VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2020

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2020

 

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,

                               Praha 6 - Ruzyně

                               Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301

                                                                                                        fax: 973 213 308

                                                                                                   e-mail:  podatelna-vua@army..cz

                                Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350

                                                                                                           fax: 973 213 308

                                                                                                      e-mail: podatelna-vua@army.cz

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě: VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                     odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs.    

                       armády z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ 

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;       

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let

                       1939-1945 (do 15. 9. 2019 se jednalo o tabulku Mgr. J. JELENOVÉ. Ta se dnem 16. 9.

                       2019 vrátila z mateřské dovolen na uvolněnou tabulku po Mgr. J. Zámečníkovi);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

                     odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA:  Mgr. Martin GAMBA

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jana JELENOVÁ (poloviční úvazek)

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

                                      Mgr. Martin LUNDÁK (poloviční úvazek)

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,

                        vojenská personální dokumentace; fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                        1918-1939;

Vedoucí 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D.

                         odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů

                         VHA (NAD), vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Jan CHLEBOUN

                          odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                          dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje, evidence archiválií a archivních souborů

                            VHA (NAD).

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ

                          odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO

                          odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních

                          souborů VHA (NAD);

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ

                          odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Digitální archiv MO: Ing. Miroslav BUDÍN

                          odborný zájem správce: informační technologie;

Digitální archiv MO: Iva SKÝVOVÁ

                          odborný zájem správce: informační technologie;

 

Počet systematizovaných míst ve VHA 18; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2020 – 19. Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky.

V roce 2020 došlo v personální oblasti k jedné změně. K 1. 1. 2020 se o dvě navýšily počty pracovních míst ve VHA. Jedná se o místa určená pro pracovníky v oblasti IT, které archiv obdržel z důvodu zabezpečení příprav na výstavbu Digitálního archivu MO, který se má stát součástí VHA. V souvislosti s výstavbou tohoto archivu se předpokládá další navýšení počtu jeho pracovníků od 1. 1. 2021.              

Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnosti spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou jsou zabezpečovány jinými složkami, podřízenými řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

Tab. č. 1

 

 

Tab. č. 2

 

Tab. č. 3

 

Tab. č. 4

 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1) Předarchivní péče - odborné archivní dohledy u organizačních celků MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních archivech VÚA:

   V této oblasti pokračoval VHA i v roce 2020 v naplňování rezortního spisového řádu a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (hlavně § 52, povinnosti specializovaného archivu). Úkoly byly v této oblasti plněny v součinnosti se součástmi VÚA, tedy BA MO a také SA MO a SA AČR.

Odborné archivní prohlídky ve Správním archivu MO se vykonávali průběžně po celý rok. Odborné archivní dohledy v SA MO vykonával hlavně o. z. Šlosar. Týkaly se dokumentace zrušených OC MO v letech 2001 až 2014 (bylo vykonáno celkem 24 dohledů). Pracovníci 2. odd. VHA zabezpečili i odborné archivní dohledy v SA MO na tzv. zahraniční dokumentaci (celkem šestkrát - dokumentace 16. kontingentu KFOR (20. 4.), kontingent ISAF – SOG 2008-2009, kontingent ISAF – KAJA (29. 6., 1. 7., 17. 8.), 3. kontingent KFOR 2009-2010 (1. a 2. 10.). Ve Správním archivu AČR se konaly odborné archivní dohledy pouze dvakrát, v lednu (29. 1. – 31. 1. 2020) a v srpnu (19. 8. – 21. 8. 2020) a týkaly se spisové dokumentace. Další plánované dohledy byly v důsledku pandemie přeloženy na rok 2021. Dohledy ve správních archivech probíhaly částečně operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů správních archivů, obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2020.

