VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2009

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 


 

 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 206 120

                                                                                         fax :  973 206 129

                                                                                         e-mail:  podatelna@vuapraha.cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 206 100

                                                                                            fax:  973 206 129

                                                                                            e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.  (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.) : VHA je v    § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31.12. 2009 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

I. Personální podmínky v archivu:

  

Ředitel VHA: PhDr. Július  BALÁŽ, CSc.

                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: promovaný historik Václav  SLUKA

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                        1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Ivan  URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                        1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

 

Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan  MORAVEC

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje;

 

Archivář  1. odd. VHA: Bc. Markéta  ČESÁKOVÁ (Mgr. Michaela MALÁ – mateřská                   

                        dovolená)

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,  vojenská personální

                      dokumentace;

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Pavel  HEŘMÁNEK (Bc. Eva  DVOŘÁKOVÁ – mateřská dovolená)

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                      dokumentace;

 

Vedoucí skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: RSDr. Vladimír  ŠLOSAR

                         odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Mgr. Martin  DUBÁNEK

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: RSDr. Pavel MINAŘÍK, CSc.

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Mgr. Jana SÁGNEROVÁ

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (od 1.2. 2009);

 

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA: Ing. Petr KADLEC

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Vedoucí 2. odd. VHA: Ing. Alena  HRNČÍŘOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, kurzy spisové služby (do 30.4. 2009);

 

Archivářka 2. odd. VHA: Mgr. Zuzana  PIVCOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, tzv. německé trofejní fondy

                            a sbírky;

 

Archivářka 2. odd. VHA: Viera  ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

 

Archivářka 2. odd. VHA: promovaná historička Alena  JIRÁSKOVÁ

                            odborný zájem, správce: evidence archiválií a archivních fondů VHA (NAD), badatelna

                            VHA  (od 1.5. 2009 vedoucí 2. odd. VHA)

                           

Archivářka 2. odd. VHA: Margita  KOLENOVÁ

                            odborný zájem, správce: odborný archivní dohled na spisovnách MO, kurzy

                            spisové služby, administrativní a personální bezpečnost ve VÚA;

 

Vedoucí skupiny digitalizace: Petr RÁČEK

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

Archivář skupiny digitalizace: Daniel GEMZA, DiS

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA (do 30.4. 2009);

 

Archivářka skupiny digitalizace: Petra SCHICKOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

 

Archivářka skupiny digitalizace: Iveta HLADÍKOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

Archivář skupiny digitalizace: Vladislav  KUSKO

                         odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA (od 1.5. 2009).

(Ocenění pracovníků VHA ministrem vnitra ČR Martinem Pecinou  v červenci 2009)


Počet systematizovaných míst ve VHA v roce 2009 – 20, skutečný stav pracovníků VHA ke 31.12.  2009 – 20.

Systematizovaná místa ve VHA, kromě skupiny digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovaly pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, předarchivní péči a kontrolní činnost, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd.. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou  je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 


 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:


1)  Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

a)   skartační dohledy se u  VÚA/ SA MO ani u VÚA/ SA AČR Olomouc v  roce 2009 nerealizovaly. Ze strany  SA AČR a ani SA MO nebyly vzneseny požadavky na skartační dohledy při skartačním řízení.  Je tomu jednak proto, že Vojenský historický archiv momentálně nemá kam přebírat vybrané archiválie, a dále také proto, že se ve skartačním řádu nového předpisu Adm-1-1 (platný od 1.1. 2009) objevilo ustanovení o tom, že skartační řízení ve správních archivech se realizují až po uplynutí 25 let od vzniku dokumentů.   Správní archivy tím vycházejí vstříc VHA, obdobně jako v předchozích letech, i z důvodu zajištění rekonstrukce zaplavených fondů pracovníky skupiny NFS (mají na starosti zabezpečení skartačních dohledů ve správních archivech). Obnovení dohledů na skartační řízení a výběru archiválií ve správních archivech (zatím zde žádná skartace neproběhla) nelze za stávající situace odhadnout, ale spíše se tato činnost obnoví až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b)   pracovníci VHA  v  roce 2009 byli ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na  odborném  archivním dohledu  na  vyřazování  písemností  ve spisovnách (POI) MO pouze výjimečně. Bylo tomu tak pouze v případě K-NGŠ. Pokračovalo se v tzv. metodické pomoci v oblasti spisové služby ve vytipovaných spisovnách resortu MO. V roce 2009 se realizovala tato metodická pomoc, která byla zabezpečována o.z. Kolenovou,  na 6 spisovnách. Vedle metodické pomoci se některé návštěvy ve spisovnách týkaly i  kontroly výkonu spisové služby.

