VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2013

PhDr. Július Baláž, CSc.

 

Ředitel VHA/VÚA

 

 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 206 120

                                                                                         fax :  973 206 129

                                                                                         e-mail:  podatelna@vuapraha.cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 206 100

                                                                                          fax:  973 206 129

                                                                                          e-mail: podatelna@vuapraha.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

 

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.) : VHA je v     § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. Do 31. 12. 2013 archiv podle § 81 zákona z objektivních důvodů ještě neprokázal, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I.Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                      odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

 

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939;

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

 

Archivář 1. odd. VHA Mgr. Jana JELENOVÁ (SÁGNEROVÁ) 

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, fondy a sbírky 1. čs. odboj vojenská

                      personální dokumentace;

                      Od 30. 6. 2013 – mateřská dovolená; Od 1. 7. 2013  RSDr. Petr HOFMAN;

 

Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-

                      1945 (na tabulce Mgr. M. MALÉ -  mateřská dovolená do března 2013);

 

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                        dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

 

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální dokumentace;

                        Do 31. 8. 2013; Od 1. 9. 2013 - návrat Bc. Evy DVOŘÁKOVÉ z mateřské dovolené;

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Vedoucí 2. oddělení VHA RSDr. Vladimír  ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář 2. odd. VHA RSDr. Pavel MINAŘÍK, CSc.

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC 

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 

Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA (NAD);

 

Archivářka 3. odd. VHA  Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, tzv. německé trofejní fondy a sbírky;

 

Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ 

                           odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

 

Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO 

                           odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                           (NAD);

 

Archivářka skupiny digitalizace Petra SCHICKOVÁ 

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA; Do 30. 11. 2013; Od 1. 12. 2013 Zdeňka

                            Pustayová;

 

Archivářka skupiny digitalizace Iveta HLADÍKOVÁ 

                           odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA; Do 30. 6. 2013; Od 1. 9. 2013 Mgr. Martin

                           Flosman; 

 

Stavba archivní budovy VÚA na Ruzyni

 

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17, skutečný stav pracovníků VHA ke 31. 12.  2013 – 17.

V roce 2013 došlo v personální oblasti k několika změnám. Nejvýznamnější byl návrat Bc. Evy Dvořákové z mateřské dovolené. V souvislosti s tím se přesunul Mgr. Martin Flosman na uvolněné místo na úseku digitalizace 3. odd. VHA. Na úseku digitalizace došlo koncem roku ještě k jedné změně 1. 12. 2013 odchodem P. Schickové, kterou nahradila Zd. Pustayová. Systemizovaná místa ve VHA, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. Týká se to i konzervace a restaurování.

 

II.Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

III.Výběr, zpracování a využívání archiválií:

 

1) Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

 

a)      skartační dohledy se u  VÚA/SA MO v roce 2013 nerealizovaly. V případě  VÚA/SA AČR Olomouc se v  roce 2013 realizoval jeden dohled na skartační řízení u justiční dokumentace (ve dnech 11. – 13. 3. 2013 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec), který navazoval na předchozí dohledy. Celkem bylo do řízení zařazeno 19 750 složek dokumentů, z nichž byly za archiválie vybrány složky vojenských soudů v rozsahu 262 kartonů a vojenských prokuratur 1 209 kartonů (z ročníku 1981). Vybrané dokumenty budou vzaty do evidence archiválií ve VHA až po ukončení Generální inventury (jaro 2014), a po přestěhování archivu do nového objektu na Ruzyni v roce 2014. Následně se do nového objektu přestěhují společně s již vybranými a v minulých letech i zaevidovanými archiváliemi, které byly provizorně ponechány ve SA AČR Olomouc. K 31. 12. 2013 je v SA AČR uloženo přechodně 6 880 kartonů vybrané justiční dokumentace, z nichž je zaevidováno v PEVA 2 578 kartonů. K obnovení pravidelných, každoročních dohledů na skartační řízení a výběr archiválií ve správních archivech v plném rozsahu dojde až po přestěhování Vojenského historického archivu do nových prostorů v Ruzyni.

      b)      pracovníci VHA  nebyli i v roce 2013 ze strany Správního archivu MO požádáni o účast na odborném archivním dohledu na vyřazování písemností ve spisovnách (POI) MO ČR.