Odborné archivní dohledy na spisovou službu v resortu MO, tedy u organizačních celků  rezortu MO a Armády ČR, se vykonávaly v součinnosti se správními archivy. Kvůli pandemii však neproběhly v celém rozsahu plánu na rok 2020 (plánu odborných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činnosti v roce 2020). Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni odborným archivním dohledům pouze u vybraných organizačních celků MO a Armády ČR. Neocenitelnou pomoc a součinnost v této oblasti poskytoval 2. oddělení VHA, které tyto činnosti v rámci VHA zabezpečuje, Dr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí BA MO. Musíme vyzvednout dobrou součinnost při zabezpečování odborných dohledů u organizačních celků i se správními archivy. V roce 2020 tomu tak bylo ve 12 případech:

Sekce interního dozoru a inspekce MO (28. 1.); Odbor vojskového letectva MO (19. 2. – 21. 2.); Velitelství vzdušných a pozemních sil (12. 3.); Velení AČR (28. 4.); Sekce personalistiky a KVV Praha (13. 5.); Sekce zpravodajského zabezpečení MO (20. 5.); Sekce obranné politiky a strategie (2. 6. – 3. 6.); Sekce ekonomická MO (17. 6. – 18. 6.); VKPR (21. 7.); Sekce státního tajemníka (26. 8.); Kancelář ministra obrany (15. 9. – 18. 9.); Sekce vyzbrojování a akvizice MO (14. 10. – 15. 10.);  

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Největší změnu v evidenci fondů v roce 2020 znamenalo převzetí dokumentace ze Správního archivu MO (jednalo se o fond MNO 1990, který byl převzat do VHA v lednu 2020 v rozsahu celkem 309 kartonů). Jednalo se o jedinou vnější změnu (1 přírůstek + 37,08 bm). Jednalo se o dokumentaci uloženou na 2. oddělení VHA. Dále se pokračovalo v upřesňování a kontrole hlavně vnitřních změn v evidenci archiválií. Vnitřních změn bylo celkem 94 (celkem – 4,5 bm, + 16,59 bm). Většina těchto změn nastala v důsledku kontroly na vedení evidence archiválií, kterou provedli pracovníci Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR na přelomu října a listopadu 2020. V tomto případě se to týkalo hlavně dokumentace 1. oddělení VHA.

 

Tab. č. 5

 

Tab. č.6

 

 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:   

Vytvářela se již pouze databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2020 byla tato databáze ukončena. V uplynulém roce přibylo do databáze 11 194 nových záznamů. K 31. 12. 2020 bylo v databázi celkem 186 194 záznamů.

Vedle výše uvedené databáze se na 2. oddělení VHA vytvářela interní databáze osob zařazených v jednotlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR podle lokalit a sídelních útvarů, z nichž tito obyvatelé pocházeli.

Vznikala také interní databáze příslušníků čs. domobraneckých praporů v Itálii v letech 1918 – 1919. Celkem bylo v této databázi ke konci roku 2020 cca 29 000 záznamů.

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

Na 1. oddělení:  Poté, co si VHA v roce 2020 pořídilo program na zpřístupňování archiválií ELZA, byl na oddělení zpracován nový plán  inventarizace.  Ke zdárnému osvojení si nových činností však bránili protiepidemická opatření. I v průběhu roku 2020 se pokračovalo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz). K 31. 12. 2020 byly umístěny, nebo připraveny k umístění všechny úmrtní matriky (247 matrik) pěších pluků z období 1. světové války. Bylo rozhodnuto v této činnost pokračovat i v následujících letech.

Na 2. oddělení: I na tomtoodděleníbyly, po získání programu ELZA, v roce  2020 podniknuty první pokusy o vytváření manipulačních seznamů 2. typu v tomto novém počítačovém prostředí. Ani v jednom případě však nebyly dotaženy do konce. Hlavní příčinou toho jsou různá opatření spojená s pandemií, např. nemožnost realizovat dostatečné doškolení archivářů. Tato skutečnost platí obecně pro celé VHA. I když provoz badatelny by v roce 2020 taktéž omezen, bylo pro potřeby badatelů pracovníky 2. oddělení i v roce 2020, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 32 105 stránkách archiválií (421 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

3. oddělení – digitalizační pracovištěprovedlav roce 2020 digitalizaci 171 656 stran archiválií. Byly zde podniknuty i nejúspěšnější pokusy o inventarizaci archiválií pomocí programu ELZA (Sbírka vojenských služebních knih Rakouska-Uherska, Předpisy R).

