VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU MO 2020

 

Výroční zpráva o činnosti Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany v roce 2020

RSDr. Pavel Minařík, CSc.

 

Zpráva se předkládá na základě § 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 499/2004 Sb.).

 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Kontaktní údaje: tel.: 973 213 325; fax.: 973 213 308; e-mail: podatelna-vua@army.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany České republiky; Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany (dále BA MO) vznikl 1. března 2017 a je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA), který je podřízen bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany – řediteli odboru bezpečnosti.

 

Akreditace podle zákona: Udělena rozhodnutím Ministerstva vnitra – odboru archivní správy čj. MV-165050-5/AS-2016, sp. zp. 898.1, dnem 1. února 2017 pro výkon působnosti veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č. 499/2004 Sb.

a) personální podmínky archivu

Podle § 62 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. se neuvádí.

b) celkové množství uložených archiválií

V archivu je uloženo 49 archivních souborů v celkovém rozsahu 110,52 bm a 921 evidenčních jednotek. Vzhledem ke skutečnosti, že u nich nedošlo ke zrušení stupně utajení, se další údaje o archivních souborech neuvádějí (§ 62 odst. 3 zákona).

c) výběr, archivní zpracování a využívání archiválií

 

Předarchivní péče:

V součinnosti s VHA a správními archivy rezortu obrany se BA MO podílel na vykonávání odborných archivních dohledů u vybraných organizačních celků rezortu. Na základě plánu odborných činností VÚA Praha pro rok 2020 se pracovník BA MO ve spolupráci se Správním archivem MO podílel na 9 archivních dohledech u organizačních celků integrovaného MO ČR a ve spolupráci se Správním archivem AČR na 5 archivních dohledech u organizačních celků AČR. Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci, vyplývající z pandemie spojené se šířením nemoci Covid-19, byla část odborných archivních dohledů zrušena či odložena na rok 2021.

Výběr archiválií:

Do BA MO byl převzat jeden přírůstek od VÚA – Správního archivu MO Praha v celkovém rozsahu 2,76 bm.

Zpracování archiválií:

Během roku 2020 probíhalo archivní zpracování dvou archivních souborů. Formou manipulačního seznamu 2. typu byl zpracován jeden archivní soubor (v rozsahu 6,96 bm a 58 evidenčních jednotek). V případě druhého souboru bude zpracování formou inventáře dokončeno po posouzení Národním bezpečnostním úřadem podle zákona č. 412/2005 Sb. Celkové množství zpracovaných archiválií uložených v BA MO je 31,92 bm (266 evidenčních jednotek), z toho zinventarizovaných 7,32 bm (61 evidenčních jednotek).

Využívání archiválií:

V archivu nestudoval žádný žadatel, nebyly zhotoveny kopie archiválií, ani zpracovány rešerše.

Během roku probíhalo posuzování vybraných archivních fondů podle zákona č. 412/2005 Sb. Archiválie, u nichž bude rozhodnutím původce zrušen stupeň utajení, budou v roce 2021 delimitovány zpět do VÚA – Vojenského historického archivu Praha.

d) stav archiválií

Fyzický stav archivních souborů spravovaných BA MO je dobrý. Teplota a vlhkost v prostorách pro uložení archiválií jsou v souladu s předepsanými normami. V BA MO nejsou uloženy archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly zhotovovány. V srpnu 2020 byly provedeny Oddělením péče o fyzický stav archiválií Národního archivu bakteriologické stěry a výsledky mikrobiologických zkoušek byly negativní.

e) konzervace a restaurování archiválií

BA MO nemá konzervátorskou dílnu a archiválie v něm uložené nevyžadují restaurátorské zásahy.