VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2012

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 


 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 206 120

                                                                                         fax :  973 206 129

                                                                                         e-mail:  podatelna@vuapraha.cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 206 100

                                                                                          fax:  973 206 129

                                                                                          e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.  (úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a zákona č. 329/2012 Sb.) : VHA je v  § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31.12. 2012 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

I.Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július  BALÁŽ, CSc.

                     odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jana  JELENOVÁ (SÁGNEROVÁ)

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, fondy a sbírky 1. čs. odboje,

                      vojenská personální dokumentace;

Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-

                      1945 (na tabulce Mgr. M.   MALÉ -  mateřská dovolená do března 2013);

Archivář 1. odd. VHA: Bc. Aleš  HOFFMANN

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                        dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945; Do 30. 6. 2012, od 1. 7. 2012 Mgr., Bc.

                        Pavel  HEŘMÁNEK, ThD.

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Martin  FLOSMAN, od 1. 9. 2012; odborný zájem, správce: fondy a sbírky

                          do roku 1918, vojenská personální dokumentace (na tabulce Bc. Evy DVOŘÁKOVÉ – 

                          mateřská  dovolená do února 2013);

Vedoucí  2. oddělení VHA RSDr. Vladimír  ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

Archivář  2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA RSDr. Pavel MINAŘÍK, CSc.

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

Archivář  2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945; 

Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                           (NAD); 

Archivářka 3. odd. VHA  Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, tzv. německé trofejní fondy

                            a sbírky;

Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA; 

Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA; 

Archivářka skupiny digitalizace Petra SCHICKOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace Iveta HLADÍKOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA.

(Výstava Anthropoid, 28. 10. 2012. Návštěva senátorky D. Filipiové)

 

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17, skutečný stav pracovníků VHA ke 31. 12.  2012 – 17. 

V roce 2012 kromě odchodu správce fondů a sbírek do roku 1918 (Bc. A. Hoffmann) k 30.6.2012 a příchodu nového správce (Mgr. M. Flosman) k 1.9.2012 nedošlo v personální oblasti k žádným změnám. Systemizovaná místa ve VHA, kromě skupiny (referátu) digitalizace, která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování. 


II.Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

  

 

 


III.Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1) Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

a)      Skartační dohledy se u  VÚA/ SA MO ani v roce 2012 nerealizovaly. V případě  VÚA/ SA AČR Olomouc se v  roce 2012 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace (ve dnech 25. – 27. 6. 2012 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec), který navazoval na dohled v roce 2011. Celkem bylo do řízení zařazeno 90 411 složek dokumentů, z nichž bylo za archiválie vybráno 31 472 složek. Vybrané dokumenty budou vzaty do evidence archiválií ve VHA až po generální inventuře a po přestěhování archivu do nového objektu v Ruzyni. Následně se do nového objektu přestěhují společně s  již vybranými a v minulých letech i zaevidovanými archiváliemi, které byly provizorně ponechány ve SA AČR Olomouc. Obnovení dohledů na skartační řízení a výběr archiválií ve správních archivech v plném rozsahu nelze za stávající situace odhadnout, ale spíše k tomu dojde až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů.

b)      Pracovníci VHA  byli i v roce 2012 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na  odborném  archivním dohledu  na  vyřazování  písemností  ve spisovnách (POI) MO pouze výjimečně. V roce 2012  tomu tak bylo pouze v případě Ka MO (18. - 20. 6. 2012, Dr. Šlosar, Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec).

2)  Evidence archiválií a archivních pomůcek:

a)      V roce 2012 převzal VHA 1 přírůstek. Jednalo se o výběr mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a č. 329/2012 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. Přírůstek představoval 29 kartonů (3,6 bm) interních normativních aktů MNO (Rozkazy MNO, PR, NNGŠ, Věstníky MO).  K úbytku ve VHA v roce 2012 došlo ve třech případech. V prvním případě se jednalo o úbytek delimitací části archivního souboru – 2. oddělení Hlavního štábu MNO 1945-1950 v rozsahu 237 kartonů a 20 knih (28,5 bm) do Archivu bezpečnostních složek. Materiál byl v roce 2002 zaplaven a mohl být předán do ABS podle příslušného zákona až po dokončení jeho rekonstrukce. V dalších případech došlo k úbytku po dohodě archivů. V prvním případě byla předána do Archivu města Ostravy z důvodu doplnění část osobní pozůstalosti Petra Cingra a jeho manželky Aloisie Cingrové (ze Sbírky osob I) v rozsahu 1 kartonu. Ve druhém případě se realizovalo předání celého archivního souboru do SOA Litoměříce. Jednalo se soubor Německé národní rady (Deutsche Volksrat in Böhmen) 1910-1918 (celkem 102 kartonů, 12,75 bm).           