 

Graf č. 1

 

 

 

5) Využívání archiválií:

Úřední a badatelská agenda: Práce badatelny archivu byla směrem k veřejnosti v roce 2020 kvůli pandemii několikrát přerušena. V době provozu poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Oproti předchozím létům tak došlo v oblasti badatelské agendy k výraznému snížení (cca o 50%). V případě fotoarchivu došlo v roce 2020, vzhledem k výše uvedenému, také k poklesu agend.

V roce 2020 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Tato oblast činnosti archivu byla  ovlivněna režimem home office, na rozdíl od ostatních hlavních úkolů archivu, asi nejméně. Žádostí o rešerše směřovaly dále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2020 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona nadále vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), výjimečně ke službě v PTP a agendě spojené se zákonem 255/1946 Sb., nebo ke 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 6 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 7 ke službě v PTP.

V roce 2020 vyřídili pracovníci VHA 2404 žádanek pro badatele a 3 304 dopisů (žádostí o rešerše), z toho 539 bylo rešerší pro instituce a úřady, 2 601 bylo soukromých podání. 164 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu. Před předložením archiválií žadatelům bylo prohlídnuto z hlediska zabezpečení ochrany osobních údajů 470 vojenských osobních spisů a spisů k vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2020:

a) počet přihlášených badatelů: 372 (ČR – 353, zahraničí – 19)

b) počet badatelských návštěv: 870 (ČR – 815, zahraničí – 55)

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): rešerše – 109 770,- Kč; příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 695,- Kč;

Činnost fotoarchivu: 

a) počet přihlášených badatelů: 23 badatelů (ČR – 21, zahraničí – 2)

b) počet badatelských návštěv: 35 badatelských návštěv (ČR – 33, zahraničí – 2)

c) počet naskenovaných snímků: 100;

 

                                         Badatelská agenda 2016 – 2020

Tab. č. 7

 

Rok

1.odd.

2. odd.

3.odd./ŘVHA

Celkem

2016

3738

1049

267/31

5085

2017

3598

 970

260/32

4860

2018

3872

902

342/24

5140

2019

3734

965

275/30

5004

2020

1739

469

175/21

2404

 

 

 

                                            Badatelská agenda 2017 – 2020

Graf č. 2

 

 

 

                                      Úřední agenda 2016 – 2020

Tab. č. 8

Rok

1.odd.

2.odd.

3.odd./ŘVHA

Celkem

2016

3028

670

103/42

3843

2017

2873

565

182/46

3666

2018

2969

567

180/42

3758

2019

2622

501

137/45

3305

2020

2525

534

197/48

3304

 

 

                                                    Úřední agenda 2017 – 2020

Graf č. 3

 

 

 

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2020 na dobré úrovni, i když byla také silně ovlivněna pandemickou situaci. Hlavně uzavření badatelny veřejnosti dnem 14. 9. 2020 zásadně ovlivnilo oblast badatelské agendy. V době provozu badatelny se důsledně  dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zájem o vojenskou historii u veřejnosti nadále přetrvával. Počet badatelů klesl na polovinu a ubyl i počet žádanek o předložení archiválií ke studiu. V průběhu roku byla na badatelně nadále poskytována služba v podobě možnosti studia digitalizovaných archiválií na k tomuto účelu instalovaných PC. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných archiválií) předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny i v roce 2020 díky spolupráci s VHÚ. V průběhu roku 2020 přibyly na společném portálu „Studovna MO“ (kramerius.army.cz) nejenom digitalizované vojenské matriky, ale také další digitalizované archiválie. V roce 2020 pokračovala digitalizace fondů VHA. Za uplynulý rok bylo ve VHA digitalizováno 171 656 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2020 také na dobré úrovni.  Celkově však i zde došlo v roce 2020 kvůli pandemii k výraznému poklesu počtu badatelů a badatelských návštěv.

 

IV.  Stav archiválií:

1)      Fyzická ochrana archiválií:

V roce 2020 se pokračovalo v provádění desinfekce vybraných archivních souborů v Národním archivu (cca 9 000 kartonů). Realizovala se rekonstrukce poškozených archiválií na knihařské a konzervátorské dílně VÚA (hlavně u fondu Stavební ředitelství Terezín). Nadále se pokračovalo také u vybraných archivních souborů ve výměně starých kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo přes počítač. Kvůli zpětné vazbě se dané parametry ve skladech hlídaly i přímou kontrolou.

