VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2010

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 206 120

                                                                                         fax :  973 206 129

                                                                                         e-mail:  podatelna@vuapraha.cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 206 100

                                                                                            fax:  973 206 129

                                                                                            e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.  (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.) : VHA je v    § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31.12. 2010 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július  BALÁŽ, CSc.

                     odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: promovaný historik Václav  SLUKA

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Ivan  URMINSKÝ

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                        1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan  MORAVEC

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje;

Archivář 1. odd. VHA: Bc. Markéta  ČESÁKOVÁ (Mgr. Michaela MALÁ – mateřská                   

                        dovolená)

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,  vojenská personální

                        dokumentace (do 26.2. 2010);

Archivář 1. odd. VHA: Bc. Aleš  HOFFMANN

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                        dokumentace (od. 1.3. 2010);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Pavel  HEŘMÁNEK (Bc. Eva  DVOŘÁKOVÁ – mateřská dovolená)

                       odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                       dokumentace;

Vedoucí skupiny novodobých fondů a sbírek VHA (od 1.5. 2010 vedoucí 2. oddělení VHA): RSDr. 

                       Vladimír  ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA (od 1.5.2010 2. odd. VHA): Mgr. Martin  DUBÁNEK

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA (od 1.5.2010 2. odd. VHA): RSDr. Pavel MINAŘÍK,

                        CSc.

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA (od. 1.5. 2010 2. odd. VHA): Mgr. Jana

                           SÁGNEROVÁ

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (od 1.2. 2009);

Archivář skupiny novodobých fondů a sbírek VHA (od 1.5. 2010 2. odd. VHA): Ing. Petr KADLEC

                          odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Vedoucí 2. odd. VHA (od 1.5. 2010 vedoucí 3. oddělení VHA):  promovaná historička Alena

                            JIRÁSKOVÁ

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                           (NAD);

Archivářka 2. odd. VHA (od 1.5. 2010 3. odd. VHA): Mgr. Zuzana  PIVCOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, tzv. německé trofejní fondy

                            a sbírky;

Archivářka 2. odd. VHA (od. 1.5. 2010 3. odd. VHA): Viera  ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Archivářka 2. odd. VHA (od 1.5. 2010 3. odd. VHA): Margita  KOLENOVÁ

                            odborný zájem, správce: odborný archivní dohled na spisovnách MO, kurzy

                            spisové služby, administrativní a personální bezpečnost ve VÚA;

Vedoucí skupiny digitalizace (od 1.5. 2010 vedoucí referátu digitalizace): Vladislav  KUSKO

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace (od 1.5. 2010 referát digitalizace): Petra SCHICKOVÁ

                           odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace (od 1.5. 2010 referát digitalizace): Iveta HLADÍKOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA.

 

(Návštěva ministra kultury V. Riedlbaucha ve VÚA-VHA 3. června 2010)

Počet systematizovaných míst ve VHA v roce 2010 – 19, skutečný stav pracovníků VHA ke 31.12.  2010 – 19.

K 1.1. 2010 došlo ke zrušení jednoho systemizovaného místa  ve VHA. Jednalo se o místo u digitalizační skupiny (od 1.5. 2010 již jako referát digitalizace 3. oddělení VHA). Systemizovaná místa ve VHA, kromě skupiny (referátu) digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, předarchivní péči, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd.. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou  je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1)  Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

a)      skartační dohledy se u  VÚA/ SA MO v roce 2010 nerealizovaly. V případě  VÚA/ SA AČR Olomouc se v  roce 2010 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace z let 1977-1978 (ve dnech 6.9. – 10.9. 2010 Mgr. Dubánek). Celkem bylo do řízení zařazeno 5089 svazků dokumentů, z nichž bylo za archiválie vybráno 2803    svazků (vybrané archiválie byly vesměs zařazeny do I. kategorie). Archiválie budou vzaty do evidence začátkem roku 2011. Je to hlavně z důvodu určení místa uložení vybraných archiválií. Vojenský historický archiv nemá nadále kam přebírat vybrané archiválie, a celá situace v této oblasti se změní až výstavbou nového archivního objektu. Do této doby (pravděpodobně do roku 2014) jsou, a i budou muset být, vybrané archiválie i nadále ukládané v prostorách správních archivů. Správní archivy tím zároveň vycházejí vstříc VHA, obdobně jako v předchozích letech, i z důvodu zajištění rekonstrukce zaplavených fondů pracovníky skupiny NFS – od 1.5. 2010 2. oddělení VHA (mají na starosti také zabezpečení skartačních dohledů ve správních archivech). V roce 2010 se podařilo  soustředit všechny archiválie zasažené v roce 2002 povodní v budově Invalidovny. Stalo se tak po vyčerpání všech úložných kapacit, které dnes budova Invalidovny poskytuje. Obnovení dohledů na skartační řízení a výběru archiválií ve správních archivech ve větším rozsahu nelze za stávající situace odhadnout, ale spíše se tato činnost v plném rozsahu obnoví až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b)      pracovníci VHA  byli v  roce 2010 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na  odborném  archivním dohledu  na  vyřazování  písemností  ve spisovnách (POI) MO pouze výjimečně. Bylo tomu tak pouze v případě Ka MO (3.-4.6. 2010). Vedle  tzv. metodické pomoci v oblasti spisové služby se ve vytipovaných spisovnách resortu MO prováděla i kontrola výkonu SAS. V roce 2010 se realizovaly  kontroly výkonu spisové služby, zabezpečované hlavně o.z. Kolenovou, např. u  VÚPZ Praha, CEŘKO Praha, ŘPP, ale také u vojenského kontingentu v Kosovu  (4.-6.5. 2010).

