOVÁ
        odborný zájem, správce: odborný archivní dohled na spisovnách MO, kurzy spisové služby, administrativní a personální bezpečnost ve VÚA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Petr RÁČEK
        odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivář skupiny digitalizace: Daniel GEMZA, DiS
        odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace: Petra SCHICKOVÁ
        odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace: Iveta HLADÍKOVÁ
        odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA.

Počet systematizovaných míst ve VHA ke 30.9. 2008 – 14, skutečný stav pracovníků VHA – 14. Počet systematizovaných míst ve VHA od 1.10. 2008 – 20, skutečný stav pracovníků VHA ke 31.12. 2008 – 19.

Ocenění pracovníků VHA ministryní obrany Vlastou Parkanovou v srpnu 2008 Systematizovaná místa ve VHA představovaly pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotlivý archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, předarchivní péče a kontrolní činnost, archivní evidence, péče o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správa atd. Od 1.10. 2008 se stala organizační součástí archivu skupina digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem, informatikou atd. je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.
(Ocenění pracovníků VHA ministryní obrany Vlastou Parkanovou v srpnu 2008)

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:
II. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

 

1) Předarchivní péče - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

 

a) skartační dohledy se u VÚA/ SA MO ani u VÚA/ SA AČR Olomouc v roce 2008 nerealizovaly. Ze strany SA AČR a ani SA MO nebyly vzneseny požadavky na skartační dohledy, které by byly akutní. Jedním z důvodů proč tomu tak bylo je i to, že se ve skartačním řádu nového předpisu Adm-1-1 (platný od 1.1. 2009, ale jeho zpracování bylo realizováno v součinnosti s VÚA v roce 2008) objevilo ustanovení o tom, že skartační řízení ve správních archivech se realizují až po uplynutí 25 let od vzniku dokumentů. Správní archivy vzaly na vědomí jednak tuto skutečnost a VHA vyšly obdobně jako v roce 2007 vstříc i z důvodu zajištění rekonstrukce zaplavených fondů pracovníky skupiny NFS (mají na starosti zabezpečení skartačních dohledů ve správních archivech). Obnovení dohledu na skartační řízení a výběru archiválií ve správních archivech (zatím zde žádná skartace neproběhla) nelze za stávající situace odhadnout.

 

b) pracovníci VHA v roce 2008 nebyli ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI). Naplno se rozjela tzv. metodická pomoc v oblasti spisové služby ve vytipovaných spisovnách resortu MO. V roce 2008 se realizovala tato metodická pomoc, která byla zabezpečována o.z. Kolenovou, na 15 spisovnách. V roce 2009 se předpokládá, že vedle metodické pomoci budou obsahovat návštěvy ve spisovnách i prvek kontroly výkonu spisové služby.

 

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

 

a) V roce 2008 převzal VHA 2 přírůstky. První přírůstek byl výběrem k existujícímu archivnímu souboru realizovaného mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, odst. c). Jednalo se 1 karton dokumentace německé armády z let 1939-1945, který nám předal SOkA Mělník. Nejvýznamnější přírůstek byl také výběrem k existujícímu archivnímu souboru realizovaného však ve skartačním řízení. Jednalo se o 1941 kartonů tzv. kmenových listů (osobních spisů) vojáků narozených před rokem 1910, které byly předány Ředitelstvím personální podpory MO do Správního archivu AČR v Olomouci. Fyzicky zůstaly archiválie přechodně ve správním archivu v Olomouci. Nadále platí, že VHA neobnoví přebírání vybraných archiválií po ukončení skartačního řízení ze správních archivů dříve než v roce 2012, tzn. při přestěhování archivu do nového objektu. K úbytku, v rozsahu 56 kartonů, došlo delimitací dokumentace KSČ a společenských organizací do Archivu bezpečnostních složek podle zákona č. 181/2007 Sb., a také vnitřní skartaci při inventarizaci fondu MNO-I. odbor 1918-1939, 24 kartonů. Cekem to v roce 2008 představovalo 80 kartonů (10 bm).

 

b) vedení a doplňování evidenčních karet JAF:

 

V roce 2008 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Zpracování údajů vykonávala o.z. Jirásková.

 

V měsíci únoru 2009 budou předány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) v elektronické podobě evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k 31.12. 2008.

 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:

 

Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.army.cz). Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2008.