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě. Nejnižší teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č. 303 (nejnižší teplota byla naměřena v prosinci 2020 – 13,1°C). Celoročně byla zde teplota v rozmezí 14°C až 16 °C. Nejvyšší naměřena teplota byla opět ve skladech č. 205 a č. 224. Byly naměřeny v červnu až srpnu, a pohybovaly se v rozmezí 19°C až 20°C. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena ve skladu č. 224 (29%), nejvyšší byla po celý rok v normě. Hodnoty v ostatních skladech byly celoročně v normě. Regulací celého systému vzduchotechniky se všechny odchylky od stanovených norem dařilo v krátké době vrátit do normálu. V srpnu 2020 byly provedeny stěry na výskyt plísní v depotech. Byly vyhodnoceny v Národním archivu. Výsledky stěrů byly dobré, žádná plošná opatření jsme přijímat nemuseli.

 

2)  Stěhování archiválií:

V roce 2020 došlo k většímu stěhování archiválií pouze v souvislosti s dezinfekcí cca 9 000 kartonu v Národním archivu. V rámci budovy VÚA v Ruzyni došlo ještě ke stěhování při převzetí vybraných archiválií ze Správního archivu MO.

3)  Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2020):

V roce2020 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly od listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Tyto kopie byly v roce 2015 doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z února roku 2015. Originály všech AKP jsou od jara 2018 uloženy ve trezoru v místnosti č. 114 (pořádací místnost, teplota i vlhkost byly zde po celý rok v normě). Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA v Ruzyni je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena i

       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;    

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční 

       číslo AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý

     - nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i

       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

     - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945

        (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

- AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý

- nebyl u něho proveden konzervační zásah

- AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i

         v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č.

         114

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014             

   ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

d) Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid,

        1941 - 1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)

      - AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina

        dokumentů má natržené okraje

      - v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA

      - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

         krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114    

      - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

  studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015    

  v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914

          (evidenční číslo AKP – 161, z roku 2015)

       - AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy

       - plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA

       - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

          krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

       - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

         studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR

         Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

 f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915

       (evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)

    - AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je

      vyhovující

   - nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

    - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

       krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

    - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

        studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

       Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917 – 1918 (evidenční číslo AKP – 163,

      z roku 2015)

   - AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi

     dobrý

  - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

   - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

      krabici

     (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

   - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

      studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

      Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu:

činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2017 (VHA),

příprava k zabezpečení návštěvy ministra obrany ČR L. Metnara ve Vojenském ústředním archivu 15. 1. 2020 (VHA),

součinnost při zabezpečení pořízení DA MO (o. z. Baláž, o. z. Budín)

účast na vyhodnocení roku 17. – 18. 2. 2019, Bedřichov (VHA)

            vzhledem k pandemii a zavedení různých hygienických opatření byly od března 2020

            všechny společenské aktivity archivu pozastaveny.

 

Foto č . 1

 

Společná fotografie z návštěvy ministra obrany L. Metnara ve Vojenském ústředním archivu 15. 1. 2020

 

Foto č. 2

 

Ministr obrany L. Metnar si prohlíží ukázky vybraných archiválií z Vojenského historického archivu (15. 1. 2020)

 

 

 

Mezinárodní spolupráce:

Vzhledem k pandemické situaci v ČR a také v sousedních zemích se v roce 2020 neuskutečnila žádná z plánovaných návštěv, spojených s výměnou zkušeností, s vojenskými archiváři ve Slovenské republice a v Maďarsku.

Publikační činnost v roce 2020:

Baláž, Július, Dubánek, Martin, Minařík, Pavel, Kadlec, Petr, Jelen, Miroslav, Zámečník, Jan, Nováková, Barbora, Chleboun, Jan: Ročenka VHA 2019. Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav, 2020, 306 s. ISBN 978-80-7278-802-6

Dubánek, Martin: Československé plamenomety 1947-1956, ATM 1/2020, s. 68-71.

Dubánek, Martin: Československé plamenomety 1947-1956, ATM 2/2020, s. 66-68.