2)  Evidence archiválií a archivních pomůcek:

a)      V roce 2010 převzal VHA 4 přírůstky. Ve třech případech se jednalo o výběr mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. V jednom případě se jednalo o výběr přírůstkem nové osobní pozůstalosti. V tomto případě se jednalo o jedinečnou vzpomínku prof. PhDr. Bohuslava Hály na I. světovou válku s fotografickou přílohou v rozsahu 1 kartonu. Dalším přírůstkem bylo 36 kusů čs. předpisů po roce 1945, které archiv obdržel mimo skartační řízení od oddělení vnitřních předpisů, odboru legislativního a právního MO ČR jako náhradu za předpisy, které byly poničené povodní. Dále převzal archiv dvakrát výběrem mimo skartační řízení dokumentaci od dvou soukromých osob. V obou případech se jednalo o jednu složku, které byly přičleněny k již existujícím archivním souborům (Sbírka DODO, a 2. odd. HŠ 1919-1939).  Rozsah přírůstků do VHA činil v roce 2010 celkem 1,26 bm archiválií. Po provedení dohledu na skartační řízení u justiční dokumentace ve SA AČR v Olomouci se očekává, že VHA převezme v roce 2011 výběrem k existujícímu archivnímu souboru ve skartačním řízení větší množství archiválií. Až do přestěhování archivu do nového objektu však budou muset zůstat uloženy nadále ve SA AČR v Olomouci. K úbytku ve VHA v roce 2010 nedošlo.

b)   vedení a doplňování evidenčních karet NAD:

V roce 2010 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Zpracování údajů vykonávala prom. hist. Jirásková.

             V  měsíci  leden 2011 budou    předány   do  tzv.  druhotné   evidence  vedené  Národním archivem   v Praze  (podle  zákona  č. 499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a spisové službě – úplné znění zákona č. 309/2009 Sb.)  v  elektronické  podobě  evidenční  karty  NAD  (základní evidence  archiválií  a  archivních  fondů   ve VHA)  podle stavu k 31.12. 2010. 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

a)     Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz).  Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti.  Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2010. V roce 2010 byl změněn vzhled internetové stránky VÚA. Vedle jeho vylepšení došlo i k úpravě vyhledávání v databázích, které je nyní u obou databází jednotné.

b)     Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války se začala zpracovávat ve VHA v lednu 2005.  Ke 31.12. 2008 byly v databázi záznamy 65 002 příslušníků. Vedením archivu bylo rozhodnuto z technických důvodů ukončit zpracovávání dat k 31.12. 2009. Začátkem roku 2009 se začala o tuto databázi intenzivně zajímat ČsOL. S její pomocí získal archiv na dokončování projektu od resortu MO prostředky jak na rok 2009, tak i na rok 2010. Na databázi pracovalo od druhé poloviny roku 2009 do  června 2010 až 5 pracovníků. V doplňování a vylepšování databáze se bude pokračovat i v roce 2011. V lednu 2011 má být zveřejněna první verze (jsou v ní vynechané některé osobní údaje) této databáze  na internetových stránkách VÚA, a to v podobě k 22.12. 2010. Ke  31.12. 2010 byly v databázi údaje k 83 400 osobám. Předpokládá se, že verze zveřejněná na internetových stránkách VÚA se předá také ČsOL, kde se počítá s jeho umístěním na vhodném pietním místě. Druhá, rozšířená verze zůstane ve VHA.