 

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

 

a)      V roce 2013 převzal VHA 1 přírůstek (není započítán přírůstek v rámci skartačního řízení v SA AČR Olomouc). Jednalo se o výběr mimo skartační řízení (zákon 499/2004 Sb., § 11, čl. 1, odst. c; úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.) k již existujícímu archivnímu souboru. Přírůstek představoval 29 kartonů (3,6 bm) dokumentace Velitelství ženijního vojska. K úbytku ve VHA v roce 2013 došlo v jednom případě. Jednalo se o úbytek po dohodě archivů. V létě 2013 byly předány do Národního archivu tři sbírky – „Politická správa“ (128 kartonů, číslo NAD VHA 1771), „Baťa“ (1 karton, číslo NAD VHA 1764)), „Národní výbor Bílovec“ (1 karton, číslo NAD VHA 1775).         

b)   vedení a doplňování evidenčních karet NAD:

V roce 2013 bylo pozastaveno průběžně vedení a doplňování základní evidence archiválií a archivních fondů Vojenského historického archivu. Údaje o změnách v základní evidenci archiválií a archivních fondů budou zaznamenány až po ukončení GI archiválií archivních fondů VHA v létě 2014.

             8. ledna 2014 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním

             archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové

             službě – úplné znění zákona č. 239/2012 Sb.) v elektronické podobě

             aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních

             fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2013.

                            

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

 

a)     Databáze legionářů z 1. světové války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly od října 2005 zveřejněny na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz).  Od jara 2006 dochází k jejímu vylepšení, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti.  Obdobným způsobem se databáze vylepšovala i v roce 2013.

b)     Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války. V doplňování a

      vylepšování databáze se pokračovalo i v roce 2013, a to stejným způsobem jako

      v případě databáze čs. legionářů.

c)      Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2013 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. V roce 2013 se však do počítačové databáze padlých v 1. světové válce vybírali z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) pouze osoby, které padly v roce 1914. Ke konci roku se začala databáze doplňovat o osoby padlé v roce 1915. K 31. 12. 2013 bylo v databázi 64 078 záznamů. V roce 2013 bylo vytvořeno 42 637 nových záznamů Se zveřejněním (na internetu) první podoby této databáze se počítá v květnu 2014. V souvislosti s tvorbou této databáze probíhá od listopadu digitalizace tzv. bílé kartotéky padlých v 1. světové válce. Je předpoklad, že v podobě elektronické kartotéky bude také zveřejněna na internetových stránkách VÚA v květnu 2014.

  

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

 

a)   Na 2. oddělení VHA nebylo v roce 2013 realizováno zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl nadále postaven na rekonstrukci zaplavených fondů. V roce 2013 se dokončila  rekonstrukce a doplňování zaplavené sbírky čs. předpisů po roce 1945. Rozsah sbírky je 493 kartonů. Zároveň se k této sbírce vytvořila nová přírůstková řada, která je uložena ve 191 kartonech. Při rekonstrukci sbírky předpisů se vyčlenila také nová sbírka - Československé vojenské technické dokumentace (1942-1985) o rozsahu 71 kartonů. Pokračovalo se v rekonstrukci zaplavených pomocných knih MNO 1945-1950 a justičních orgánů. Bylo identifikováno a popsáno 157 jednacích protokolů a rejstříků MNO (celkem 1176). V případě justiční dokumentace došlo k zabalení rejstříků vojenských soudů do 216 kartonů a také k vyčlenění nové sbírky – Polní vojenské soudy a prokurátoři (1945). Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2013, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 152 500 stránkách archiválií zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

b)   Na 1. oddělení  VHA se v roce 2013 nezačalo s inventarizací žádného nového fondu.  Hlavním důvodem této skutečnosti byl do června enormní rozsah tzv. úřední agendy. Ve druhé polovině roku se již v maximální možné míře rozběhla generální inventura archiválií a archivních fondů ve VHA.  Tato činnost byla zároveň propojena s přípravou archivních fondů na stěhování do nové budovy v roce 2014 (přebalování a dezinfekce archiválií).