b)   Vedení a doplňování evidenčních karet NAD:

V roce 2012 byla průběžně vedena a doplňována základní evidence archiválií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Zpracování údajů vykonávala prom. hist. Jirásková.

           9.  ledna 2012 byly    předány   do  tzv.  druhotné   evidence  vedené  Národním archivem   v Praze  (podle  zákona  č. 499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a spisové službě – úplné znění zákona č. 309/2009 Sb. a č. 329/2012 Sb.)  v  elektronické  podobě  evidenční  karty  NAD  (základní evidence  archiválií  a  archivních  fondů   ve VHA)  podle stavu k  31. 12. 2012. 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

a)     Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz).  Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti.  Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2012. Připomínek obdržel archiv několik desítek. Ty, které se týkaly databáze padlých za 2. sv. války, a nově i příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války, byly předávány tvůrcům databází. V případě připomínek k databázi čs. legionářů za 1. sv. války se tyto po ověření následně realizovaly správcem webových stránek.

b)      Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války. V doplňování  a vylepšování databáze se pokračovalo i v roce 2012. V lednu 2012 byla zveřejněna nová verze této databáze na internetových stránkách VÚA. K 31. 12. 2011 byly v databázi údaje k  84 460 osobám. Také v průběhu roku 2012 se z databáze odstranilo několik stovek duplicitních záznamů. Současně byla databáze o stovky nových záznamů doplněna. Pracovalo se také se záznamy z databáze padlých za 2. sv. války. K 31. 12. 2012 obsahovala databáze 88 912 záznamů. V průběhu ledna 2013 se zveřejní na internetových stránkách VÚA nová podoba databáze i s údaji o padlých, raněných a nezvěstných. Průběžné práce na této databázi byly ukončeny. V budoucnu se počítá pouze s jejím příležitostným vylepšováním.

(Skupinová fotografie archivářů VHA Praha 18. ledna 2012)

c)      Databáze padlých v 1. světové válce. Od ledna 2012 se začala ve Vojenském historickém archivu vytvářet nová databáze. O vytváření počítačové databáze padlých v 1. světové válce se začalo v archivu uvažovat již v roce 2009 (viz. Ročenka VHA 2009, s. 242-247). Databáze se vytváří z pramenů (hlavně vojenské matriky) a kartotéky uložených ve VHA. Do databáze jsou zahrnuti všichni občané předmnichovské ČSR. K  8. 1. 2013 bylo v této databázi 21 435 záznamů. Se zveřejněním (na internetu) první podoby této databáze se počítá v lednu 2014.

 4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

a)   Na 2. oddělení VHA se nadále pokračovalo v rekonstrukci zaplavených fondů tzv. zrušených útvarů, nově i tzv. společenských organizací a CO. Bylo zrekonstruováno 77  kartonů tzv. zrušených útvarů, dále 1 631 kartonů společenských organizací  u zrušených útvarů a 464 kartonů CO. I v roce 2012 se pokračovalo v rekonstrukci  a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945 a v rekonstrukci zaplavených pomocných knih MNO 1945-1950 a justičních orgánů. K rekonstrukci bylo na restaurátorskou dílnu postupně předáno 44 předpisů a 2 271 pomocných knih. Po rekonstrukci bylo převzato zpátky na oddělení 65 předpisů, dále 149 pomocných knih MNO a 1841 knih justičních orgánů. Pro potřeby badatelů bylo i v roce 2012 pracovníky 2. oddělení, s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 148 170 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b)   Na 1. oddělení  VHA se v roce 2012 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu. Nepokračovalo se ani v inventarizaci velkých archivních souborů, se kterou se začalo v minulých letech. Hlavním, a v podstatě vedle pracovních podmínek v budově Invalidovny jediným, důvodem této skutečnosti byl i v roce 2012 enormní rozsah agendy (tzv. úřední a badatelské, viz dále). Místo inventarizace se podle individuálních možností pokračovalo v pořádání kmenových listů vojáků narozených v letech 1875 a 1879.