 

(Jedno z mnoha stěhování vysušených archiválií pro další rekonstrukci v zimě 2010)

 

c)      Databáze německých válečných zajatců v Československu po II. sv. válce se začala vytvářet od konce roku 2008 z rekonstruované kartotéky německých zajatců z fondu Vojenské zajatecké tábory. K 31.12. 2010 obsahuje databáze cca 71 200 záznamů.

d)     Databáze fondu Kárné výbory 1945-1959 byla vytvářena v roce 2010 pro interní potřebu 2. oddělení VHA. V programu ACCES ji do října 2010 vytvořili pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. K 31. 12. 2010 obsahuje 9676 položek.  Tito pracovníci zároveň vytvářeli počítačový soupis ke sbírce sovětských vojenských předpisů a technické dokumentace. Do konce roku tak byl vytvořen soupis z 230 kartonů.

(Ukázka z databáze fondu Kárné výbory 1945-1949)

 

  4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

a)   Na SNFS/2. oddělení VHA nebylo ani v roce 2010 zpřístupňování nových fondů realizováno. Hlavní důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů tzv. zrušených útvarů. Bylo zrekonstruováno cca 3316 kartonů. Rekonstrukce zaplavených tzv. historických fondů (např. VTÚ, VZT, ŠSVM, SPON atd.) byla sice v podstatě dokončená v roce 2009, ale v rámce rekonstrukce tzv. zrušených útvarů byl objeveno a zrekonstruováno 28 kartonů z těchto fondů. V případě tzv. fondů zrušených útvarů se zatím zrekonstruovalo cca 3700 kartonů. Výsledky  rekonstrukce zaplavených fondů jednoznačně ukazují na přínos, jakým bylo navýšení početního stavu SNFS k 1.10. 2008 ze 3 na 5 archivářů, což vedlo také k tomu, že 1.5. 2010 dostala skupina statut samostatného oddělení VHA. Lze jenom doufat, že snižování početního stavu archivářů ve VHA, ke kterému dochází od 1.1. 2011, i s možností dalšího snižování v budoucnu, se neprojeví negativně také v této oblasti odborné činnosti archivu. V roce 2010 se pokračovalo i v rekonstrukci a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945 a v rekonstrukci zaplavených pomocných knih MNO 1945-1950 a justičních orgánů. K rekonstrukci bylo na restaurátorskou dílnu předáno 165 předpisů a 668 pomocných knih, po rekonstrukci bylo převzato zpět 157 předpisů a 646 pomocných knih. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky skupiny/2. oddělení, a i v roce 2010 hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 99 000 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b)   Na 1. oddělení  VHA se ani v roce 2010 zpřístupňování pomocí nového inventarizačního počítačového programu nerozjelo. Nepokračovalo se v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo v minulých letech. Sem počítáme inventarizaci I. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Sluka) a III. odboru MNO, 1918-1939 (o.z. Urminský).  Nezačalo se ani s inventarizací menších, badateli velice požadovaných fondů, s čím vedení archivu v roce 2010 počítalo. Hlavním, a v podstatě vedle pracovních podmínek v budově Invalidovny jediným, důvodem toho je enormní nárůst agendy (tzv. úřední a badatelské, viz. dále) v uplynulém roce.

     Vedení archivu si uvědomuje, že tento trend může vést k tomu, že hlavně u mladších a odborně méně zkušených archivářů se nerozšiřují jejich znalosti v oblasti jedné z nejvýznamnějších odborných archivních činností. Samozřejmě, nerozšiřuje se taktéž okruh archiválií přístupných široké veřejnosti. Archivář se ve VHA tímto stává úředníkem, který má sice dobré znalosti o lokaci i obsahu archivních souborů, ale chybí mu kus „kumštu“, který byl u starších archivářů přirozenou součástí jejich odborné činnosti. Myslíme si, že jednou z hlavních příčin tohoto trendu je širší uplatňování možností technologického pokroku mezi lidmi. Tím myslíme hlavně internetu, který zásadně ulehčil široké veřejnosti získávat informace, které je zajímají. Ve VHA je to vidět na obrovském nárůstu dotazů na vojenskou službu předků. V roce 2010 k tomu přibyly žádosti o upřesnění místa a okolností úmrtí předků ve válkách, hlavně v I. světové válce. Toto nové téma nastartovala tak trochu s velkou slávou spuštěná databáze válečných hrobů na MO ČR. Tyto informace tam totiž nejsou. Archivu nezbývá nic jiného, než k těmto novým možnostem přístupu veřejnosti při žádostech o informace přistoupit s využitím stejných prostředků. Jedná se hlavně o zpracování a zpřístupnění různých databází na internetových stránkách archivu. K tomuto již staršímu trendu chce archiv nově urychlit i zpřístupnění některých druhů archiválií on-line  na svých internetových stránkách. Jedná se hlavně o soubor vojenských matrik, jejichž digitalizace by měla být v roce 2011 dokončena. Pokud to nepadne z důvodů finančních, měly by být matriky zveřejněny na stránkách VÚA v roce 2012. Zároveň s tím by se měly objevit na stránkách archivu i všechny inventáře Vojenského historického archivu, aby se tím ulehčilo studium i těm, kteří mají zájem o studium archiválií nejenom z důvodů sepisování rodinné historie.