          Archiv požádal o prodloužení lhůty na ukončení GI archivních fondů ve VHA. Žádosti bylo ze strany MV vyhověno. K 31. 12. 2013 byla GI ukončena u cca 3 200 fondů a sbírek. Inventura byla v podstatě ukončena na 2. oddělení VHA. V případě 1. odd. se předpokládá, že bude dokončena do února 2014.

 

     Archiv pokračoval ve zpracování různých databází. Zatím není na internetu umístěna databáze padlých v 1. světové válce, dojde k tomu až na jaře 2014. Nedošlo ani k avizovanému umístění vojenských matrik na internetu. Z důvodu praktických i technických se rozhodlo, že vojenské matriky v omezeném rozsahu budou umístěny na vlastních internetových stránkách, nebo na stránkách MO – army.cz. K umístění celé sbírky vojenských matrik na internetových stránkách VÚA dojde pravděpodobně z technických důvodů až v roce 2017.

 

5) Využívání archiválií:

     

       - Úřední a badatelská agenda:  Badatelna archivu byla od června 2013 z provozních důvodů veřejností uzavřena. Toto opatření souviselo s GI archiválií a archivních fondů a přípravou archiválií na jejich přestěhování do nové archivní budovy v roce 2014. O studium archivních pramenů k vojenským dějinám byl nadále obrovský zájem. Zájem o studium do června mírně převyšoval výsledky v roce 2012. Souviselo to pravděpodobně i s archivem dlouho zveřejněnou informací o uzavření badatelny. Badatelna však fungovala v omezené podobě do konce roku. Jednou týdně bylo umožněno studovat služebním badatelům hlavně z resortů MO a MV (VHA je také resortním archivem a byl povinen zabezpečit tímto způsobem studium pracovníkům Vojenského historického ústavu). Archiv přijímal ve výjimečných případech i badatelskou veřejnost z vědeckých ústavů a vysokých škol. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 329/2012 Sb.).

V roce 2013 došlo i k výraznému omezení úřední agendy (od června 2013). Omezení se týkalo v podstatě soukromých žádostí (i v těchto případech se to však netýkalo žádosti souvisejících se správním řízením), žádosti státních institucí nebo orgánu územně správních celků se vyřizovaly dále. V roce 2013 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona vyřizovala pouze agenda vztahující se ke 3. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) a ke službě v PTP. Tato agenda však nebyla rozsáhlá a archiv vyřídil 53 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 51 ke službě v PTP. Za to ještě výrazněji než v roce 2012 přibylo žádostí o informace o padlých v 1. sv. válce. Velice rozsáhlou zůstala i agenda se žádostmi o genealogické informace z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V prvním pololetí bylo odhadem takovýchto žádosti přibližně 2500.

            V roce 2013 vyřídili pracovníci VHA 2 747 žádanek pro badatele a 3 253 dopisů, z toho 485 rešerší pro instituce a úřady, 2 673 bylo soukromých podání. 95 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

 

 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

 

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd.+Ř VHA

2008/2 856

2 028 (1123 brig.)

630

207 + 62 Ř VHA

2009/2 760

1 816

688

197 + 59 Ř VHA

2010/3 440

2 155

964

272 + 49 Ř VHA

2011/3 560

2 227

1 060

231 + 42 Ř VHA

2012/3 841

2 193 (171 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

2013/2 747

1 539 (552 brig.)

