VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2019

 

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,

                         Praha 6 - Ruzyně

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301

                                                                                         fax: 973 213 308

                                                                                         e-mail:  podatelna-vua@army..cz

 

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350

                                                                                            fax: 973 213 308

                                                                                            e-mail: podatelna-vua@army.cz

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) : VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

 

 

 

I. Personální podmínky v archivu:

 

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs.     

                       armády z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ 

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;       

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let

                      1939-1945 (do 15. 9. 2019 se jednalo o tabulku Mgr. J. JELENOVÉ. Ta se dnem 16. 9.

                      2019 vrátila z mateřské dovolen na uvolněnou tabulku po Mgr. J. Zámečníkovi);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA:  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945 (30. 6. 2019 ukončila pracovní 

                       poměr, dne 1. 7. 2019 na uvolněné místo nastoupil Mgr. Martin GAMBA)

Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,

                      vojenská personální dokumentace (31. 8. 2019 ukončil pracovní poměr, dne 16. září

                    2019 se na poloviční úvazek na jeho místo vrátila z mateřské dovolené Mgr. Jana

                    JELENOVÁ. Druhá polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 obsazená Mgr. Martinem

                    LUNDÁKEM);       

Vedoucí 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D.

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů

                          VHA (NAD), vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Archivářka 3. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                            dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945, evidence archiválií a archivních

                            souborů VHA (NAD). Do 30. 6. 2019 na polovičním úvazku. Od 1. 7. 2019 je

                            tabulka plně obsazena Mgr. Janem CHLEBOUNEM, fondy a sbírky 1. čs. odboje,

                            evidence archiválií a archivních souborů VHA (NAD);

Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Jan CHLEBOUN

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                            dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje, evidence archiválií a archivních souborů

                            VHA (NAD). Na polovičním úvazku do 30. 6. 2019. Od 1. 7. 2019 na plném úvazku;

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních

                           souborů VHA (NAD);

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

Počet systematizovaných míst ve VHA 16; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2019 – 17. Jedno místo je rozděleno na dva poloviční úvazky.

V roce 2019 došlo v personální oblasti k několika změnám. K 30. 6. 2019 ukončila pracovní poměr (odchod do důchodu) prom. hist. Alena Jirásková. Od 1. 7. 2019 je na badatelně VHA  zaměstnán na plný úvazek Mgr. Jan Chleboun. Ke dni 30. 6. 2019 ukončila pracovní poměr také Bc. Eva Dvořáková. Nahradil ji Mgr. Martin Gamba. K 31. srpnu 2019 ukončil pracovní poměr Mgr. Jan Zámečník. Na uvolněnou tabulku se vrátila dnem 16. září 2019 na poloviční úvazek Mgr. Jana Jelenová. Druhá polovina úvazku byla od 1. 9. 2019 obsazená Mgr. Martinem Lundákem.         

Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnosti spojené s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou jsou zabezpečovány jinými složkami, podřízenými řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

 

 

 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

 

1) Předarchivní péče - odborné archivní dohledy u organizačních celků MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních archivech VÚA:

   V této oblasti pokračoval VHA i v roce 2019 v naplňování rezortního spisového řádu a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (hlavně § 52, povinnosti specializovaného archivu). Úkoly byly v této oblasti plněny v součinnosti se součástmi VÚA, tedy BA MO a také SA MO a SA AČR.

Odborné archivní prohlídky v SA MO a SA AČR se vykonávali průběžně po celý rok. V SA MO (jednalo se o ročníky MO 2002 a 2003, zejména Kabinet MO a Odbor legislativně právní) byly zabezpečovány o. z. Šlosarem a o. z. Dvořákovou (částečně ji  po odchodu nahradil o. z. Gamba). Tito pracovníci 2. odd. VHA zabezpečili i odborné archivní dohledy v SA MO na tzv. zahraniční dokumentaci (celkem sedmkrát - dokumentace 12. kontingentu KFOR (31. 1. – 1. 2.), 13. kontingentu KFOR (10. 4. – 11. 4.), 11. kontingentu KFOR (19. 6. – 20. 6.), 15. kontingentu KFOR (22. 8.), ISAF Afganistán 2007/2008 (24. 10.). V SA AČR byli na odborných archivních dohledech celkem čtyřikrát o. z. Dubánek a o. z. Kadlec. Z toho 3x na spisovou dokumentaci (7. 3. – 9. 3.; 10. 4. – 12. 4.; 19. 6. – 21. 6.) a 1x na justiční dokumentaci (25. 9. – 27. 9.). Dohledy ve správních archivech probíhaly částečně operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů správních archivů, obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2019.

Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tedy u organizačních celků  rezortu MO se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2019. Bylo tomu tak na základě plánu odborných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činnosti v roce 2019. Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni odborným archivním dohledům pouze u vybraných organizačních celků MO. Neocenitelnou pomoc a součinnost v této oblasti poskytuje 2. oddělení VHA, které tyto činnosti v rámci VHA zabezpečuje, Dr. Pavel Minařík, CSc., vedoucí BA MO. Musíme vyzvednout dobrou součinnost při zabezpečování odborných dohledů u organizačních celků i se správními archivy. V roce 2019 tomu tak bylo ve 22 případech:

SRPS (27. - 28. března), SOC MO (9. – 10. září); Sekce dozoru a kontroly MO (30. ledna); Ředitelství ZA MO (19. února), AHNM Praha (6. září), Velitelství pozemních sil (11. března); Agentura logistiky (25. dubna); Agentura personalistiky (18. září), Velitelství vzdušných sil (13. března); SOPS MO (10. – 11. června); Sekce vyzbrojování a akvizic MO (13. – 14. března); Velení AČR (12. června); Sekce ekonomická a majetková MO (27. – 28. června); Ka MO (28. – 30. srpna); Sekce státního tajemníka MO (23. – 24. září); VTÚ (VTLÚ) Kbely (31. října), VKPR (20. srpna), Hradní stráž (23. října), 26. pluk velení, řízení a průzkumu (29. května), 13. dp. Jince (28. května), Sekce vojskového průzkumu a elektronického boje MO (15. – 16. května), 4. brn (5. června).

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Největší změnu v evidenci fondů v roce 2019 znamenalo převzetí dokumentace ze správních archivů (např. fond MNO 1989 v březnu 2019, celkem 399 kartonů). Dále se pokračovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Souviselo to hlavně s posouzením dokumentace CO komisí GŘ HZS. Následně totiž docházelo k přesunům archiválií mezi VHA a BA MO. Samotných vnějších změn bylo 17 (13 přírůstků a 4 úbytky, + 191,54 bm). Vnitřních změn bylo celkem 7 (+ 0,36 bm). Po předání archiválií došlo k přemanipulování obsahu jednotlivých kartonů, tím pádem i k úpravě evidence archiválií a archivních souborů na příslušných kartách NAD. Více méně se jednalo o dokumentaci uloženou na 2. oddělení VHA.