 

(Návrat restaurovaných soch na budovu Invalidovny)

 

5) Využívání archiválií:

       - Úřední a badatelská agenda:  Badatelna archivu byla v roce 2010 z provozních důvodů před veřejností poprvé uzavřena v měsících leden a červenec. Toto opatření v měsíci leden se ukázalo v podmínkách, které pracovníkům VHA budova Invalidovny poskytuje, jako oprávněné. I když došlo k mírnému snížení počtu badatelů, o studium archivních pramenů k vojenským dějinám je nadále obrovský zájem. Svědčí o tom nárůst badatelských návštěv, ale hlavně počet vyřízených žádanek na předložení archiválií do badatelny. I přes nižší počet badatelů je z tohoto vidět, že archiv preferuje badatele z vědeckých ústavů, vysokých škol, ale i veřejnosti se zájmem o vojenskou historii. Přiznáváme se, že v případě zájemců o rodinnou historii tomu tak není. Archiv má snahu problém získávání informací ze strany „rodopisců“ řešit  jinak (viz.oddíl 4b). Podobně jako v roce 2009  poskytovala badatelna svoje služby standardně v duchu  Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (od 1.7. 2009 v úplném znění zákona č. 309/2009 Sb.).  V roce 2010 se již problémy z předchozích let při studiu archiválií, v minulosti utajovaných, nevyskytly. V roce 2010 došlo oproti roku 2009   k výraznému nárůstu  úřední agendy.  Ani v roce 2010 se již (až na několik odvolání) nevyřizovala rozsáhlá agenda typu potvrzování služby u PTP občanům Slovenské republiky,       a nebo ta, která vyplývala ze zákona č. 357/2005 Sb. a souvisela s potvrzováním účasti v povstání v květnu 1945. Za to výrazně přibylo žádostí o informace o padlých v I. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala i agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vojáků a po úspěšné výstavě k čs. legii v Rusku i z osobní evidence čs. legionářů.

            V roce 2010 vyřídili pracovníci VHA 3440 žádanek pro badatele a 3347 dopisů, z toho 894 rešerší pro instituce a úřady, 1973 bylo soukromých podání. Podání, která buď byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu na badatelnu,  bylo  480. (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 SNFS/2. odd.

3. odd.+Ř VHA

2005/2815

1841

783

191

2006/2345

1650 (230 brig.)

520

175

2007/2512

1838 (180 brig.)

521

153

2008/2856

2028 (123 brig.)

630

207/62 Ř VHA

2009/2760

1816

688

197/59 Ř VHA

2010/3440

2155

964

272/49 ŘVHA

 

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce

SNFS/2. oddělení

1. oddělení

  2. oddělení+Ř VHA

2005/3306 (507 br.) 

 1495 (429 brig.) 

 1190 (78 brig) 

  508 + 113 

2006/3198 (531 br.) 

   972 (209 brig.) 

 1622 (322 brig.) 

  516 + 88 

2007/2094

   470

 1117

  391 + 116

2008/2698 (19 br.)

   488 (19 brig.)

 1429

  557 + 224

2009/2628 (15 br.)

   429 (15 brig.)

 1709

  360 + 130

2010/3347 (15 br.)

   533 (15 brig.)