2)  Evidence archiválií a archivních pomůcek:

 

a)      V roce 2009 převzal VHA 4 přírůstky. Ve všech případech se jednalo o výběr mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. Jednalo se o 1 úřední knihu z dokumentace náhradního oddílu Dělostřeleckého pluku 51, který nám byl předám SOkA Praha - východ. Ve dvou případech byly resortními složkami předány do archivu nadbytečné výtisky služebních knih a předpisů čs. armády. Jednalo se o náhradu za výtisky této dokumentace poničené při povodních v roce 2002. V jednou případě nám byla nabídnuta pozůstalost mjr. Dvorského. Z ní však byly archivem vybrány pouze 2 ks předpisů čs. armády. Rozsah přírůstků do VHA činil v roce 2009 celkem 1,22 bm archiválií. Nadále platí, že VHA neobnoví přebírání vybraných archiválií ze správních archivů po ukončení skartačního řízení dříve než v roce 2014,  tzn. při přestěhování archivu do nového objektu. K úbytku ve VHA v roce 2009 nedošlo.

              

b)   vedení a doplňování evidenčních karet JAF:

V roce 2009 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Zpracování údajů vykonávala o.z. Jirásková.

             V  měsíci  leden 2010 budou    předány   do  tzv.  druhotné   evidence  vedené  Národním archivem   v Praze  (podle  zákona  č. 499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a spisové službě – úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.)  v  elektronické  podobě  evidenční  karty  NAD  (základní evidence  archiválií  a  archivních  fondů   ve VHA)  podle stavu k 31.12. 2009. 

 

                              

3) Vytváření počítačových databází  z personálních spisů  uložených ve VHA:       

   a)  Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.army.cz).  Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z  řad veřejnosti.  Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2009. Internetová stránka VÚA spolu s databázemi měla v roce 2009 7 369 návštěv  ze 40 zemí světa. Nejvíce z České republiky 6 465, Slovenska 332, Německa 100, USA 81, V Británie 68 atd..

b)     Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války  se začala zpracovávat ve VHA v lednu 2005.  Ke 31.12. 2008 byly v databázi záznamy 65 002 příslušníků. Vedením archivu bylo rozhodnuto ukončit zpracovávání dat k 31.12. 2009 z technických důvodů. Začátkem roku 2009 se začala o tuto databázi intenzivně zajímat ČsOL. S její pomocí získal archiv na dokončovaní  projektu od resortu MO prostředky jak na rok 2009, tak i na rok 2010. Na databázi pracovalo ve druhé polovině roku 2009 až 5 pracovníků a i v roce 2010 by to mělo být 4 až 5 pracovníků.  Ke  31.12. 2009 byly v databázi údaje k 79 770 osobám. Do konce roku 2010 se vytvoří dvě verze databáze. Jedna pro potřeby ČsOL, kde se počítá s jeho umístěním na vhodném pietním místě, a druhá (rozšířená) pro potřeby VHA. I v  případě této databáze se počítá s jejím  zveřejněním na internetové stránce VÚA.

c)      Databáze německých válečných zajatců v Československu po II. sv. válce  se začala vytvářet od konce roku 2008 z rekonstruované kartotéky německých zajatců z fondu Vojenské zajatecké tábory. K 31.12. 2009 obsahuje databáze cca 61 500 záznamů.

(Rekonstrukce jednotného fondu MNO)

(Příprava justiční dokumentace k ozonizaci)

4) Zpřístupňování  archivních fondů a sbírek:

 

a)   Na SNFS VHA bylo nadále i v roce 2009 zpřístupňování nových fondů pozastaveno. Hlavní důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů MNO 1945-1950. Bylo zrekonstruováno cca 2259 kartonů. Rekonstrukce fondů MNO 1945-1950 byla v podstatě ukončena. Očekává se, že se ještě při rekonstrukci zaplavených fondů zrušených útvarů mohou objevit kartony z fondů MNO. Celkem bylo v případě zaplavených fondů MNO rekonstruováno cca 4849 kartonů. V průběhu roku 2009 byla dokončena i rekonstrukce zaplavených tzv. historických fondů (např. VTÚ, VZT, ŠSVM, SPON atd.). V případě těchto fondů se zrekonstruovalo cca 1534 kartonů. Ke konci roku 2009 se začalo i s rekonstrukcí zaplavených fondů zrušených útvarů. Tady se zrekonstruovalo cca 383 kartonů. Tyto výsledky v rekonstrukci zaplavených fondů jednoznačně ukazují na přínos, jakým bylo navýšení početního stavu SNFS k 1.10. 2008 ze 3 na 5 archivářů. Dále se pokračovalo v rekonstrukci a doplňování sbírky čs. předpisů po roce 1945, ale i v rekonstrukci pomocných knih MNO 1945-1950. K rekonstrukci bylo na restaurátorskou dílnu předáno 170 předpisů a 250 pomocných knih, po rekonstrukci bylo převzato zpět 170 předpisů a 220 pomocných knih. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky skupiny, a i v roce 2009 hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 86 190 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b)   Na 1. oddělení  VHA se v roce 2009 zpřístupňování pomocí nového inventarizačního počítačového programu nerozjelo. Aspoň ne v rozsahu, v jakém se počítalo. Pokračovalo se v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci I. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Sluka) a III. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Urminský), kde sepokračovalo hlavně v revizi a přepisování inventáře. K této inventarizaci se však nový počítačový produkt, vzhledem k rozsahu inventarizace fondů, nevyužil. Proto se v roce 2010 počítá, že se inventarizace velkých souborů  ukončí nebo pozastaví a budou se zpřístupňovat menší, badateli  velice požadované fondy. Tím se umožní lépe použít omezeného počtu licencí nového inventarizačního programu. V  roce 2009 se jako jediný dokončil v novém  programovém prostředí inventář 1. československého náhradního pluku v SSSR, rukopis,  kterého se využilo při testování inventarizačního programu.

     Vedení archivu si uvědomuje, že po stránce odborné archivní činnosti patří zpřístupňování nadále k nejvýznamnějším. V případě skupiny novodobých fondů a sbírek bude nadále přetrvávat negativní vliv povodní. Platí dál, že i když byla tato skupina z důvodu urychlení rekonstrukce zaplavených archiválií od 1.10. 2008 personálně posílena, nějaké nové zpřístupňování nebude u ní možné ještě několik let. V 1. oddělení VHA je omezujícím faktorem pro jakoukoliv odbornou činnost personální stav, ale i rozsah úřední a badatelské agendy, a nelze zapomenout ani na pracovní prostředí v budově Invalidovny.  Předpokládali jsme, že postupné zavádění elektronického systému spisové služby ulehčí vyřizování úřední agendy. Dnes si to nemyslíme. Také jsme si mysleli, že jednou z možností, jak rozhýbat zpřístupňování, je provést změny ve vyřizování badatelské agendy. Počítalo se s tím od 1.1 2010, ale k tomuto datu je jasné, že z toho nic nebude. Chybí peníze na personální posílení badatelny archivu.  Z celého úmyslu se prosadí pouze několik věcí, např. uzavření badatelny v měsíci lednu, kdy jsou podmínky pro vyřizování badatelské agendy v budově Invalidovny nejhorší. I toto opatření je však příležitostí na zahájení inventarizace nových fondů.

(Ukázka počítačového inventarizačního programu VHA)

5) Využívání archiválií:

     

       - Úřední a badatelská agenda:  Badatelna archivu byla z provozních důvodů před veřejností opět uzavřena v měsících červenec a srpen. I když došlo k mírnému snížení počtu badatelů, o studium archivních pramenů k vojenským dějinám je nadále obrovský zájem. Opět se ukázalo, že hlavně v zimních měsících nelze již počet badatelů zvyšovat. V podmínkách budovy Invalidovny je to již dlouhodobě na úkor zdraví archivářů. Od roku 2010 se proto z provozních důvodu bude badatelna před veřejností uzavírat v měsících leden a červenec. Podobně jako v roce 2008  poskytovala badatelna svoje služby standardně v duchu  Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (od 1.7. 2009 v úplném znění zákona č. 309/2009 Sb.).  Na rozdíl od případů v roce 2008 se v roce 2009 již problémy při studiu archiválií, v minulosti utajovaných, nevyskytly. V roce 2009  oproti roku 2008  nedošlo k nárůstu  úřední agendy.  Ani v roce 2009 se již (až na několik odvolání) nevyřizovala rozsáhlá agenda typu potvrzování služby u PTP občanům Slovenské republiky, a nebo ta, která vyplývala ze zákona č. 357/2005 Sb. a souvisela s potvrzováním účasti v povstání v květnu 1945. Velice rozsáhlou je však agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vojáků a po úspěšné výstavě k čs. legii v Rusku i z osobní evidence čs. legionářů.