1 056

127 + 25 Ř VHA

 

  

Tabulka č. 2 – úřední agenda

 

Celkem v roce

 1. oddělení

2. oddělení

  3. oddělení+Ř VHA

2008/2 698

  1 117

 488

 557 +224 Ř VHA

2009/2 628

  1 429

 429

 360 + 130 Ř VHA

2010/3 334

  1 709

 535

 353 + 149 Ř VHA

2011/3 189

  2 297

 452

 270 + 127 Ř VHA

2012/3 832

  2 759

 649

 263+ 161 Ř VHA

2013/3 253

  2 322

 649

 144 + 138 Ř VHA


 

 

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

 

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

138

 32

Urminský

264

87

Jelen

364

261

Jelenová

315

40

Heřmánek

 444

157

Moravec

 400

327

Hofman

47

 6

Flosman

488

 109

Šlosar

114

 310

Dubánek

163

233

Minařík

107

401

Kadlec 265 112

pracovníci na dohodu

0

552

Jirásková

53

  71

Pivcová

 44

  56

Žižková

  47

  0

Celkem

3 253

   2 747

 

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

 

Činnost badatelny v roce 2013:

 

a) počet přihlášených badatelů: 314 (ČR-284, zahraničí-30)

 

b) počet badatelských návštěv: 1 923 (ČR-1 850, zahraničí-73)

 

c) počet vyhotovených badatelských a služebních kopií: 9 563

 

d) vyúčtované peníze za kopie a další služby: 124 213,- Kč

 

Činnost fotoarchivu v roce 2013:

 

a) počet přihlášených badatelů: 51 (ČR-48, zahraničí-3)

 

b) počet badatelských návštěv: 156 (ČR-150, zahraničí-6)

 

c) počet naskenovaných snímků: 517 ks

 

            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla do června 2013 na dobré úrovni (platí to ale i pro druhou polovinu roku, kdy byla otevřena omezeně). Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA nadále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. Nadále platí také to, že rozšiřovat rozsah služeb (četnost návštěv a rozsah předkládaného materiálu) poskytovaných na badatelně jde pouze na úkor odborné činnosti archivu.  Vzhledem k avizovanému uzavření badatelny archivu k 1. 6. 2013 nastal enormní tlak veřejnosti také na badatelnu. Přesto všechno se archiv snažil zkracovat lhůty, ve kterých se badatelé objednávali ke studiu. Zároveň se často předkládalo i více archiválií na jednu návštěvu než určuje BŘ. Archiv měl snahu vyhovět před uzavřením co nejvíce zájemcům o studium. Trend v poskytování kvalitních služeb pokračoval, i když v omezené míře, i ve druhé polovině roku 2013. Zásadní změnu v oblasti fungování badatelny a poskytování služeb archivem nadále očekáváme od přestěhování archivu do nového objektu zároveň se spuštěním tzv. digitální badatelny. Pravděpodobně to však nebude k avizovanému datu 1. 6. 2014, ale neustálým posouváním termínu vlastního stěhování až 1. 9. 2014. I v roce 2013 pokračovala digitalizace fondů VHA. Probíhala však pouze do října. Následné bylo digitalizační pracoviště rozebráno a jako první přestěhováno do nového archivního objektu. V roce 2013 bylo z toho důvodu ve VHA digitalizováno pouze 152 454 stran archiválií.

 

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2013 také na dobré úrovni. I tady platí, že služby veřejnosti byly omezeny od 1. 6. 2013. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů ale přetrval po celý rok. Ke konci roku již nebylo možné žádostem vyhovět. Fotografie byly zabalené a připravené ke stěhování. Fotoarchiv dále pokračuje v participaci na přípravě velké obrazové publikace o čs. legiích v Rusku 1914-1920 (první díl vyšel koncem roku 2013).