     Archiv pokračoval ve zpracování a zpřístupnění různých databází na internetových stránkách VÚA. Vedle vojenských matrik byla dokončena i digitalizace archivních inventářů Vojenského historického archivu. Umístění těchto digitalizovaných souborů na internetové stránce VÚA je však, bohužel, závislé na existenci vlastního archivního serveru.

5) Využívání archiválií:     

       - Úřední a badatelská agenda:  Badatelna archivu byla i v roce 2012 z provozních důvodů  veřejnosti uzavřena v měsících leden a červenec. Toto opatření se v měsíci leden opět ukázalo v podmínkách, které pracovníkům VHA budova Invalidovny poskytuje, jako oprávněné. Přes dvouměsíční výpadek došlo opět k nárůstu počtu badatelů, a i badatelských návštěv. Tentokrát na úkor badatelů ze zahraničí. O studium archivních pramenů k vojenským dějinám je nadále obrovský zájem. Svědčí o tom i počet vyřízených žádanek na předložení archiválií do badatelny. Archiv nadále preferoval svoje činnosti zaměřené na badatelskou veřejnost, hlavně z vědeckých ústavů, vysokých škol, ale i veřejnosti se zájmem o vojenskou historii.  Podobně jako v roce 2011  poskytovala badatelna svoje služby standardně v duchu  Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví  č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 309/2009 Sb. a č. 329/2012 Sb.). V roce 2012 došlo oproti roku 2011 i k podstatnému navýšení  počtu  úřední agendy.  V roce 2012 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona se vyřizovala pouze agenda vztahující se ke  3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.). Nebyla však rozsáhlá a archiv vyřídil 172 žádostí o informace. Za to ještě výrazněji než v roce 2011 přibylo žádostí o informace o padlých v 1. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala i agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů.

            V roce 2012 vyřídili pracovníci VHA 3 841 žádanek pro badatele a 3 832 dopisů, z toho 737 rešerší pro instituce a úřady, 2 803 bylo soukromých podání. Podání, která buď byla vzata na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužila jako objednávka archivního materiálu na badatelnu, bylo 292. (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd.+Ř VHA

2007/  2 512

1 838  (180 brig.)

  521

153

2008/  2 856

2 028  (123 brig.)

  630

207 + 62 Ř VHA

2009/  2 760

1 816

  688

197 + 59 Ř VHA

2010/  3 440

2 155

  964

272 + 49 Ř VHA

2011/  3 560

2 227

1 060

231 + 42 Ř VHA

2012/  3 841

2 193  (171 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

 

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce

 1. oddělení

2. oddělení

  3. oddělení+Ř VHA

2007/  2 094 

  1 117 

 470 

 391 + 116 Ř VHA  

2008/  2 698 

  1 429 

 488 

 557 + 224 Ř VHA 

2009/  2 628

  1 709

 429

 360 + 130 Ř VHA

2010/  3 334

  2 297

 535

 353 + 149 Ř VHA

2011/  3 189

  2 340

 452

 270 + 127 Ř VHA

2012/  3 832

  2 759

 649

 263 + 161 Ř VHA

 

                                          200720082009201020112012


Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

161

 44

Urminský

370

395

Jelen

437

476

Jelenová-Ságnerová

468

188

Heřmánek

 519

346

Moravec

 485

453

Hoffmann

314

 80

Flosman

166

 80

Šlosar

131

 476

Dubánek

202

337

Minařík

165

342

Kadlec

151

                    265

pracovníci na dohodu

0

171

Jirásková

115

  94

Pivcová

  88

  94

Žižková

  60

  0

Celkem

                  3832

                 3841

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2012:

a) počet přihlášených badatelů: 533 (ČR-483, zahraničí-50)

b) počet badatelských návštěv: 2854 (ČR-2652, zahraničí-202)

c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 20 335

d) vyúčtované peníze za kopie: 21 124,- Kč

Činnost fotoarchivu v roce 2012:

a) počet přihlášených badatelů: 63 (ČR-56, zahraničí-7)

b) počet badatelských návštěv: 200 (ČR-177, zahraničí-23)

c) počet naskenovaných snímků: 1183 ks

            Poskytování služeb badatelnou VHA bylo v roce 2012 na dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. Nadále platí také to, že rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně jde pouze na úkor odborné činnosti archivu.  V roce 2012 se dařilo zkracovat lhůty, ve kterých se badatelé objednávali  ke studiu. Tento trend se však od konce roku začal zhoršovat s blížícím se termínem uzavření badatelny  k 1. 6. 2013 (v souvislosti s realizaci generální inventury a příprav na stěhování a vlastního stěhování archivu). Došlo proto k navýšení počtu badatelů (o 42) i počtu badatelských návštěv   (o 128) a vyřízených žádanek na archivní materiál (o 281). Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem nadále očekáváme od přestěhování archivu do nového objektu  zároveň se spuštěním tzv. digitální badatelny. To všechno však až od 1. 6. 2014. I v roce 2012 pokračovala digitalizace fondů VHA. V roce 2012 bylo na digitalizační skupině VHA digitalizováno 201 222  stran archiválií.

Poskytované služby ve fotoarchivu byly v roce 2012 také na dobré úrovni. Tady došlo ke snížení počtu badatelů a počtu badatelských návštěv. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů (např. cyklus o R. Heydrichovi) byl však nadále veliký. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace k čs. legii v Rusku 1914-1920.

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2012 (20 335 stránek, tj. cca o 6 500 stránek méně oproti roku 2011). Badatelé stále hojně používají vlastní reprodukční zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Počet naskenovaných fotografií ve fotoarchivu kvůli různým výstavám narostl (cca o 250 skenů), ale jedná se spíše o nárůst potřeb archivu, badatelé i tady častěji využívají vlastní skenování fotografií.  Poskytování služeb veřejnosti zůstává souhrou obou složek 3. oddělení VHA  s ostatními pracovníky archivu. V roce 2012 bylo za poskytnuté služby archivem vybráno až  86 124,- Kč. V součinnosti s archiváři VHA se na badatelně a ve fotoarchivu i v roce 2012 zabezpečovala další činnost jako různé konzultace, předkládání požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.

 

IV.  Stav archiválií:

1)  Fyzická ochrana archiválií:

       Podobně jako předchozích letech se plnily úkoly v této oblasti průběžně.  V roce 2012 byly   plynovány sklady pouze jednou (16. 11. 2012).  Podle potřeb se prováděly stěry na výskyt plísní v depech (zabezpečováno o.z. Rohlovou z knihařské a konzervátorské dílny VÚA). Výskytu plísní hlavně na přířezech a starších kartonech ani roce 2012 neubylo. Nadále se tento problém řešil pouze jejich výměnou. V této činnosti se pokračovalo po celý rok 2012. Vedle těch archiválií, které byly v roce 2002 zaplaveny a do února 2008 se vrátily do archivu, se začalo s výměnou i v rámci generální inventury a příprav archivu na stěhování. Kromě tohoto opatření použije archiv v letech 2013-2014 i jiné metody proti výskytu plísní, hlavně na zabránění jejich zatažení do nové archivní budovy. Podle přidělených finančních prostředků se počítá s použitím chemikálií s účinkem proti plísním i s využitím dezinfekční komory v NA.

            V průběhu roku 2012 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teplota se naměřila v lednu a únoru 2012 v  západních   skladech  -2 °C, nejvyšší teplota + 26°C se naměřila v jižních skladech v srpnu 2012. Nejnižší relativní vlhkost byla v červenci 2012 v jižních skladech – 45%, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2012 v severních a západních skladech – 70%.

2) Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií:

           I v roce 2012 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií a také v rekonstrukci původních archivních souborů, zaplavených v srpnu 2002. Pokračovalo se i v tzv. ozonizaci (odstraňování zápachu z již dezinfikovaných a rekonstruovaných archiválií). Zabezpečovala ji firma Belfor podle dohodnutého harmonogramu. Celkem prošlo ozonizací v roce 2012 2 500 kartonů, hlavně  tzv. historických fondů a zrušených útvarů.