  2297

  353 + 149

 

 

 

 

 Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

149

49

Šlosar

101

172

Dubánek

112

196

Minařík

127

218

Ságnerová/Sochor

             106/15 PTP

201

Kadlec

 72

177

Sluka

515

264

Urminský

354

446

Jirásková

122

  86

Jelen

377

495

Moravec

351

482

Česáková

 46

   8

Heřmánek

363

257

Hoffmann

291

203

Pivcová

 81

186

Žižková

 58

  0

Kolenová

 92

  0

 


 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2010:

a)  počet přihlášených badatelů: 447 (ČR-384, zahraničí-63)

b) počet badatelských návštěv: 2686 (ČR-2479, zahraničí-207)

c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií:37 096, placených 3919)

d) vyúčtované peníze za kopie: 26 703,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2010:

 

a) počet přihlášených badatelů: 68

 (ČR-58, zahraničí-10)

b) počet badatelských návštěv: 216

(ČR-196, zahraničí-20)

c) počet vyhotovených fotografií: 0 ks

d) počet naskenovaných snímků: 1385 ks

e) celkový počet vypálených „CD“ : 45 CD

            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2010 na dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1.7. 2009 ve znění vyhlášky MV ČR č. 192/2009 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. Ukázalo se, že naše tvrzení o tom, že nelze  nadále rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně, neplatí. Platí však, že to jde pouze na úkor odborné činnosti archivu. V roce 2010 se zkrátily lhůty, ve kterých se badatelé objednávali  ke studiu. Napomohlo tomu i zavedení jiného způsobu přijímání objednávek na archiválie a rezervací na badatelnu. Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem nadále očekáváme od přestěhování archivu do nového objektu  zároveň se spuštěním tzv. digitální badatelny. I v roce 2010 pokračovala digitalizace fondů VHA. V roce 2010 bylo na digitalizační skupině VHA digitalizováno 181 669  stran archiválií. Projevilo se zde zrušení jednoho systemizovaného místa na tomto pracovišti k 1.1. 2010.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2010 také na dobré úrovni.  Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů byl nadále veliký. Fotoarchiv pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace k čs. legii v Rusku 1914-1920. Fotoarchiv poskytoval služby i při vyhotovení síní tradic různých složek AČR.

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2010. Má ho na svědomí hojnější používání vlastních reprodukčních zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Počet naskenovaných fotografií ve fotoarchivu kvůli různým výstavám již nestoupá, častěji se i tady využívá vlastní skenování fotografií.  Poskytování služeb veřejnosti zůstává souhrou obou složek 3. oddělení VHA  s ostatními pracovníky archivu. V součinnosti s archiváři VHA se i v roce 2010 zabezpečovala další činnost jako různé konzultace, předkládání požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.

 

IV.  Stav archiválií:

 

 

1)  Fyzická ochrana archiválií:

       Podobně jako předchozích letech se plnily úkoly v této oblasti průběžně.  V roce 2010 byly   plynovány sklady dvakrát (2.4. 2009  a 29.10. 2010).  Podle potřeb se provádějí stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečováno o.z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani roce 2010 neubylo. Nadále se tento problém řešil jejich výměnou. Po celý rok 2010 se pokračovalo ve výměně přířezů a kartonů u archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrátily do archivu. Tato činnost má samozřejmě pozitivní vliv i na výskyt plísní.

            V průběhu roku 2009 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teplota se naměřila v lednu a únoru 2010 v  západních   skladech 0 °C, nejvyšší teplota + 26°C se naměřila v jižních skladech v srpnu 2010. Nejnižší relativní vlhkost byla v srpnu a v září 2010 v jižních skladech – 48%, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2010 v severních a západních skladech – 69%.

 

2) Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií

           I v roce 2010 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií. Probíhala dál i rekonstrukce zaplavených původních registratur. Pokračovalo se i v tzv. ozonizaci (odstraňování zápachu z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií). Zabezpečovala ji firma Belfor podle dohodnutého harmonogramu. Velký kus práce při realizaci záchranných prací vykonali pracovníci 2.oddšlení v čele s Dr. Šlosarem. Celkem prošlo ozonizací v roce 2010 4750 kartonů, tzn. část fondu MNO 1945-1950 a také tzv. historické fondy

                 Pokračovalo se dále v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala rekonstrukce nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 157 předpisů ze 165, které byly předány k rekonstrukci. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restaurovaly pomocné knihy zaplavených fondů. V roce 2010 bylo zrekonstruováno 646 rejstříků a jednacích protokolů z  fondů MNO a justiční dokumentace ze 668 předaných k rekonstrukci.

           Dále  Dr. Šlosar a Dr. Minařík prováděli pravidelné kontroly uložení archiválií  v  NA Praha. Ale pouze do ukončení odstěhování archiválií VHA z Národního archivu (v říjnu 2010). Za vstřícnost při záchraně těchto archiválií VHA po povodních v roce 2002 patří i touto cestou velké díky ředitelce NA Praha PhDr. Evě Drašarové, CSc..

 

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 28.12. 2010):

           V roce2010 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP jsou uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají i nadále v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP. O uložení a stavu AKP se mohla přesvědčit i státní kontrola, která byla ve VHA z úrovně odboru archivní správy a spisové služby MV ČR  (28.5. 2010).