 

Snižování počtu vyhotovených xerokopií pro badatele pokračovalo i v roce 2013. Badatelé stále hojně používají vlastní reprodukční zařízení (hlavně digitálních fotoaparátů). Platí to i při skenovaní fotografií ve fotoarchivu.  Poskytování služeb veřejnosti zůstávalo souhrou obou složek 3. oddělení VHA  s ostatními pracovníky archivu. V roce 2013 došlo k navýšení finanční částky za poskytnuté služby archivem. V součinnosti s archiváři VHA se na badatelně a ve fotoarchivu i v roce 2013 zabezpečovala další činnost jako různé konzultace, předkládání požadovaného archivního materiálu, příprava různých výstav, doplňování evidence badatelů, konzultace pro studenty VŠ, zabezpečování různých exkurzí atd.

 

  

IV.  Stav archiválií:


1) Fyzická ochrana archiválií:

 

       Podobně jako předchozích letech se plnily úkoly v této oblasti průběžně.  V roce 2013 se   plynovaly sklady pouze jednou. Z důvodu realizace GI ve druhém pololetí 2013 to bylo 29. 3. 2013.  Ve druhém pololetí se udělal obrovský kus práce v oblasti přípravy archiválií ke stěhování. Vedle provádění dezinfekce v Národním archivu (cca 9 200 kartonů a počítá se s dezinfekcí stejného množství kartonů i v roce 2014) se dezinfikovalo i vlastními prostředky. Realizovali to vedle pracovníků z knihařské a konzervátorské dílny VÚA i archiváři VHA spolu s pracovníky na „dohodu“. Nadále se pokračovalo také v rozsáhlé výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Archiv vyvinul maximální úsilí k zamezení přenesení prachu a plísní do nového archivního objektu vybaveného již se vzduchotechnikou. V těchto činnostech se bude intenzivně pokračovat i v roce 2014. Po ukončení GI ještě ve větším rozsahu.

 

            V průběhu roku 2013 se zaznamenávala teplota a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií. Nejnižší teploty se opět naměřily v lednu a únoru 2013 ve skladech na západní chodbě (kolem 0 °C), nejvyšší teplota (kolem + 25°C) se naměřila ve skladech na jižní chodbě v červenci a srpnu 2013. Nejnižší relativní vlhkost byla v červenci 2011 v jižních skladech – 48%, nejvyšší na přelomu měsíců leden a únor 2011 v severních a západních skladech – 67%.

Ošetřování a příprava „rakouských fondů ke stěhování
 

 

Stěhování archiválií k desinfekci do NA Praha

2) Zabezpečování rekonstrukce a restaurování zaplavených archiválií:

          

           I v roce 2013 se intenzivně pokračovalo v záchraně zaplavených archiválií a také v rekonstrukci původních archivních souborů. Převažovala hlavně rekonstrukce zaplavených archivních souborů. Bylo to z důvodu GI archivních fondů, ale také kvůli přípravám na stěhování archivu do nového objektu.

          

           Byla ukončena rekonstrukce sbírky čs. vojenských předpisů po roce 1945. Probíhala také rekonstrukce jednacích protokolů a rejstříků justiční dokumentace a MNO. I tady došlo k jejich přípravě ke stěhování.

 

Čištění a desinfekce plakátů z 1. sv. války

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2013):

 

           V roce2013 nedošlo v této oblasti k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly do listopadu 2013 uloženy na detašovaném pracovišti archivu v Sobotecké ulici. Následně byly převezeny do nové archivní budovy v Ruzyni. Originály zůstaly i nadále v trezoru ředitele VHA. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením AKP.

 

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), jeho fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je

       založena i v příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele

       VHA, bezpečnostní kopie je uložena ve skladu VHA v Sobotecké ulici

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

       zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v Sobotecké ulici (do listopadu 2013), jsou

       v dobrém stavu;    

 

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, jeho fyzický stav je dobrý

     - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka (pravděpodobně po přestěhování archivu)

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i v

         příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA      

       (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

     - kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti

        zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

     - v případě této AKP je pořízem mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od 31. 3. 2007 ve skladu VHA v  Sobotecké  ulici (do listopadu 2013), kopie jsou

       v dobrém stavu;

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

 - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, jeho fyzický stav je dobrý

 - nebyly u ní provedeny konzervační zásahy

 - AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i v

   příslušném fondu) v ohnivzdorném trezoru v kanceláři ředitele VHA

  (AKP i trezor jsou označeny písmeny KP v červeném kruhu)

- kancelář ředitele VHA spolu s trezorem jsou v rámci tzv. fyzické bezpečnosti 

   zabezpečeny na úrovni kategorie „Vyhrazené“

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od 31. 3. 2007              

   ve skladu VHA v Sobotecké ulici (do listopadu 2013), kopie jsou v dobrém stavu.