            V roce 2009 vyřídili pracovníci VHA 2760 žádanek pro badatele a 2628 dopisů, z toho 758 rešerší pro instituce a úřady, 1870 bylo soukromých podání nebo podání, která buď byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu na badatelnu. (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 SNFS

2. odd.+Ř VHA

2005/2815

1841

783

191

2006/2345

1650 (230 brig.)

520

175

2007/2512

1838 (180 brig.)

521

153

2008/2856

2028 (123 brig.)

630

207/62 Ř VHA

2009/2760

1816

688

197/59 Ř VHA

 

     

 

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce

SNFS

1. oddělení

  2. oddělení+Ř VHA

2005/3306 (507 br.) 

 1495 (429 brig.) 

 1190 (78 brig) 

  508 + 113 

2006/3198 (531 br.) 

   972 (209 brig.) 

 1622 (322 brig.) 

  516 + 88 

2007/2094

   470

 1117

  391 + 116

2008/2698 (19 br.)

   488 (19 brig.)

 1429

  557 + 224

2009/2628 (15 br.)

  429 (15 brig.)

 1709

  360 + 130

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

 

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

130

59

Šlosar

122

116

Dubánek

98

118

Minařík

97

235

Ságnerová/Sochor

40/15 PTP

120

Kadlec

57

99

Sluka

413

240

Urminský

220

351

Jirásková

176

124

Jelen

279

376

Moravec

251

380

Česáková

279

241

Heřmánek

160

168

Hrnčířová

47

3

Pivcová

77

130

Žižková

58

0

Kolenová

109

0

 

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2009:

 

a)  počet přihlášených badatelů: 459 (ČR-418, zahraničí-41)

b) počet badatelských návštěv: 2255 (ČR-2090, zahraničí-165)

c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií:33 042, placených 5685)

d) vyúčtované peníze za kopie: 32 224,50,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2009:

 

a) počet přihlášených badatelů: 65

 (ČR-60, zahraničí-5)

b) počet badatelských návštěv: 212

(ČR-198, zahraničí-14)

c) počet vyhotovených fotografií: 0 ks

d) počet naskenovaných snímků: 1524 ks

e) celkový počet vypálených „CD“ : 62 CD

            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA se i v roce 2009 vylepšila. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1.7. 2009 ve znění vyhlášky MV ČR č. 192/2009 Sb.). Změny, hlavně ty, které umožňují používání vlastních reprodukčních zařízení na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA,  pouze vylepšovaly možnosti studia pro badatele. Platí dále, že nelze  nadále rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně. Aby mohl archiv plnit svoje další odborné úkoly, je současná úroveň poskytování služeb veřejnosti na hranici jeho možností. Přibližně dvou až tříměsíční lhůta, ve které se badatelé objednávali  ke studiu, přetrvávala i v roce 2009. V posledních letech jsme byli přesvědčeni, že tyto lhůty, které vyplývají z podmínek samotné dislokace archivu, z technických možností a personálního stavu, není možné zkrátit. I tento problém jsme chtěli řešit v rámci systémových změn na badatelně, jejichž realizaci jsme avizovali od počátku roku 2010. Tyto změny se však kvůli nedostatku financí realizovat nebudou. Z uvažovaných změn zůstalo, vedle jiných termínů technické výluky na badatelně, zavedení jiného způsobu přijímání objednávek a rezervací na badatelnu. Zkušenosti z fungování badatelny za rok 2010 ukážou přínos této změny. Zásadní změnu v tomto směru nadále očekáváme od přestěhování archivu do nového objektu a zároveň i spuštění tzv. digitální badatelny. I v roce 2009 pokračovala digitalizace fondů VHA. V roce 2009 bylo na digitalizační skupině VHA digitalizováno 263 612  stran archiválií. V roce 2008 byl pro VHA problémem větší počet tzv. služebních badatelů, kterým archiv poskytuje služby operativně bez dlouhých čekacích lhůt. V roce 2009 se archivu podařilo badatelům, kteří se do této kategorie dostali neoprávněně, jejich výhody odbourat.

            Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla i v roce 2009 na dobré úrovni. Je to i kvůli technickému vybavení tohoto pracoviště, které má pro archiv prioritu. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů byl i nadále veliký. Fotoarchiv pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace k čs. legii v Rusku 1914-1920. Fotoarchiv poskytoval služby i při vyhotovení síní tradic různých složek AČR.

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2009. Má ho na svědomí hojnější používání vlastních reprodukčních zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Počet naskenovaných fotografií ve fotoarchivu kvůli různým výstavám již nestoupá, přibývá i tady počet  žádostí o vlastní skenování fotografií.  Poskytování služeb veřejnosti zůstává souhrou obou složek 2. oddělení VHA  s ostatními pracovníky archivu. V součinnosti s archiváři VHA se  i v roce 2009 zabezpečovala další činnost jako různé konzultace, předkládání  požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.

  

IV.  Stav archiválií:

1)   Fyzická ochrana archiválií:

       Úkol se  plnil ve VHA průběžně.  V roce 2009 byly   plynovány sklady dvakrát (10.4. 2009  a 25.9. 2009).  Podle potřeb se provádějí stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečováno o.z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani roce 2009 neubylo. Nadále se tento problém řešil jejich výměnou. Po celý rok 2009 se pokračovalo ve výměně přířezů a kartonů u archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrátily do archivu. Tato činnost má samozřejmě pozitivní vliv i na výskyt plísní.

            V průběhu roku 2009 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teplota se naměřila v lednu a únoru  2009 v jihozápadních skladech + 1 °C, nejvyšší teplota + 25°C se naměřila v jižních skladech v srpnu 2009. Nejnižší relativní vlhkost byla v srpnu a v říjnu 2009 v jižních skladech – 47%, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2009 v severních skladech – 67%.

 

(Malá část ze zachráněné dokumentace tzv. zrušených útvarů před rekonstrukcí)

 

 

2) Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií:

          

           V roce 2009 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií. V tomto roce probíhala již plně rekonstrukce zaplavených původních registratur. Pokračovalo se i v tzv. ozonizaci (odstraňování zápachu z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií), zabezpečováné firmou Belfor podle dohodnutého harmonogramu. Velký kus práce při organizování a realizaci záchranných prací vykonal o.z. Šlosar. Zúčastňoval se hlavně jednání, která upřesňovala harmonogram realizace ozonizace. Celkem touto metodou prošlo i v roce 2009 2500 kartonů, tzn. podstatná část fondu MNO z let 1945-1950.

          

                 I v roce 2009 se  pokračovalo v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala rekonstrukce  nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 170 předpisů ze 170, které byly předány k rekonstrukci. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restaurovaly rejstříky zaplavených fondů. V roce 2009 bylo zrekonstruováno 202 rejstříků z  fondů MNO ze 250 předaných k rekonstrukci.

    Dále  o.z. Šlosar a o.z. Minařík prováděli po celý rok pravidelné  kontroly uložení archiválií   v  NA  Praha  (celkem 12 krát).  Čtvrtletně  byla  o.z. Šlosarem   zpracována   informační  zpráva   pro  ředitele odboru bezpečnosti MO o stavu záchranných prací k odstranění následků povodní v roce 2002. K této zprávě se připojovala i informace  o průběhu digitalizace fondů VHA.

  

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31.12. 2009):

 

           V roce2009 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP jsou uložené na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají i nadále v trezoru ředitele VHA. Po státní kontrole v roce 2007 je součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

 

 

a) Manifest českých spisovatelů  z května 1917     (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyly u ní  provedeny  a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je

       založena i v příslušném fondu)  v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele

       VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

       zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, jsou v dobrém stavu;

    

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29.1. – 19.4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý

     - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v

         příslušném fondu)  v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA      

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

        zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie  a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v  Sobotecké  ulici, kopie jsou v dobrém stavu;

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15.5. 1944 – 22.5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy

 - AKP je  uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v

   příslušném fondu)  v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA

  (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

- kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti 

   zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31.3. 2007 ve  

  skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu:

 

 (Kurz archivní a spisové služby v roce 2009)