           Pokračovalo se dále v rekonstrukci sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala rekonstrukce nejvíce poničených předpisů za přispění knihařské a restaurátorské dílny. Tímto způsobem bylo rekonstruováno 65 předpisů. Vedle toho se na knihařské a restaurátorské dílně restaurovaly pomocné knihy a rejstříky ze zaplavených fondů. V roce 2012 bylo zrekonstruováno 149 rejstříků a jednacích protokolů z  fondů MNO a 1896 z justiční dokumentace. 

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 21. 12. 2012):

           V roce2012 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP jsou uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Originály zůstávají i nadále v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je

       založena i v příslušném fondu)  v  ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele

       VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

       zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici, jsou v dobrém stavu;    

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý

     - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu)

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v

         příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA      

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

        zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v  Sobotecké  ulici, kopie jsou v dobrém stavu;

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy

 - AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v

   příslušném fondu)  v  ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA

  (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

- kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti 

   zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31. 3. 2007 ve  

  skladu VHA v Sobotecké ulici, kopie jsou v dobrém stavu.

V.  Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

-    zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 15. 9. 2012 (VHA);

 

-    činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř-VÚA č. 1/2012

      (VHA);

 -    zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně–Archiv Pražského hradu, 26. 10. 2012; Univerzita

       obrany Brno, 23. 5. 2012; ZŠ na Invalidovně, duben 2012; Gymnázium z Prahy 3, 6. 6. 2012;

       Spolek A. Jiráska, 19. 11. 2012; Metrostav, 26. 11. 201 (VHA);

 -    zabezpečení výstavy Anthropoid, 28. 10. 2012 (PhDr. Baláž, VHA, Praha 8);

 -    účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2011 v Komorním Hrádku, 6. 2. 2012 (VHA);

-   zabezpečení návštěvy p. R.Thomsona (Kanada) - kanadský projekt k padlým v 1. sv. válce,

18. 6. 2012 (PhDr. Baláž);

-   vystupování v rozhlase (ČR Leonardo) a televizi (ČT, Nova, JOJ) k různým historickým událostem a propagaci publikační činnosti (Dr. Minařík, Mgr. Dubánek, Mgr. Heřmánek);

-   příprava výstavky ve VÚA - Anthropoid, březen  2012; Zborov 1917, duben 2012 (PhDr. Baláž, Žižková, Mgr. Urminský, Mgr. Jelenová);

                 (Výstava Anthropoid, instalovaná v kapli budovy Invalidovny)


 

 -  zabezpečení pobytu stážisty z Univerzity v Rzeszově ve VHA, březen – květen 2012

(PhDr. Baláž, PhDr. Moravec);

   -  prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 11. 4. 2012 a

      6. 11. 2012  (PhDr. Baláž) 

 -  účast na slavnostním shromáždění  Sokolovo - Jaslo  na MO ČR Valy, 17. 2. 2012 (PhDr.

Baláž);

   -   účast na pohřbu plk. PhDr. Vojtěcha Fejlka, CSc., 7. 3. 2012 (PhDr.  Baláž);

   -   zabezpečení  natáčení ČT ve VHA v rámci projektu k R. Heydrichovi, únor 2012

     (PhDr. Baláž);

-   zabezpečení studijního pobytů  ve VHA – projekt holocaust (skupina badatelů z USA),

      červen – prosinec 2012 (VHA);

-   účast na zasedání archivního výboru Mezinárodní asociace vojenské historie v Sofii, 24. - 26.    

     8. 2012 (Mgr. Pivcová);

-  návštěva SOkA Strakonice, 21. 6. 2012 (PhDr. Baláž)

-  zabezpečení návštěvy ze SOA Třeboň ve VÚA, 7. 11. 2012 (PhDr. Baláž);

-  zabezpečení  prohlídky výstavby nového archivního objektu v Ruzyni pro odbor archivní

    správy a spisové služby MV ČR, 19. 9. 2012 (PhDr. Baláž);

Mezinárodní spolupráce

-   návštěva představitelů maďarského vojenského archivu ve VÚA, 2. 10. - 4. 10. 2012 (PhDr.Baláž)


 