 

 

V.  Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

 

- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení Ř-VÚA č. 1/2013 

- činnost v Česko-slovenské komisi historiků, zasedání v dubnu a říjnu 2013 (Dr. Hofman) 

  - zabezpečení exkurzí ve VÚA/Invalidovně – učitelé z VA Vyškov, 9. 1. 2013; Klub

     důchodců z Prahy, 4. 2. 2013; Gymnázium Budějovická, 19. 4. 2013; Občanské sdružení

     „Karlín sobě“, 11. 9. 2013; Národní archiv, 24. 9. a 20. 12. 2013; VHÚ, 24. 9. 2013;

     Archeologové a studenti archeologie, 16. 10. 2013; Gymnázium Nad Alejí, 12. 12. 2013;

     (Mgr. Heřmánek, PhDr. Baláž)

  - účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2012 v Komorním Hrádku, 4. 3. 2013 (VHA)

  - příprava výstavky ve VÚA – Sokolovo 1943, březen 2013 (VHA) 

- účast v kurzu PEVA (Benešov), 18. 3. – 20. 3. 2013 (Mgr. Jelen, Kusko) 

  - prezentace VHA pro účastníky kurzu bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 21. 5. 2013 a

      20. 11. 2013 (PhDr. Baláž)  

  - přednáška k výročí bitvy u Sokolova v rámci odborné přípravy na OB MO, 10. 4. 2013 (PhDr.

      Baláž)

  - sportovní den Ř VÚA – exkurze v Archivu KPR, 22. 4. 2013 (VHA)

  - přednáška „Podkarpatští Rusíni v čs. zahraniční armádě 1939-1945“, 11. 5. 2013, Dům

     národnostních menšin Praha (Dr. Hofman)

  - exkurze představitelů odboru archivní správy a spisové služby v novém archivu v Ruzyni,  

       4. 9. 2013 (PhDr. Baláž)

 

 

   - zabezpečení dne otevřených dveří v Invalidovně, 14. 9. 2013 (VHA) 

 - pracovní návštěva SOA Třeboň – pobočka Český Krumlov, 17. 10. 2013 (PhDr. Baláž) 

   - přednáška „Jezuité v uniformách“, 19. 10. 2013, v rámci cyklu popularizačních přednášek

     s vědeckou tematikou Kirwitzerovy dny pořádaném Městskými kulturními zařízeními

     v Kadani (Mgr. Flosman) 

 - přednáška „Generál Radola Gajda“, 23. 10. 2013, Veřejná knihovna Košice (Dr. Hofman)

 - zabezpečení přestěhování digitalizačního pracoviště spolu s archiváliemi ze „Sobotecké“ do

    nového objektu v Ruzyni, 18. 11. – 22. 11. 2013 (VHA)

 

 Příprava na stěhování „Sobotecké“

 

- „Kapucíni v uniformě.“ Třetí místo v šedesátém ročníku Soutěže  vzpomínkových

     a dokumentačních prací vyhlašované Českým svazem bojovníků za svobodu (Mgr. Flosman).

 

  Mezinárodní spolupráce

 

-          návštěva prezidenta Bundesarchivu Dr. Hollmana, 30. 5. 2013. Předmětem jednání byly tzv. německé trofejní fondy ve VHA a spolupráce vojenských archivů. Za německou stranu se jednání ještě zúčastnili např. pan von Voss, zástupce velvyslance SRN v ČR, pplk. gšt. Meister, německý přidělenec obrany v ČR. Za českou stranu kromě představitelů VÚA byli přítomni ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV ČR se zástupkyní a ředitel OB  MO.

