VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU MO ZA ROK 2019


Výroční zpráva o činnosti Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany za rok 2019

 

Zpráva se předkládá na základě § 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 499/2004 Sb.).

 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

 

Kontaktní údaje: tel.: 973 213 325; fax.: 973 213 308; e-mail: podatelna-vua@army.cz

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany České republiky; Bezpečnostní archiv Ministerstva obrany (dále BA MO) vznikl 1. března 2017 a je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA), který je podřízen bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany – řediteli odboru bezpečnosti.

 

Akreditace podle zákona: Udělena rozhodnutím Ministerstva vnitra – odboru archivní správy čj. MV-165050-5/AS-2016, sp. zp. 898.1, dnem 1. února 2017 pro výkon působnosti veřejného bezpečnostního archivu podle ustanovení § 53 zákona č. 499/2004 Sb.  

 

a) personální podmínky archivu

Podle § 62 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. se neuvádí.

 

b) celkové množství uložených archiválií

V archivu je uloženo 49 archivních souborů v celkovém rozsahu 111,00 bm a 925 evidenčních jednotek. Vzhledem ke skutečnosti, že u nich nedošlo ke zrušení stupně utajení, se další údaje o archivních souborech neuvádějí (§ 62 odst. 3 zákona).

 

c) výběr, archivní zpracování a využívání archiválií

Předarchivní péče:

V součinnosti s VHA a správními archivy rezortu obrany se BA MO podílel na vykonávání odborných archivních dohledů u vybraných organizačních celků rezortu. Na základě plánu odborných činností VÚA Praha pro rok 2019 se pracovník BA MO ve spolupráci se Správním archivem MO podílel na 12 archivních dohledech u součástí integrovaného MO ČR a ve spolupráci se Správním archivem AČR na 6 archivních dohledech u součástí AČR.

Výběr archiválií:

Do BA MO byl převzat jeden přírůstek od VÚA – VHA Praha v celkovém rozsahu 3,36 bm.

Zpracování archiválií:

Během roku 2019 probíhalo archivní zpracování dvou archivních souborů (jeden formou inventáře, druhý formou manipulačního seznamu 2. typu), které bude pokračovat i v roce 2020.

Využívání archiválií:

V archivu nestudoval žádný žadatel, nebyly zhotoveny kopie archiválií, ani zpracovány rešerše.

Během roku probíhalo posuzování vybraných archivních fondů podle zákona č. 412/2005 Sb. Archiválie, u nichž byl zrušen stupeň utajení, byly delimitovány zpět do VÚA – Vojenského historického archivu Praha.

 

d) stav archiválií

Fyzický stav archivních souborů spravovaných BA MO je dobrý. Teplota a vlhkost v prostorách pro uložení archiválií jsou v souladu s předepsanými normami. V BA MO nejsou uloženy archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky. Bezpečnostní kopie archiválií nebyly zhotovovány.

 

e) konzervace a restaurování archiválií

BA MO nemá konzervátorskou dílnu a archiválie v něm uložené nevyžadují restaurátorské zásahy.