 

Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války se začala zpracovávat ve VHA od ledna 2005. K 31.12 2007 byly do databáze zaneseny záznamy ke cca 55 769 příslušníkům čs. vojenských jednotek v zahraničí. Projekt na vytvoření této databáze byl rozplánován do 31.12. 2007, ale po snížení počtu pracovníků určených na jeho tvorbu ze 4 na 2 (již v roce 2006) se to do tohoto termínu nedalo stihnout. V roce 2008 se zpracovávaly data příslušníků čs. vojenských jednotek na Středním Východě, ve Francii a Velké Británii. Ke 31.12. 2008 byly v databáze záznamy 65 002 příslušníků. Vedení archivu se rozhodlo z technických důvodů zpracovávání dat k 31.12. 2009 ukončit. I v případě této databáze se počítá s jejím následným zveřejněním na internetové stránce VÚA.

Evidenční karta příslušníků čs. zahraničního odboje za druhé světové války
(Evidenční karta příslušníků čs. zahraničního odboje za druhé světové války)

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

 

a) Na SNFS VHA bylo nadále i v roce 2008 zpřístupňování nových fondů pozastaveno. Hlavní důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů MNO 1945-1950.Bylo zrekonstruováno cca 1500 kartonů. Dále se pokračovalo v rekonstrukci a doplňování sbírky čs. předpisů po roce 1945, ale i v rekonstrukci pomocných knih MNO 1945-1950. K rekonstrukci bylo na restaurátorskou dílnu předáno 33 předpisů a 238 pomocných knih, po rekonstrukci bylo převzato zpět 43 předpisů a 248 pomocných knih. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky skupiny (od 1.9. 2008 i s přispěním pracovníka na dohodu) za rok 2008 vyznačeno u 622 dokumentů a 30 070 stran zrušení stupně utajení.

 

b) Na 1. oddělení VHA bylo v roce 2008 zastaveno zpřístupňování nových fondů. Pokračovalo se pouze v inventarizaci započaté v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci I. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Sluka) a III. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Urminský), kde se pokračovalo hlavně v revizi a přepisování inventáře. K tomuto kroku se odhodlalo vedení archivu už koncem roku 2007 kvůli pořizování vlastního inventarizačního počítačového programu. Zároveň bylo rozhodnuto, realizovat nové zpřístupňování pouze v novém programovém prostředí. Do výběrového řízení na zakoupení inventarizačního programu se však nepřihlásily firmy jejichž produkty se v českých archivech nejvíce používají. Firmě, která výběrové řízení vyhrálo, trvalo vytvoření příslušného programu, při konzultaci s archiváři VHA, více než půl roku. Při testování programu byla provedena revize rukopisu inventáře 1. československého náhradního pluku v SSSR. Nový produkt obdržel archiv koncem roku 2008, proto se využije plně až v roce 2009.

 

Po stránce odborné archivní činnosti patří zpřístupňování nadále k nejvýznamnějším ve VHA. V případě skupiny novodobých fondů a sbírek bude nadále přetrvávat negativní vliv povodní. Přesto, že tato skupina z důvodu urychlení rekonstrukce zaplavených archiválií byla od 1.10. 2008 personálně posílena, nějaké nové zpřístupňování nebude u ní možné ještě několik let. U 1. oddělení VHA je omezujícím faktorem pro jakoukoliv odbornou činnost personální stav, ale i rozsah úřední a badatelské agendy, a nelze zapomenout ani na pracovní prostředí v budově Invalidovny. V roce 2008 k nim přistoupila i příprava výstavy o čs. legii v Rusku. Jednou z možností jak za této situace rozhýbat zpřístupňování je provést změny ve vyřizování badatelské agendy. Celá věc se řeší a změny nastanou pravděpodobně od 1.1. 2010. Všechny zakoupené licence inventarizačního programu se přidělí 1. oddělení. I v roce 2009 se bude realizovat zpřístupňování v podobě revize již v minulosti vypracovaných rukopisů inventářů. Se zahájením inventarizace nových fondů se počítá od roku 2010.

 

5) Využívání archiválií:

 

Úřední a badatelská agenda: Lze konstatovat, že i přes uzavření badatelny archivu před veřejností v měsících červenec a srpen byl rozsah badatelské agendy v roce 2008 největší za posledních deset let. O studium archivních pramenů k vojenským dějinám je obrovský zájem. Hlavně v zimních měsících však nelze již počet badatelů zvyšovat. V podmínkách budovy Invalidovny je to již dlouho na úkor zdraví archivářů. Podobně jako v roce 2007 poskytovala badatelna svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb.. K vůli jednoznačnému vymezení některých práv badatelů při studiu archiválií, v minulosti utajovaných, se několikrát upravoval badatelský řád. V roce 2008 došlo oproti roku 2007 k nárůstu úřední agendy. A to přesto, že se již (až na několik odvolání) nevyřizovala rozsáhlá agenda typu potvrzování služby u PTP občanům Slovenské republiky, a nebo ta, která vyplývala ze zákona č. 357/2005 Sb. a souvisela s potvrzováním účasti v povstání v květnu 1945.