Dubánek, Martin: Československé plamenomety 1947-1956, ATM 3/2020, s. 70-73.

Dubánek, Martin: Úkol LÁZEK, Kapesní svítilna vz. 85, ATM 4/2020, s. 66-69.

Dubánek, Martin: Návrh mostních vrtulníků MOL a MOTOL, ATM 5/2020. s. 66-67.

Dubánek, Martin: Přenosný plamenomet PPZR 152, ATM 6/2020, s. 64-67.

Dubánek, Martin: Pevnost Varšava za Velké války, ATM 7/2020, s. 72-76.

Dubánek, Martin: Sovětská okopová hlubidla v 60. letech 20. století a československé konzultace v SSSR, ATM 8/2020, s. 68-70.

Dubánek, Martin: Sovětská okopová hlubidla v 60. letech 20. století a československé konzultace v SSSR, ATM 9/2020, s. 66-69.

Dubánek, Martin: Bojové vozidlo pěchoty velitelské BVP-1K, ATM 10/2020, s. 70-72.

Dubánek, Martin: Úkol OHLED, Pokus o československé okopové hlubidlo, ATM 11/2020, s. 66-69.

Dubánek, Martin: Úkol OHLED, Pokus o československé okopové hlubidlo, ATM 12/2020, s. 72-75.

Dubánek, Martin: V zájmu utajení, Krycí označení zbrojního materiálu československé armády z počátku 50. let, Střelecká revue 6/2020, s. 70-71.

Dubánek, Martin: Zkoušky účinnosti Pancéřovky 27, Střelecká revue 12/2020, s. 75-77.

Dubánek, Martin: Rychlý univerzální buldozer BAT-1, Military revue 3/2020, s. 36-38.

Dubánek, Martin: Sovětský odminovač KMT-5 v ČSLA, Military revue 6/2020, s. 36-38

Dubánek, Martin: Pevnost Varšava za druhé světové války, Military revue 9/2020, s. 12-15.

Dubánek, Martin: Běta za to nemohla, aneb nehoda obrněných vozidel ve Vyškově, Military revue 10/2020, s. 14-16

Dubánek, Martin: Katastrofa úkrytového pracoviště ÚP-82, Military revue 12/2020, s. 12-14.

FLOSMAN, Martin: Zachránci vojákovy duše. I. světová, 2020, 2, s. 10–13.

FLOSMAN, Martin: Válečná kuchařka. Dějiny a současnost, 2020, 6, s. 35.

FLOSMAN, Martin: Reportáže z válčícího světa. Válka revue, 2020, 10, s. 14–18.

FLOSMAN, Martin: Inter arma… Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dějinách v rokoch 1848-1948 / Peter Chorvát – Recenze. Historie a vojenství, 2020, 3, s. 146–147.

FLOSMAN, Martin: Na straně národa. Role vojenských duchovních ve druhém domácím odboji na příkladu Jana Blesíka CSsR. in: Doležalová, Markéta [ed]: Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba, Praha 2020, s. 85–100.

Účast v porotě Klubu autorů literatury faktu pro udílení Ceny Miroslava Ivanova.

 

Foto č. 3

 

Slavnostní vyřazení absolventů „Archivního kurzu“ (4. února 2020, Karolinum).

 

 

VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2021:

- Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti.

- Odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1992; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

- Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní badatelské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně a ve fotoarchivu (v závislosti od vývoje pandemie).

- Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony rezortu MO ČR i pro další rezorty a organizační složky státu, pro právnické nebo fyzické osoby (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisu, přehledů nebo ústní konzultace).

- Odborný a metodický dohled, dohled na skartační řízení u organizačných celků svého zřizovatele a ve vojenských správních archivech, výběr archiválií.

- Dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele (MO ČR) a jim zřízených organizačních složek státu, dohled na činnost správních archivů svého zřizovatele.

- Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti dějin vojenské správy a vojenských dějin.

- Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.

- Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.

- Vydání ročenky VHA za rok 2020, příprava nové ročenky za rok 2021.

- Zabezpečení výstavby a akreditace digitálního archivu MO.

- Digitalizace archivních fondů VHA.