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je

       založena i v příslušném fondu)  v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele

       VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

       zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, jsou v dobrém stavu;    

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29.1. – 19.4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý

     - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v

         příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA      

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

        zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od 31.3. 2007 ve skladu VHA v  Sobotecké  ulici, kopie jsou v dobrém stavu;

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15.5. 1944 – 22.5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy

 - AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v

   příslušném fondu)  v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA

  (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

- kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti 

   zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31.3. 2007 ve  

  skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

 

V.  Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

   -   činnost v komisi pro zpracování koncepce vojenského archivnictví do roku 2030 (PhDr.

        Baláž, Dr. Šlosar)

-    zajišťování oblasti  personální bezpečnosti ve VÚA (o.z. Kolenová)

-    zabezpečení kurzů  spisové služby pro spisové orgány organizačních celků MO. Jednalo se o

     2 řádné kurzy (14.6.-25.6. 2010 a 13.9.-24.9 2010 mimořádné kurzy pro účastníky

     zahraničních  misí (2.6.-4.6. 2010 a šest jednodenních kurzů), přednášky v kurzu SAS

     ve SA AČR v Olomouci (o.z. Kolenová, Mgr. Urminský)

 

(Brífink zaměstnanců VÚA-VHA před zahájením  dne otevřených dveří v Invalidovně)

 

-    činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2008

  -    účast na jednáních rozkladové komise MO k zákonu č. 255/1946 Sb. (Dr. Minařík, PhDr.

        Baláž)   

 -    účast na jednáních  komise MO pro povyšování veteránů válek (o.z. Jelen)

 -    zabezpečení výběru a pořízení kopií archiválií k výstavě organizované Velvyslanectvím ČR

       v Londýně  při příležitosti mezinárodní konference o čs. odboji ve Velké Británií za II. války   

       v září 2010 (o.z. Baláž, referát digitalizace, o.z. Žižková)

-    digitalizace starých tisků pro Národní knihovnu, říjen-listopad 2010 (o.z. Kusko)

-     účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2009 v Komorním Hrádku, 8.2. 2010 (VHA)

-          účast na konferenci „Zrod nové Evropy“,  pořádané HÚ AV ČR, 8.6.  2010 (Dr. Minařík)

-          účast na konferenci „Od svobody k nesvobodě 1945-1956“, pořádané VHÚ Praha a MO,

18.10.-19.10. 2010 (Mgr. Ságnerová, Ing. Kadlec)

-    příprava výstavky k 65. výročí ukončení II. světové války v Čechách, květen 2010 (VHA)

   -  prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 16.2. 2010 a

      18.10. 2010  (PhDr. Baláž)

   -   slavnostní převzetí materiálu VZ z let 1935-1945,   květen 2010 (o.z. Baláž)  

-          přednáška na jednání ještědské pobočky České archivní společnosti „Historie a současnost

vojenského archivnictví“, 11.3. 2010 Liberec (PhDr. Baláž, prom. hist. Sluka)  

  -   návštěva ministra kultury V. Riedlbaucha – prohlídka Invalidovny a VHA, 3.6. 2010 (VHA)

 -   zabezpečení   odborné stáže studenta z Univerzity Hradec Králové ve VHA,  červenec 2010

     (PhDr. Baláž, prom. hist. Jirásková, o.z. Žižková)

-          vystoupení v TV Nova v pořadu „Válečné plány čs. armády po roce 1945“, listopad 2010

     (Dr. Minařík)

 -    zabezpečení dne otevřených dveří v rámci dnů evropského kulturního dědictví v budově

      Invalidovny, 4.9. 2010 (VHA)

-          přednáška k historii železničního vojska na shromáždění bývalých příslušníků železničního

vojska, 17. 9. 2010 (Dr.. Minařík)

-          účast na tiskové konferenci v sídle ČsOL, na které byla představená databáze příslušníků čs.

jednotek v zahraničí za II. sv. války, 3.5. 2010 (PhDr. Baláž, tvůrcové  databáze)

-          referát  při odhalování pamětní desky odbojáři Janu Švehlovi v Týně nad Vltavou, 7.5. 2010

(Mgr. Pivcová)

-           zabezpečení činnosti komise NGŠ pro posouzení klasifikovaných archiválií, září-říjen 2010

(Dr. Šlosar, Dr. Minařík)

-          zabezpečení prohlídky Invalidovny a VHA funkcionáři MO ČR (1. ZNGŠ, šéf Inspekce

MO, BŘ MO), 2.11. 2010 (prom.hist. Sluka, Mgr. Ságnerová)

-          exkurze sekce specializovaných archivů ČAS, prohlídka Archivu Pražského hradu, 15.11.