 

V roce 2008 vyřídili pracovníci VHA 2865 žádanek pro badatele a 2698 dopisů, z toho 1058 rešerší pro instituce a úřady, 1640 bylo soukromých podání nebo podání, která buď byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu na badatelnu. (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

SNFS

2. odd.+Ř VHA

2003/1704

1421

283

0

2004/2300

1772

528

0

2005/2815

1841

783

191

2006/2345

1650/230 br.

520

175

2007/2512

1838/180 br.

521

153

2008/2865

2028/123 br.

630

207/62

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce

SNFS

1. oddělení

2. oddělení+Ř VHA

 2003/ 1453

 390

 1063

0

 2004/ 1913

 413

 1059

 318+123

19982005/ 3306 (507 br.)

01495 (429 brig.)

01190 (78 brig.)

997508+113

19992006/ 3198 (531 br.)

0972 (209 brig.)

01622 (322 brig.)

516+88

2007/ 2094

470

1117

391+116

2008/ 2698 (19 br.)

488 (19 brig.)

1429

557+224

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

224

62

Šlosar

185

173

Dubánek

147

235

Minařík

124

173

Chrobák

7

26

Kadlec

6

23

Sluka

341

254

Urminský

200

417

Jirásková

301

210

Jelen

214

404

Moravec

225

378

Duszková

148

242

Pivcová (brig.)

0

123

Hrnčířová

166

29

Pivcová

125

116

Žižková

49

0

Kolenová

217

0

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2008:

a) počet přihlášených badatelů: 487 (ČR-425, zahraničí-62)

 

b) počet badatelských návštěv: 2010 (ČR-1856, zahraničí-154)

 

c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií:34 005, placených 7 137)

 

d) vyúčtované peníze za kopie: 44 556,50,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2008:

a) počet přihlášených badatelů: 69
(ČR-64, zahraničí-5)

 

b) počet badatelských návštěv: 247
(ČR-238, zahraničí-9)

 

c) počet vyhotovených fotografií: 0 ks

 

d) počet naskenovaných snímků: 3016 ks

 

e) celkový počet vypálených „CD“ : 87 CD + 4 DVD

 

Úroveň poskytování služeb badatelnou se vylepšila změnou Badatelského řádu VHA. Jednalo se o sjednocení badatelského řádu s vyhláškou MV č. 645/2004 Sb.. Změny pouze vylepšovaly možnosti studia pro badatele. Nelze však nadále rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně. Aby mohl archiv plnit svoje další odborné úkoly je současná úroveň poskytování služeb veřejnosti na hranici jeho možností. Přibližně dvou až tříměsíční lhůta, ve které se badatelé objednávají ke studiu, přetrvává. Není možné ji v současných podmínkách dislokace archivu, ani vzhledem k technickým možnostem a personálnímu stavu, zkrátit. První systémové změny na badatelně se chystají realizovat od počátku roku 2010. Veřejnost o nich bude informována na internetové stránce Vojenského ústředního archivu. Zásadní změnu v tomto směru však lze opravdu očekávat až po přestěhování archivu do nového objektu a spuštění tzv. digitální badatelny. Předpokladem k tomu má být digitalizace fondů VHA, která se v roce 2008 realizovala na digitalizačním pracovišti archivu (pracoviště se stalo organizační součásti VHA od 1.10. 2008). V roce 2008 bylo na tomto pracovišti digitalizováno 205 000 stran archiválií. V roce 2008 se zvýšil i počet tzv. služebních badatelů, kterým archiv poskytuje služby operativně bez dlouhých čekacích lhůt. Jejich počet však vzrůstá i z toho důvodů, že se do této kategorie badatelů dostávají některé osoby přes známosti s funkcionáři resortu MO. Množí se žádosti od útvarů za osoby, které s resortem nemají nic společného.

 

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu zůstala v roce 2008 na dobré úrovni. Je to i kvůli technickému vybavení tohoto pracoviště. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy byl při osmičkových výročích veliký. Význam fotoarchivu se plně projevil při zabezpečení příprav výstavy k československé legii v Rusku, ale poskytla cenné služby i při vyhotovení síní tradic různých složek AČR.