-    zajišťování oblasti  personální bezpečnosti ve VÚA (o.z. Kolenová)

-    zabezpečení kurzů  spisové služby pro spisové orgány organizačních celků MO. Jednalo se o

     2 řádné kurzy (11.5.-22.5. 2009 a 21.9.-2.10. 2009); mimořádné kurzy pro účastníky

      zahraničních  misí (18.8. 2009, 19.10.-23.10. 2009);  přednášky v kurzu SAS ve SA AČR

      v Olomouci  (o.z. Kolenová,  o.z. Urminský)

-   činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2008

  -   účast na jednáních rozkladové komise MO k zákonu č. 255/1946 Sb. (o.z. Minařík, o.z.

      (Baláž)

 -    účast na jednáních  komise MO pro povyšování veteránů válek (o.z. Jelen)

 -     zabezpečení likvidace úspěšné výstavy o čs. legii v Rusku na Pražském hradě (VHA byl  

       jedním z hlavních autorů výstavy), 19.1. 2009 (o.z. Sluka, o.z. Baláž)

-     účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2009 v Komorním Hrádku, 9.2. 2009 (VHA)

-     účast na konferenci „Kolaborace, okupace, retribuce“ pořádané VHÚ Praha, 17.3. -18.3. 2009

      (o.z. Minařík)

-          příprava výstavky k 90. výročí vojenského archivnictví v prostorách VHA, duben 2009 (VHA)

-          příprava prezentace VHA na výstavě IDET 2009, duben 2009 (VHA);  účast na výstavě, 4.5. – 7.5. 2009 (o.z. Baláž, o.z. Ráček)

 

-          účast na celostátní konferenci archivářů v Brně, 5.5. 2009 (o.z. Baláž)

(Ukázka z prezentace VHA na výstavě IDET 2009)

-          účast na oslavách k příležitosti 50. výročí vzniku vojenských správních archivu v Olomouci, 16.4. 2009 (VHA)

   -   účast na přípravě i na samotných oslavách 90. výročí  vojenského archivnictví a 50. výročí

       vzniku Vojenského historického archivu, 14.5. 2009 (VHA)

   -  prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 19.5. 2009 a

      24.11. 2009  (o.z. Baláž)

   -   účast na vernisáži k výstavě  pořádané UO v Brně k osobnosti gen. H. Píky (na výstavě byla

       využita dokumentace ze SA AČR Olomouc a VHA Praha), 2.6. 2009 (o.z. Baláž)  

  -   spoluúčast na reinstalaci  výstavy o čs. legii v Rusku 1914-1920 v Komorním Hrádku,

      květen-červen 2009 (o.z. Sluka)   

  -   účast na ocenění archivářů VHA  ministrem vnitra Martinem Pecinou medailí „Za zásluhy o

      české archivnictví“, udělených při příležitosti 90. výročí vojenského archivnictví, 15.7. 2009

      (ocenění byli emeritní ředitel VHA pplk. v.v. PhDr. Vojtěch Fejlek, CSc., prom.hist. Václav

      Sluka, Mgr. Zuzana Pivcová)

 -   zabezpečení   odborné stáže studenta z Univerzity Hradec Králové ve VHA,  srpen 2009

     (o.z.Baláž)

 -    vystoupení v ČT a Čr v rámci projektu k pevnostem v pohraničí po roce 1945 a k pobytu

      sovětských vojsk v Československu po srpnu 1968  (o.z. Dubánek, o.z. Minařík)

 

 (Ukázka z aplikace webu Českého rozhlasu o utajené obraně železné opony)

 -    zabezpečení dne otevřených dveří v rámci dnů evropského kulturního dědictví v budově

      Invalidovny, 12.9. 2009 (VHA)

 -    účast na konferenci s referátem k historii pyrotechnické služby, na základě vyžádání ze strany

      MO Slovenské republiky, 29.9. 2009 (o.z. Minařík)

      

 -    účast na semináři v NA Praha pořádané odborem archivní správy a spisové služby MV –

      Krádeže v archivech, činnost badatelen, 20.11. 2009 (o.z. Baláž, o.z. Jirásková)

-          účast na exkurzi do nové expozice v Památníku na Vítkově, 23.11. 2009 (VHA)      

(Fronta zájemců o prohlídku budovy Invalidovny 12. září 2010 v rámci dnů evropského kulturního dědictví)