2010 (VHA)

-          prohlídka Invalidovny a VHA studenty z gymnázia v Kroměříži, 18.11. 2010 (PhDr. Baláž,

Mgr. Heřmánek)

 

(Den otevřených dveří VÚA - prohlídka budovy Invalidovny 4. září 2010 v rámci dnů evropského kulturního dědictví)

 

  Mezinárodní spolupráce

-          zahraniční pracovní cesta do vojenského archivu v Budapešti, 11.2.-13.5. 2010 (Mgr. Žikeš,

PhDr. Baláž)

-          zahraniční pracovní cesta na Slovensko, studium ve VHA Bratislava,  22.6-26.6. 2010 (Mgr.

Dubánek, Ing. Kadlec)

-          návštěva představitelů slovenských vojenských archivů ve VÚA, 22.9.-24.9. 2010 (PhDr.

Baláž)

-          účast s referátem na Výroční schůzce archivního výboru mezinárodní asociace voj. historie v Amsterdamu, 28.8.-30.8. 2010 (Mgr. Pivcová);

Publikační činnost:

Mgr. Martin Dubánek

Burian, Michal - Dítě, Josef - Dubánek Martin, OT-64 SKOT historie a vývoj obrněného transportéru, Grada 2010 

Dubánek, Martin a kolektiv: Pěchotní strub K-S 5 „U potoka“, Grafico Opava, 2010

Dubánek, Martin - Fic, Tomáš – Lakosil, Jan: Putování po československém opevnění, Mladá fronta 2010

 

Dubánek, Martin: Muzeum námořního letectva v Pensacole, Military revue 1/2010, s. 44-47.

Dubánek, Martin: Prototyp průzkumného vozidla XM-800W, Military revue 2/2010, s. 32-33.

Dubánek, Martin: Muzeum námořní pěchoty ve městě Quantico, Military revue 3/2010, s. 48-49.

Dubánek, Martin: Kutr americké pobřežní stráže WHEC-37 Taney, Military revue 4/2010, s. 34-36.

Dubánek, Martin: Trnitá cesta k zadání úkolu SKOT (1. část), Military revue 5/2010, s. 30-32.

Dubánek, Martin: Trnitá cesta k zadání úkolu SKOT (dokončení), Military revue 6/2010, s. 32-34.

Dubánek, Martin: Československá klamná souprava protiletadlového raketového oddílu, Military revue 7/2010, s34-35.

Dubánek, Martin: Námořní památník USS Constellation, Military revue 8/2010, s. 38-39.

Dubánek, Martin: Výsadkové vozidlo LVTH-6A1, Military revue 9/2010, s. 32-33.

Dubánek, Martin: Úkol Stojan, Projekt československého samohybného minometu ráže 82 mm na transportéru SKOT, Military revue 10/2010, 24-26.

Dubánek, Martin: Úvahy o přezbrojování ČSLA sovětskými zbraněmi v polovině 50. let 20. století, Military revue 11/2010, s. 8-10.

Dubánek, Martin - Lakosil, Jan: Československé úkryty ze železobetonových prefabrikátů, Military revue 12/2010, s. 22-25.

Dubánek, Martin: Pohyblivé velitelské stanoviště na podvozku SD-100, ATM 1/2010, s. 70-71.

Dubánek, Martin: Pokus o československý Vampire, ATM 2/2010, s. 68-69.

Dubánek, Martin: Aero LB 53, ATM 3/2010, s. 76, 77.

Dubánek, Martin: Tanky do šrotu. Vyřazení tanků Cromwell a Challenger z výzbroje ČSLA, ATM 4/2010, s. 64-67.

Dubánek, Martin: Raketová vzducholoď, TM 4/2010, s. XY

Dubánek, Martin: Letov L 52, projekt československé proudové stíhačky, ATM 6/2010, s. 62-65.

Dubánek, Martin: Bell 47B a Československo, ATM 7/2010, s. 82.

Dubánek, Martin: Rudý Letov L 501 aneb pokus o československý Mustang, ATM 8/2010, s. 65-67.

Dubánek, Martin: Československé úkryty z vlnitého plechu ÚO-1 až ÚO-3, ATM 9/2010, s. 66-68.

Dubánek, Martin: Zkoušky sovětského obrněného transportéru BTR-60P v Československu, ATM 11/2010, s. 71-73.