 

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pokračovalo i v roce 2008. Má ho na svědomí hojnější používání vlastních reprodukčních zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Počet naskenovaných fotografií ve fotoarchivu kvůli různým výstavám stoupl, i když žádostí o vlastní skenování fotografií dále přibývá. Poskytování služeb veřejnosti je souhrou obou složek 2. oddělení VHA s ostatními pracovníky archivu. V součinnosti s archiváři VHA se tak i v roce 2008 zabezpečovala další činnost jako různé konzultace, předkládání požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.

 

IV. Stav archiválií:

 

1) Fyzická ochrana archiválií:

 

Úkol se plnil ve VHA průběžně. V roce 2008 byly plynovány sklady dvakrát (21.3. 2008 a 27.10. 2008). Podle potřeb se provádějí stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečováno o.z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani roce 2008 neubylo. Pro Invalidovnu to není nic překvapivého. Nadále se tento problém řešil jejich výměnou. Po celý rok 2008 se nadále dávaly do nových přířezů a kartonů archiválie, které byly v roce 2002 zaplaveny a do únoru 2008 se vrátily do archivu. Tato činnost má vliv i na výskyt plísní. Je však otázkou, jak dlouho tomu tak v prostředí Invalidovny bude. Udržet výskyt plísní na uzdě v tomto objektu bude velice obtížné.

 

V průběhu roku 2008 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teplota se naměřila v lednu 2008 v severních skladech – 0 °C, nejvyšší teplota – 26°C se naměřila v jižních skladech v srpnu 2008. Nejnižší relativní vlhkost byla v srpnu 2008 v jižních skladech – 45%, nejvyšší na přelomu měsíců březen a duben 2008 v severních skladech – 69%.

Pracovní činnost odborných archivářů v zimě – vyřizování badatelské agendy v promrzlých skladech a chodbách Invalidovny
(Pracovní činnost odborných archivářů v zimě – vyřizování badatelské agendy v promrzlých skladech a chodbách Invalidovny)

2) Zabezpečování rozmrazení, vysoušení a restaurování zaplavených archiválií:

 

V roce 2008 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií. Rozmrazování a vysoušení zamrazených archiválií bylo realizováno firmou Belfor podle dohodnutého harmonogramu. Poslední paletizační jednotky k rozmrazení a vysušení byly z mrazíren v Kladně odebrány 13.12. 2007. Rozmražené a vysušené archiválie se předaly do Národního archivu v Praze k dezinfekci. Všechny činnosti se v roce 2008 realizovaly bez větších problémů. Do Vojenského historického archivu byly vráceny poslední palety dezinfikovaných archiválií z Národního archivu 29.2. 2008.

 

Velký kus práce při organizování a realizaci záchranných prací vykonal o.z. Šlosar. Jednak se zúčastňoval jednání, která upřesňovala harmonogram rozmrazování, vysušení a dezinfekce, dále pak měl na starost i zabezpečení proplacení jednotlivých činností. Přičinil se také o to, že se v roce 2008 realizovala tzv. ozonizace, pomoci které byl odstraněn zápach z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií. Celkem touto metodou prošlo 2500 kartonů, tzn. celý soubor justiční dokumentace z let 1945-1968 a část fondů MNO z let 1945-1950. Pracovníci skupiny NFS o.z. Šlosar, o.z. Dubánek, o.z. Minařík a o.z. Dvořáková spolu s několika dalšími pracovníky archivu obdrželi v srpnu z rukou ministryně obrany Vl. Parkanové pamětní plaketu za záchranu zaplavených archiválií.

 

I v roce 2008 se pokračovalo v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala rekonstrukce nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 43 předpisů. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restaurovaly rejstříky zaplavených fondů. V roce 2008 bylo zrekonstruováno 248 rejstříků z fondů MNO.

 

Dále o.z. Šlosar a o.z. Minařík prováděli po celý rok pravidelné kontroly uložení archiválií v NA Praha (celkem 18 krát). Čtvrtletně byla o.z. Šlosarem zpracována informační zpráva pro Bezpečnostního ředitele MO o stavu záchranných prací k odstranění následků povodní v roce 2002. K této zprávě se připojovala i informace o průběhu digitalizace fondů VHA.