                                 Mezinárodní spolupráce

 

  -    jednání s představiteli vojenských archivů států V-4 při příležitosti oslav 90. výročí vzniku

       čs. vojenského archivnictví, 13.5. – 15.5. 2009 (o.z. Baláž);

      -   zahraniční pracovní cesta do polského vojenského archivu, 23.2.-27.2. 2009 (o.z. Moravec)

   -    zahraniční pracovní cesta na Slovensko, studium ve VHA Bratislava, 26.5.-29.5. 2009

       (o.z.   Urminský); 22.6-26.6. 2009 (o.z. Dubánek, o.z. Minařík)

(Kongres mezinárodní asociace vojenské historie v Portu)

(Sídlo archivu Ústředního úřadu pro vyšetřování válečných zločinů v Ludvigsburgu)

-          účast s referátem na Výroční schůzce archivního výboru mezinárodní asociace voj. historie v Portu, 31.8.-1.9. 2008 (o.z. Pivcová);

-          zahraniční pracovní cesta do rakouského vojenského archivu, 7.9. - 11.9. 2009 (o.z.  Heřmánek, o.z. Česáková);

-          zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, 9.9. – 11.9. 2009 (o.z Baláž)

   -     zahraniční pracovní cesta, studium v archivu Ústředního úřadu pro vyšetřování válečných

         zločinů v Ludvigsburgu, 19.10.- 23.10. 2009 (o.z. Pivcová)

   -    zahraniční pracovní cesta do srbského vojenského archivu, 25.11 -27.11. 2009 (o.z. Pivcová)

(Badatelna vojenského archivu v Bělehradě)

  Publikační činnost:

o. z. Dubánek

Martin Dubánek, Lafetace výzbroje na OT-810, Střelecká revue 1/2009, s. 81-83

Martin Dubánek, Československý polopásový traktor PPT-8, Naše vojsko 1/2009, s. 46-48

Martin Dubánek, Poslední mohykán, ATM 1/2009, s. 78-79

Martin Dubánek, Pancéřová pozorovatelna jednotlivce PPJ, ATM 2/2009, s. 66-67

Martin Dubánek, Úkrytové pracoviště ÚP-82, HPM 1/2009, s. 28-35

Martin Dubánek, Československé úkryty z textilních tkanin ÚT-1 a ÚT-2, Naše vojsko 2/2009, s. 50-51

Martin Dubánek, Obrněný automobil Š 971 Jarmila s 82mm bezzákluzovým kanonem, HPM 2/2009, s. 11-14

Martin Dubánek, Pásové dělostřelecké tahače ČSLA. Snahy o vývoj československého dělostřeleckého tahače v letech 1957-1958, HPM 3/2009, s. 20-25

Martin Dubánek, Počátky vývoje 5cm minometu B 10, Střelecká revue 4/2009, s.  74-77

Martin Dubánek, Sovětský pásový obojživelník K 61 v ČSLA , ATM 3/2009, s. 62-63

Martin Dubánek, Počátky československého pohraničního opevnění , ATM 4/2009, s. 62-65

Martin Dubánek, Pád pevnosti Tsingtau, Naše vojsko 4/2009, s. 42-45 

Martin Dubánek, Pád pevnosti Tsingtau, Naše vojsko 5/2009 , s. 44-47

Martin Dubánek, Jan Lakosil, Lafetace kulometů v lehkém opevnění vz. 36,  Střelecká revue 5/2009, s. 76-78

Martin Dubánek, 2000  ran za minutu, Střelecká revue 6/2009, s. 76-79

Martin Dubánek, MacArthurův památník, Střelecká revue 6/2009, s. 64 a 99

Martin Dubánek, Německá převozná pancéřová kopule MG-Panzernest v Československu, HPM  6/2009, s. 36-39

Martin Dubánek, Projekt československého tanku TVP, Naše vojsko 6/2009, s. 38-42 

Martin Dubánek, Fort Eustis,  Muzeum vojenské dopravy, Naše Vojsko 7/2009, s. 48-49

Martin Dubánek, Námořní muzeum v Den Helderu, Naše vojsko 8/2009, s. 44-46

Martin Dubánek, 88mm protitankové kanony vz. 43 N a 43/41 N v ČSLA, ATM 5/2009, s. 68-69