Dubánek, Martin: Rakety pro zlepšení výjezdu OT-64 z vody, ATM 12/2010, s. 68-69.

Dubánek, Martin: Pěchotní srub K-S 5 „U potoka“, Střelecká revue 1/2010, s. 76- 77, 99.

Dubánek, Martin: Úkol TANLET, Střelecká revue 1/2010, s. 78-80.

Dubánek, Martin: Utajená obrana železné opony, Střelecká revue 2/2010, s. 61, 99.

Dubánek, Martin: Bojový nůž „rid“, Střelecká revue 3/2010, s. 76-78.

Dubánek, Martin: Letecká výzbroj v Englinu, Střelecká revue 4/2010, s. 73-75.

Dubánek, Martin: Fort Sumter, Střelecká revue 5/2010, s. 76-77.

Dubánek, Martin: Československý Stinger, Studie ručního protiletadlového raketometu z 50. let, Střelecká revue 7/2010, s. 82-83.

Dubánek, Martin: Španělské opevnění v Manile, Střelecká revue 8/2010, s. 66-68.

Dubánek, Martin: Tankové muzeum v Aberdeenu, Střelecká revue 9/2010, s. 84-86.

Dubánek, Martin: Krakov, noclehy v pevnostech, Střelecká revue 10/2010, s. 68-69.

Dubánek, Martin: Kulometné odstavce pro zkoušky raket, Střelecká revue 11/2010, s. 82-84.

Dubánek, Martin: Snahy o využití pancéřovek v opevnění, Střelecká revue 12/2010, s. 80-82.

Dubánek, Martin: Trocha umění neuškodí, Střelecká revue 12/2010, s. 99.

Dubánek, Martin: Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Převozný úkryt PÚ-68 a úkrytové pracoviště ÚP-82, Vojenská historia 3/2010, s. 146-166.

Dubánek, Martin: Rakousko-uherská strážnice v Komárně, Vojenská historia, 4/2010, s. 104-110.

Dubánek, Martin: 8. pevnostní brigáda Rajhrad, in: XXX. MS - Hranice na jižní Moravě a její ochrana od doby římské, Moravský zemský archiv v Brně 2010, s. 369-381.

 

Mgr. Zuzana Pivcová

Pivcová, Zuzana: Vltavotýnští rodáci na frontách druhé války, Výběr – časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, Jihočeské muzeum, 1/2010,  str. 52 –54

Pivcová, Zuzana: Zentrale Stelle a pobočka Spolkového archivu v Ludwigsburgu, Historie a vojenství, 1/2010, str. 125 – 126

Pivcová, Zuzana: Vztah mezi SS a Wehrmachtem, Historie a vojenství, 3/2010, str. 98 – 103

Pivcová, Zuzana: The national report – Central Military Archives-Military Historical Archives, Mars & Janus, International Military Newsletter,  No. 15 (1/2010), P.18 - 19

 

Dr. Pavel Minařík, CSc.

Minařík, Pavel –Šrámek Pavel, Dělostřelecké armády v době vyvrcholení mnichovské krize, HaV 1/2010, s. 46-55.

Webové stránky: www.vojenství.cz (provozovatel:Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav Bartoš)

 

PhDr. J. Baláž, Dr. Vl. Šlosar, Mgr. J. Ságnerová, Mgr. Martin Dubánek, Bc. M. Česáková, Dr. P. Minařík, CSc., Mgr. Z. Pivcová, Mgr. M. Jelen, prom. hist. A. Jirásková:

Ročenka VHA – 2009, PIC MO 2009, 303 s.

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2011:

a) zabezpečení uplatňování zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 309/2009 Sb.) o archivnictví a dalších  norem a předpisů při své činnosti,

b) zabezpečení odborné péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

c) zabezpečení předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečit komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele,

d) zabezpečení poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

e) zabezpečení odborného a metodického dohledu na skartační řízení ve správních archivech a spisovnách v resortu obrany,

f) zabezpečení rekonstrukci archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zaplavených archiválií; zabezpečení ozonizace vybraných archiválií; zabezpečení restaurování vybraných archiválií po povodni, uložení zaplavených archiválií v nových prostorách v budovy Invalidovny,

g) zabezpečení vědeckého výzkumu a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy,

h) zabezpečení vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

i) přípravy na vydání ročenky VHA za rok 2011,

j) zabezpečení digitalizace archivních fondů VHA.

 

(Konec doby kamnové!  S kamny na tuhá paliva, která byla používána do roku 2004, jsme  definitivně skoncovali v roce 2010)