 

 

 

-          návštěva představitelů polského Vojenského ústředního archivu (CAW) v čele s ředitelem archivu Dr. Andrzejem Cz. Žakem ve VÚA, 15. 5. - 17. 5. 2013. Členy polské delegace byli ještě plk. Sylwester Janicki, ředitel kanceláře generálního ředitele ministra obrany Polské republiky a plk. Tomasz Podlasin, vojenský a letecký přidělenec Velvyslanectví Polské republiky v ČR. V rámci návštěvy byla podepsaná smlouva o spolupráci vojenských archivů. (PhDr. Baláž).

-          zahraniční pracovní cesta do VA-CR v Trnavě, VHÚ a VHA Bratislava, 9.  9. - 12. 9. 2013. Byly projednány aktuální otázky spolupráce vojenských archivů. (PhDr. Baláž)

 

    Publikační činnost za rok 2013

 

Mgr. Martin Dubánek:

-          Dubánek, Martin – Lach, Pavel: Malá kniha o velkých bunkrech, Největší pevnostní stavby světa 1918-1945, Mladá fronta 2013.

-          Dubánek, Martin: První československé pevnostní objekty v Bratislavě, Vojenská historia 1/2013, s. 87-109.

-          Dubánek, Martin: Střelnice na fortu, Střelecká revue 1/2013, s. 66-67.

-          Dubánek, Martin: Příběh zazděných děl, Nouzová výzbroj vladivostockých opevnění, Střelecká revue 2/2013, s. 66-67.

-          Dubánek, Martin: Generál Ing. Eduard Šlechta, Střelecká revue 3/2013, s. 66-67.

-          Dubánek, Martin: Pevnost Alcatraz, Střelecká revue 4/2013, s. 64-66.

-          Dubánek, Martin: Torpédová stanice v Hongkongu, Střelecká revue 5/2013, s. 60-61.

-          Dubánek, Martin: Kulomet v letounu K-60, Střelecká revue 6/2013, s. 76-77.

-          Dubánek, Martin: Stroj na čištění hlavně tanku T-34/85, Střelecká revue 7/2013, s. 62-63.

-          Dubánek, Martin: Prohlídka pevnosti Königstein, Střelecká revue 8/2013, s. 58-59.

-          Dubánek, Martin: Mauser 1934 pro viceadmirála, Střelecká revue 8/2013, s. 70.

-          Dubánek, Martin: Zaměřovací dalekohled pro lehký tank Praga LTP, Střelecká revue 10/2013.

-          Dubánek, Martin: Soul – město obehnané hradbami, Střelecká revue 11/2013, s. 71.

-          Dubánek, Martin: Dílna technické pomoci 64, ATM 1/2013, s. 68-70.

-          Dubánek, Martin: Letecký vlečný terč KT-3, ATM 2/2013, s. 68-70.

-          Dubánek, Martin: Střední obojživelník SOŽ, ATM 3/2013, s. 66-69.

-          Dubánek, Martin: Studie čs. bitevního letounu z roku 1958, ATM 4/2013, s. 68-71.

-          Dubánek, Martin: Úkol PLOT, Protiletadlová obrana železničních transportů ČSLA v 50. letech, ATM 6/2013, s. 66-68.

-          Dubánek, Martin: Úkol PLOT, Protiletadlová obrana železničních transportů ČSLA v 50. letech ATM 7/2013, s. 68-70.

-          Dubánek, Martin: Tank T-34/85 jako vyprošťovací vozidlo obrněných transportérů, ATM 8/2013, s. 68-70.

-          Dubánek, Martin: Táhlo-A, Kombinovaný odmínovací prostředek, ATM 10/2013, s. 60-63.

-          Dubánek, Martin: Dělostřelecká tvrz Adam v období po roce 1945, ATM 11/2013, s. 66-67.