 

3) Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 19.12. 2008):

 

Oproti kontrole provedené v lednu roku 2008 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP jsou uložené na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají i nadále v trezoru ředitele VHA. Po státní kontrole v roce 2007 je součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

 

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

 

AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý

 

nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

 

AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

 

kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

 

v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu, ostatní jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, jsou v dobrém stavu;

 

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29.1. – 19.4. 1943 (evidenční číslo AKP – 43, z roku 1980)

 

AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 

nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému psacímu prostředku – obyčejná tužka

 

AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

 

kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

 

v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie) jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu;

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15.5. 1944 – 22.5. 1945 (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 

AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 

nebyly u ní provedeny konzervační zásahy

 

AKP je uložena v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

 

kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

 

v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

 

Odborné a společenské aktivity archivu:

Kurs archivní a spisové služby v roce 2008
(Kurs archivní a spisové služby v roce 2008)

zajišťování oblasti personální bezpečnosti ve VÚA (o.z. Kolenová)

 

zabezpečení kurzů spisové služby pro spisové orgány organizačních celků MO. Jednalo se o 2 řádné kurzy (26.5.-6.6. 2006 a 6.10.-17.10. 2007); mimořádné kurzy pro účastníky zahraničních misí (25.2.-29.2. 2008, 5.5.-7.5. 2008, 27.11.2008); přednášky v kurzu SAS ve SA AČR v Olomouci (o.z. Kolenová, o.z. Hrnčířová, o.z. Sluka, o.z. Urminský, o.z. Baláž)

 

spolupráce při zpracování návrhu, připomínkování a finalizace nového spisového řádu Adm-1-1 a jeho příloh (o.z. Kolenová, o.z. Baláž)

 

přednáška k archivnictví k základním archivním odborným činnostem pro pracovníky VZ, 27.3. 2008 (o.z. Baláž)

 

činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2008

 

přednáška v rámci VOP na OB MO k digitalizaci fondů VHA, 21.3. 2008 (o.z. Minařík)

 

prezentace VHA pro účastníky kurzu z VA Vyškov, 16.12. 2008 (o.z. Baláž)

 

účast na jednáních rozkladové komise MO k zákonu č. 255/1946 Sb. (o.z. Minařík, o.z. Baláž)

 

účast na semináři pořádané UO ve Vyškově, květen 2008 (o.z. Dubánek)

 

přednáška v v rámci VOP na VSpS v Olomouci, 18.-19.11. 2008 (o.z. Minařík)

 

účast na jednání komise MO pro povyšování veteránů válek, 21.10. 2008 (o.z. Jelen)

 

zabezpečení přednášky pro školy v rámci projektu MO – Bojovníci proti totalitě, 15.-16.1. 2008, 23.4. 2008 (o.z. Baláž)

 

zabezpečení odborné stáže studentů ve VHA, květen a srpen 2008

 

zabezpečení prezentace VHA pro pracovníky BIS, 3.9. 2008 (o.z Baláž), následně i digitalizačního pracoviště VÚA/VHA (o.z. Ráček)

 

přednáška o Invalidovně a vojenském archivnictví pro exkurzi z Národního muzea a Matice české, 22.10. 2008 (o.z. Baláž)

 

přednáška k osmičkovým výročím v České Lípě, 30.9. 2008 (o.z. Minařík)

vystoupení na sympoziu historiků v Mikulově n.M., 21.10.-22.10. 2008 (o.z. Dubánek)

účast na konferenci k srpnu 1968 v Senátu PČR, srpen 2008 (o.z. Minařík)

spolupráce při digitalizaci fondu VKPR (1918-1939) pro VKPR

zabezpečení výstavky před badatelnou VHA k osmičkovým výročím, duben 2008

zabezpečení příprav výstavy o čs. legiích v Rusku v letech 1914-1920, vernisáž 9.10. 2008 (o.z.Sluka, o.z. Baláž, o.z. Urminský);

Ukázka z prezentace použité na sympoziu v Mikulově, které se týkalo obrany jižní Moravy
  (Ukázka z prezentace použité na sympoziu v Mikulově, které se týkalo obrany jižní Moravy)

 

zabezpečení spoluúčasti na výstavách k osmičkovým výročím – Senát PČR, Archiv HMP, MZV, VHÚ (NM) atd.