Martin Dubánek, WisKy aneb jak bitevní loď  BB-64 Wisconsin k přezdívce přišla, ATM 6/2009, s. 72-73

Martin Dubánek, Převozný úkryt PÚ-68, ATM, ATM 7/2009, s. 80-82

Martin Dubánek, Jan Lakosil, Obrana Vranovské přehrady v letech 1936-1945 , Military revue (ex Naše vojsko) 9/2009, s. 14-16

Martin Dubánek, Jan Lakosil, Obrana Vranovské přehrady v letech 1936-1945, Military revue 10/2009, s. 24-25

Martin Dubánek, Jablka a hrušky aneb co říkají prameny o minách ve Vranovské přehradě, Střelecká revue 9/2009, s. 63

Martin Dubánek, Československé poválečné plamenomety, Střelecká revue 9/2009, s. 84-86

Martin Dubánek, Pevnost Castillo de san Marcos na Floridě, ATM 8/2009, s. 70-71

Martin Dubánek, Zkoušky obrněného transportéru BTR-152 v Československu, ATM 10/2009, s. 66-67

Martin Dubánek, Brewster SB2A Buccaneer, Military revue 11/2009, s. 24-25

Martin Dubánek, Prototyp dílny technické pomoci na podvozku HKL6p, Military revue 12/2009s. 26-27

Martin Dubánek, Úkol KAPR,Studie československé kapalinové rakety, ATM 11/2009, s. 80-82

Martin Dubánek, Projekt pojízdné technické pozorovatelny na transportéru HKL6p, ATM 12/2009, s. 66-67

Martin Dubánek, Americký třítunový tank Ford model 1918. ATM 12/2009, s. 79

Martin Dubánek,  Pattonovo muzeum ve fort Knox , Střelecká revue 12/2006, s. 62-63 a 99

Martin Dubánek, Vzpomínka v Roudnici nad Labem, Střelecká revue 12/2009, s. 86

Martin Dubánek, Sovětský pevnostní kanón ráže 45mm v Československu, Vojenská historia 3/2009, s. 101-109

 

o.z. Pivcová

Zuzana Pivcová, Vojenské archivnictví v Protektorátu Čechy a Morava, HaV č. 3/2009, s. 102-105

Zuzana Pivcová, Vltavotýnský odbojář Jan Švehla, Výběr, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1/2009, s. 56-59

Zuzana Pivcová, Lastenausgleichsarchiv v Bayreuthu, HaV č. 1/2009, s. 135-136

Zuzana Pivcová, The digitalisationof fonds and collections in the Military Historical Archives, Mars & Janus, International Military Newsletter,  No. 2/2009, s.18-19

 

 

o.z. Minařík

Jan Štaigl a kolektiv, Generáli,  slovenská vojenská generalita 1918-2009, Bratislava 2009 (Pavel Minařík – spoluautor)

 

 Webové stránky: www.vojenství.cz (provozovatel:Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav Bartoš)

 

o.z. Jelen

Miroslav Jelen, Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,  Praha  2009

 

 

o.z. Urminský

Ivan Urminský, Letecké nehody v lednu-březnu 1939, HPM  č. 4/2009

 

o. z. Baláž, , o.z. Sluka, o.z. Urminský, o.z. Šlosar, o.z. Dubánek, o.z. Minařík, o.z. Pivcová, o.z. Hrnčířová,  o.z. Jelen, o.z. Jirásková, o.z. Moravec -

Ročenka VHA – 2008, PIC MO 2009, 255 s.

 

 

 

 

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2010:

 

a) zabezpečení uplatňování zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.) o archivnictví a dalších  norem a předpisů při své činnosti,

b) zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

c) zabezpečení předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečit komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele,

d) zabezpečení poskytování  požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

e) zabezpečení odborného a metodického dohledu na skartační řízení ve správních archivech a v resortu MO,

f) zabezpečení rekonstrukci archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zaplavených archiválií; zabezpečení ionizace vybraných archiválií; zabezpečení restaurování vybraných archiválií po povodni; přestěhování archiválií VHA z budovy NA Praha do Invalidovny,

g) zabezpečení přípravy a průběhu kurzů spisové a archivní služby pro pracovníky POI v resortu MO,

h) zabezpečení vědeckého výzkumu a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy,

i) zabezpečení vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

j) přípravy na  vydání ročenky VHA za rok 2010,

k) zabezpečení  digitalizace archivních fondů VHA,