-          Dubánek, Martin: Dělostřelecká tvrz Adam v období po roce 1945, ATM 12/2013, s. 22-23.

-          Dubánek, Martin: Sovětská ponorka S-56, Military revue 2/2013.

-          Dubánek, Martin: LD 506h Habán, projekt československého výsadkového kluzáku z let 1948-1951,  Military revue 3/2013, s. 26-28.

-          Dubánek, Martin: Sovětské Dieppe, Vylodění u Novorossijsku v únoru 1943, Military revue 4/2013, s. 4-7.

-          Dubánek, Martin: Válečné lodě v Bremertonu,  Military revue 5/213, s. 26-27.

 

 

-          Dubánek, Martin: Prototyp super těžkého tanku T 28, Military revue 6/2013.

-          Dubánek, Martin:  Muzeum v Aberdeenu v roce 2013, Military revue 7/2013, s. 20-21.

-          Dubánek, Martin: Úkol DATEL, Vývoj československého 100mm bezzákluzového kanonu, Military revue 8/2013, s. 28-30.

 

 

-          Dubánek, Martin: CV-41 Midway, Military revue 9/2013, s. 38-39.

-          Dubánek, Martin: CV-41 Midway, Military revue 10/2013, s. 42-43.

-          Dubánek, Martin: Dělový člun Giljak, Military revue, 11/2013, s. 40-42. 

-          Dubánek, Martin: Replika USS Monitor, Fakta a svědectví 12/2013, s. 30-32.

 

 

Mgr. Martin  Flosman

Flosman, Martin: Věrný Čech, poctivý kněz a statečný voják. Fakta a svědectví. 2013, č. 6, s. 30-33.

Flosman, Martin: František Petružela – kapucín od Tobruku a od Dunkerque. Církevní dějiny. 2013, č. 11, s. 97-117.

Flosman, Martin: Kapucín od 311. bombardovací perutě. Věteřský zpravodaj. 2013, č. 13, [sine pag.].

Flosman, Martin: Aktuality z Vojenského historického archivu pro badatele z řad soukromých genealogů. Genealogické a heraldické listy. 2013, č. 2, s. 91-96.

Flosman, Martin: Mírný pastýř v rozbouřené době. Recenze knihy Josefa Rabase Biskup Anton Alois Weber. Církevní dějiny. 2013, č. 12, s. 128.

Účast na projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989); autorství biografických hesel Carda František, Krajcar Jan, Vaněčka Josef, Veselý Antonín, Waligora František, Zháněl Karel.

 

Dr. Pavel Minařík, CSc.

Webové stránky: www.vojenstvi.cz (provozovatel:Pavel Minařík, Pavel Šrámek, Václav Bartoš)

 

PhDr. J. Baláž, CSc., Dr. Vl. Šlosar, Mgr. Martin Dubánek, Mgr. Zuzana Pivcová, prom. hist. A. Jirásková:

Ročenka VHA – 2013, OKP MO ČR, 255 s., ISBN 978-80-7278-612-1

 

 

Hlavní úkoly archivu v roce 2014:

 

a)      zabezpečuje uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), dalších norem a předpisů při své činnosti,

b)      zabezpečuje dokončení GI archivních fondů a sbírek VHA nařízené odborem archivní a spisové služby MV,

c)      zabezpečuje stěhování archivu do nového archivního objektu na Ruzyni,

d)     zabezpečuje přípravu archiválií ke stěhování a jejich dezinfekci,

e)      zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

f)       zabezpečuje předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečuje komplexní badatelskou činnost pro oprávněné žadatele,

g)      ) zabezpečuje poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

h)      zabezpečuje odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech,

i)        zabezpečuje vědecký výzkum a publikační činnost hlavně v oblasti archivní metodiky, vojenství a dějin vojenské správy,

j)        zabezpečuje vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

k)      vydává Ročenku VHA,

l)        zabezpečuje proces digitalizace archivních fondů VHA,