(Návštěva ředitelů maďarských vojenských archivů ve VÚA v říjnu 2012)  

-   zahraniční pracovní cesta do VA-CR v Trnavě, 10. 10. - 12. 10. 2012 (PhDr. Baláž)
-   účast na zasedání archivního výboru Mezinárodní asociace vojenské historie v Sofii, 24. – 26. 8. 2012 (Mgr.Pivcová)
-   návštěva představitelů VA-CR v Trnavě ve VÚA, 29. 5. – 31. 5. 2012 (PhDr. Baláž)

                                       (Jednání s představiteli VA-CR Trnava)

Publikační činnost:

Mgr. Martin Dubánek

Dubánek, Martin: Československý cvičný letoun C-10, Historie prototypů cvičných pokračovacích letadel XLA 54 a XLE 10, ATM 1/2012, s. 76-79.

Dubánek, Martin: 122mm houfnice vz. 38 a vz. 38/74 při pietních aktech ATM 2/2012, s. 74-75.

Dubánek, Martin: Polopásový dělostřelecký tahač KOTRA-8, ATM 3/2012, s. 74-77.

Dubánek, Martin: Zkoušky sovětského tankového pluhu STU v Československu, ATM 4/2012,  s. 72-75.

Dubánek, Martin: Maketa čs. 57mm protiletadlového kanonu, ATM 5/2012, s. 104-106.

Dubánek, Martin: Imitace výbuchu jaderné bomby, ATM 6/2012, s. 68-70.

Dubánek, Martin: Úkryt do batohu, Zkoušky československých úkrytů z textilních tkanin ÚT-1 a ÚT-2 v 60. letech minulého století, ATM 8/2012, s. 62-65.

Dubánek, Martin: Úkol PAVOUK, Hledání perspektivní protiletadlové obrany proti nízkoletícím letounům na počátku 70. let minulého století, ATM 9/2012, s. 62-65.

Dubánek, Martin: Projekty samohybných protiletadlových kanonů z roku 1955, ATM 10/2012,  s. 66-69.

Dubánek, Martin: Projekt velitelského vozidla LV-157 z roku 1955, ATM 11/2012, s. 68-69.

Dubánek, Martin: Hlídková loď PM v letech 1947-1954, ATM 12/2012, s. 62-63.

Dubánek, Martin: Steven F. Udvar-Hazy Center, Střelecká revue 1/2012, s. 68-69, 99.

Dubánek, Martin: Pes s padákem, Střelecká revue 2/2012, s. 82.

Dubánek, Martin: Tarasnice na letounech,  Střelecká revue 2/2012, s. 86-88.

Dubánek, Martin: Chicag Pianos, Americký námořní 28mm PL čtyřkanon, Střelecká revue 3/2012, s.77-79.

 

(Americký 28mm protiletadlový čtyřkanon.)

Dubánek, Martin: Dunkerque 1944-1945, recenze knihy, Střelecká revue 4/2012, s. 84-85

Dubánek, Martin: Generálporučík Ing. Josef Trejbal, Střelecká revue 5/2012, s. 90-91.

Dubánek, Martin: 12,7mm PL čtyřkulomet vz. 53, Střelecká revue 6/2012, s. 80-83.

Dubánek, Martin: Nové muzeum v pevnosti Krakov, Střelecká revue 8/2012, s. 64-65.

Dubánek, Martin: 85mm PvK vz. 44/85 ještě jednou, Střelecká revue 9/2012, s. 86-87.

Dubánek, Martin: Přemyšl – fort XI Duńkowiczki, Střelecká revue 11/2012, s. 82-84.

Dubánek, Martin: Speciální náloživu pro boj s opevněním, Československé průbojné náložky PN-4 a PN-14, Military revue 1/2012, s. 24-25.

Dubánek, Martin: Malý obojživelník MOŽ-2, Military revue 2/2012, s. 36-38.

Dubánek, Martin: Muzeum v letadlové lodi CV-12 Hornet, Military revue 3/2012, s. 44-46.

Dubánek, Martin: Americká ponorka SS-228 Drum, Military revue 4/2012, s. 46-47.

Dubánek, Martin: Pohotovostní automobil Š 973 P, Military revue 5/2012, s. 34-37.