 

účast na konferenci – Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008, 3.12.-4.12. 2008 (o.z.Ráček)

 

účast na metodickém školení v NA Praha – Krádeže v archivech, 24.10. 2008 (o.z. Baláž, o.z. Hrnčířová, o.z. Žižková);

 

jednání s představiteli ČsOL a Prahou 6 k instalaci databáze příslušníků čs. jednotek za 2. sv. války v infostánku, 13.10. 2008 (o.z. Baláž)

 

účast na exkurzi VÚA na Pražský hrad – prohlídka výstavy o čs. legii v Rusku, 14.11. 2008

 

Mezinárodní spolupráce

 

Vernisáž výstavy o Československé legii v Moskvě účast na vernisáži výstavy o čs. legii v Rusku v Moskvě, jednání s vedením Ruského státního vojenského archivu o spolupráci, 11.8.-15.8. 2008 (o.z. Baláž);
(Vernisáž výstavy o Československé legii v Moskvě)

 

zabezpečení studijního pobytu pracovnice německého Spolkového archivu ve VHA k tzv. německým trofejním fondům, 18.11.-28.11. 2008 (o.z. Pivcová, o.z. Moravec);

 

jednání s představiteli ruských archivů při příležitosti vernisáže výstavy o čs. legií v Rusku, 9.10. 2008 (o.z. Baláž);

 

zahraniční pracovní cesta do polského vojenského archivu, 22.9.-25.9. 2008 (o.z. Moravec);

 

zahraniční pracovní cesta do německého spolkového archivu v Bayreuthu, 22.5.-26.5. 2008 (o.z. Pivcová);

 

zahraniční pracovní cesta na Slovensko, studium ve VHA Bratislava, 26.5.-29.5. 2008 (o.z. Hrnčířová, o.z. Urminský); 23.6-27.6. 2008 (o.z. Dubánek, o.z. Minařík)

Vernisáž výstavy o Československé legii v Rusku na Pražském hradě
(Vernisáž výstavy o Československé legii v Rusku na Pražském hradě)

účast s referátem na Výroční schůzce archivního výboru mezinárodní asociace voj. historie v Terstu, 28.8.-1.9. 2008 (o.z. Pivcová);

 

účast na oslavách a vědeckém sympoziu k 50. výročí vzniku Ústředního úřadu pro vyšetřování válečných zločinů v Ludvigsburgu, 1.12.-3.12. 2008 (o.z. Pivcová)

 

zahraniční pracovní cesta do rakouského vojenského archivu, 22.9.-26.9. 2008 (.z. Jirásková, o.z. Jelen);

 

Publikační činnost:

o. z. Dubánek

ATM č. 3, 4, 10, 11, 12
HPM, č. 2, 3, 6, 7
Naše vojsko č. 1-12
Ročenka VHA 2007
Střelecká revue č. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12
Vojenská historia (Slovensko) č. 1, 2, 3
VTM č. 5
Dubánek M. a kol., Českolslovenské
lehké kulomety vz. 52 a 52/57,
Naše vojsko 2008.
Dubánek M., Lakosil J., Minařík P.,
Utajená obrana železné opony, MF 2008

o.z. Pivcová

HaV č. 1/2008,
HaV č.2/2008,
Vltavín č. 9 a 11/2008
Výběr č.4/2008
Mars a Janus č.2/2008

o.z. Baláž

Vojenské rozhledy č.1/2008
Sborník studií, ÚSD AČR 43/2008, s.234-245

o.z. Minařík, Bílek J, Láník J., Minařík P., Povolný D., Šach J.

Historie čs. armády 1955-1968, Avis 2008
HaV č. 2/2008

o.z. Urminský, o.z. Hrnčířová

HPM č. 11/2008

o. z. Baláž, o.z. Urminský, o.z. Dubánek, o.z. Minařík, o.z. Pivcová, o.z. Hrnčířová, o.z. Moravec, o.z. Šlosar , o.z. Jelen, o.z. Jirásková

Ročenka VHA – 2007, AVIS 2007, 191 s.

 

Hlavní úkoly v roce 2009:

a) zabezpečení uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a dalších norem a předpisů při své činnosti,

b) zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

c) zabezpečení předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečuje komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele,

d) zabezpečení poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

e) zabezpečení odborného a metodického dohledu na skartační řízení ve správních archivech a v resortu MO,

f) zabezpečení rekonstrukci archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zaplavených archiválií,

g) zabezpečení přípravy a průběhu kurzů spisové a archivní služby pro pracovníky POI v resortu MO,

h) zabezpečení vědeckého výzkumu a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy,

i) zabezpečení vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

j) připrava vydání ročenky VHA za rok 2009,

k) zabezpečení digitalizace archivních fondů VHA,

l) bude se podílet na zabezpečení účasti VÚA na výstavě IDET 2009,

m) bude se podílet na zabezpečení oslav výročí 90 let vojenského archivnictví.

LAUDI MEMORABILIS