Dubánek, Martin: Americké muzeum obrněné techniky u Los Angeles, Military revue 9/2012, s. 26-27.

Dubánek, Martin: Naučná stezka „Utajená obrana železné opony“ v Železné Rudě, Military revue 10/2012, s. 24-27.

 

(Snímek čs. tarasnice 21 použitý v článku Naučná stezka „Utajená obrana železné opony v Železné Rudě.)

 

Dubánek, Martin: Letadlová loď CV-1 Langley, Military revue 11/2012, s. 34-36.

Dubánek, Martin: „Šedý duch“, RMS Queen Mary ve druhé světové válce, Military revue 12/2012.

 

 

RMS Queen Mary 31. března 1936 v doku na řece Clyde. Loď za druhé světové války sloužila k přepravě spojeneckých vojáků.

V roce 1942 se srazila s křižníkem HMS Curacoa, který se potopil se značnými ztrátami na životech.

 

Mgr. Zuzana Pivcová

Pivcová, Zuzana: Spojenecké nálety na Prahu v roce 1945, Historie a vojenství, č. 1, 2012,  s. 108-111.

Pivcová, Zuzana: Heydrich a německá branná moc v protektorátu, Historie a vojenství, č.2, 2012, s. 82-86.

Pivcová, Zuzana: Bombardování Českých Budějovic na konci války, Výběr, Jihočeské muzeum,  č. 3, 2012, s. 195-198.

Mgr. Martin  Flosman

Flosman, Martin: Kapucíni v uniformě, I. část, Zdislava, měsíčník litoměřické diecéze, č. 9, 2012, s. 12.

Flosman,  Martin:  Kapucíni v uniformě, II. část, Zdislava, měsíčník litoměřické diecéze, č. 10, 2012, s. 10.

Mgr. Pavel  Heřmánek, ThD.

Heřmánek, Pavel: Kristýna Poniatowská und Jan Amos Komenský, eine Visionärin und ein Gelehrter. Versuch einer zusammenfassenden Interpretation einer problematischen Frage der modernen Komeniologie, Studia Comeniana et  Historica, č. 87-88 (2012).

Heřmánek, Pavel: Vizionářská aktivita Kristýny Poniatowské. Pokus o novou interpretaci diskutabilního tématu moderní komeniologie, Pantheon. Religionistický časopis, č.7/2, 2012.

Heřmánek, Pavel: Apokalyptické motivy ve vizích Kristýny Poniatowské a jejich význam, Teologická reflexe, XVIII, 2012, s. 129-144.

Heřmánek, Pavel: Kristýna Poniatowská a Jan Amos Komenský. Vzdělanec a prorokyně v čase třicetileté války, Disertační práce, obhájená v září 2012 na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy.

Dr. Pavel Minařík, CSc.

Webové stránky: www.vojenstvi.cz    (provozovatel:Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav Bartoš)

PhDr. Július Baláž, CSc.

Baláž, Július: Vojtěch Fejlek zemřel, Archivní časopis, č.2, 2012, s. 199-201.

PhDr. J. Baláž, CSc., Dr. Vl. Šlosar, Mgr. Martin Dubánek, Dr. Pavel Minařík, CSc.,  Mgr. Ivan Urminský, Ing. P. Kadlec, prom. hist. A. Jirásková:

Ročenka VHA – 2011, OKP MO ČR, 262 s., ISBN 978-80-7278-578-0

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2013: 

a) zabezpečuje uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění zákona č. 239/2012 Sb.), dalších  norem a předpisů při své činnosti,

b) zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

c) zabezpečuje předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečuje komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele,

d) zabezpečuje poskytování  požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

e) zabezpečuje odborný a metodický dohled na skartační řízení (výběr archiválií) ve správních archivech,

f) zabezpečuje rekonstrukci archivních fondů po rozmražení, vysušení a dezinfekci zaplavených archiválií,

g) zabezpečuje vědecký výzkum a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy,

h) zabezpečuje vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

i) vydává Ročenku VHA,

j) zabezpečuje  proces digitalizace archivních fondů VHA,

k) zabezpečuje realizaci GI archivních fondů a sbírek VHA nařízené odborem archivní a spisové služby MV, spojenou s přípravou ke stěhování archivu.