VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

ZA ROK 2018

 

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,

                         Praha 6 - Ruzyně

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301

                                                                                         fax: 973 213 308

                                                                                         e-mail:  podatelna-vua@army..cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350

                                                                                            fax: 973 213 308

                                                                                            e-mail: podatelna-vua@army.cz

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) : VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

Památník popravených studentů a čs. generality před budovou Vojenského ústředního archivu

 

I. Personální podmínky v archivu:

 

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ 

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;       

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-

                      1945 (od 1. 5. 2017 na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ -  mateřská dovolená do 15. 9.

                      2019);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA:  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,

                      vojenská personální dokumentace;

Vedoucí 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN, Ph.D.

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                           (NAD), vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Archivářka 3. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                            dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945, evidence archiválií a archivních souborů

                            VHA (NAD); od 1. 4. 2018 50% úvazek;

Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Jan CHLEBOUN

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                            dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje, evidence archiválií a archivních souborů

                            VHA (NAD);

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních

                           souborů VHA (NAD);

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

  

Počet systematizovaných míst ve VHA 16; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2018 – 17. Jedno místo je rozděleno na dva 50% úvazky.

        V roce 2018 došlo v personální oblasti k jediné změně. Tabulka prom. hist. A. Jiráskové byla rozdělena na dva 50% úvazky. Druhou polovinu úvazku obsadil Mgr. Jan Chleboun. Ve VHA jsou, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), které zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

 

1) Předarchivní péče - odborné archivní dohledy u OC MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních archivech VÚA:

Tento úkol (výběr archiválií přiskartačním řízení ve správních archivech a odpovědnost za odborné archivní dohledy u organizačních celků MO) může VHA z personálních důvodů vykonávat pouze v těsné součinnosti se správními archivy. V roce 2018 došlo na základě skartačního řízení k převzetí ročníků 1978 až 1988 fondu Ministerstva obrany. Bylo převzato celkem 4 539 kartonů a 33 tubusů. V průběhu celého roku docházelo k odborným archivním dohledům hlavně v SA MO, kde to probíhalo průběžně. Jednalo se o dokumentaci MO ročníků 2001, 2002, 2004, 2005 (zejména Kabinet MO a Odbor legislativně právní) a 11. kontingent KFOR (2007). V SA AČR v Olomouci bylo vykonáno 7 dohledů, 4 se týkaly justiční dokumentace a 3 spisové dokumentace OC AČR. Dohledy v SA MO zabezpečovali o. z. Šlosar a o. z. Dvořáková. V SA AČR je vykonávali o. z. Dubánek s o. z. Kadlecem. Dohledy ve správních archivech probíhaly částečně operativně na vyžádání jednotlivých archivů, jednak na základě plánů správních archivů, obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2018.

 

Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tj. u organizačních celků OC rezortu MO se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2018. Bylo tomu tak na základě plánu odborných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činnosti v roce 2018. Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA nadále přítomni odborným archivním dohledům pouze u vybraných OC MO. V roce 2018 tomu tak bylo:

SOC MO (18. – 19. ledna); Sekce dozoru a kontroly MO (29. – 30. ledna); Ředitelství ZA MO (18. února); SRPS MO (27. – 28. března); Velitelství výcviku MO (27. března); Sekce podpory MO, Velitelství pozemních sil (19. dubna); Univerzita obrany Brno (27. dubna); Velitelství logistiky (10. května); Velitelství vzdušných sil (24. května); SOPS MO (5. – 6. června); Sekce vyzbrojování a akvizic MO (11. – 12. června); Velení AČR (19. června); Sekce ekonomická a majetku MO (27. – 28. června); Ka MO (28. – 29. srpna); Sekce státního tajemníka MO (24. – 25. září); Odbor vojskového letectva, Odbor státní kontroly MO (3. – 4. října); Hradní stráž (23. října).

    

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:              

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2018 se pokračovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Samotných vnějších změn bylo 7 (7 přírůstků a žádný úbytek, viz příslušná tabulka níže). Vnitřní změny nebyly žádné.

 

7. ledna 2018 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2018.

 

 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

 

Databáze čs. legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly i v roce 2018 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. 

- Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2018 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. Na začátku roku 2018 se do počítačové databáze padlých v 1. světové válce nadále vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) osoby, které padly v roce 1917. Do databáze přibylo 15 466 nových záznamů. Tím pádem k 31. 1. 2018 bylo v databázi celkem 150 890 záznamů. Vzhledem k přetrvávajícím personálním změnám (obměna i snížení počtu zpracovatelů databáze) na tomto pracovišti a také kvůli výpadku tvorby databáze z organizačních důvodů se upravily pracovní postupy a od druhé poloviny roku se do databáze vkládají osoby padlé nejen v roce 1917, ale i v roce 1918. Oproti původním předpokladům se tak údaje o padlých v roce 1917 zpřístupní veřejnosti až v druhé polovině roku 2019.

 

Vedle výše uvedených databází se na 2. oddělení VHA vytváří několik interních databází:

- osob v jednotlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR - o. z. Kadlec,

- propuštěných vojáků z povolání po roce 1968 (k 31. 12. 2018 obsahuje 3997 záznamů – o. z. Kadlec)

- propuštěných vojáků z povolání a odebraných hodností po roce 1948 (k 31. 12. 2018 obsahuje 10 210 záznamů – o. z. Dvořáková).

 

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

 

Na 2. oddělení VHA se v roce 2018 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a jejich evidence po převzetí ročníků 1978 až 1988 Ministerstva obrany ze Správního archivu MO. Tato skutečnost spolu se zabezpečováním odborných archivních dohledů neumožnily plně přistoupit podle plánu k inventarizačním pracím na základě inventarizačního programu ELZA. Tyto činnosti byly přesunuty do plánu odborných činností VHA v roce 2019. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2018, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 122 385 stránkách archiválií (475 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

 

Na 1. oddělení  VHA se v roce 2018  zpřístupňování nových fondů také nerozvinulo. Hlavním důvodem, proč se inventarizace plněji nerozvinula na tomto oddělení VHA je už po několik za sebou přetrvávající enormní rozsah tzv. úřední agendy. V roce 2018 se však podařilo ukončit pořádání kmenových listů ročníku 1874 (cca 400 kartonů, o. z. Jelen), zároveň se začal vytvářet manipulační seznam II. typu k fondu DS (DG) Terezín ročník 1914 (celkem 15 kartonů, o. z. Zámečník). V průběhu roku 2018 se dál pokračovalo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz). Jejich umísťování na portálu se v roce 2018 částečně rozběhlo. I když to stále není podle představ archivu. K 31. 12. 2018 je upravených 192 matrik, na portálu bylo umístěno celkem 139 matrik. Tato činnost se v roce 2019, po zpracování vybrané kategorie matrik, ukončí.

 

5) Využívání archiválií:

     

Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2018 pro veřejnost, až na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 250/2014 Sb.). Oproti roku 2017 došlo k nárůstu v oblasti vyřizování úřední agendy. Ještě k výraznějšímu nárůstu došlo v oblasti badatelské agendy. Souviselo to s navýšením počtu evidovaných badatelů (i ze zahraničí, i když se tady projevila o něco kratší návštěvnost, díky čemu klesla malinko i celková návštěvnost). V případě fotoarchivu došlo opět k poklesu agend.

V roce 2018 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Enormní nárůst této agendy z let 2014 a 2015 pokračoval i v roce 2018. Žádostí směřovaly dále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2018 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), výjimečně ke službě v PTP a agendě spojené se zákonem 255/1946 Sb., nebo ke 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 48 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 10 ke službě v PTP.

V roce 2018 vyřídili pracovníci VHA 5 140 žádanek pro badatele a 3 758 dopisů, z toho 492 rešerší pro instituce a úřady, 2 916 bylo soukromých podání. 350 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 6, 7, 8). Před předložením žadatelům bylo prohlídnuto z hlediska zabezpečení ochrany osobních údajů 2 055 vojenských osobních spisů a spisů k vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

 

Činnost badatelny v roce 2018:

 

a) počet přihlášených badatelů: 676 (ČR-600, zahraničí-76)

b) počet badatelských návštěv: 2243 (ČR - 2080, zahraničí -163)

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): rešerše – 189 186,- Kč; příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 4 700,- Kč

 

Činnost fotoarchivu v roce 2018:

 

a) počet přihlášených badatelů: 46 (ČR-41, zahraničí-5)

b) počet badatelských návštěv: 84 (ČR-79, zahraničí-5)

c) počet naskenovaných snímků: 1 481

 

Tabulka č. 6 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd. + Ř VHA

2012/3 526

2 193 (171 brig.)

1 060

231 + 42 Ř VHA

2013/3 187

1 539 (552 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

2015/4 370

2 783 (1 663brig.)

1 162

392 + 33 Ř VHA

2016/5 085

3 738 (2 364 brig.)

1 049

267 + 31 Ř VHA

2017/4 860

3 598 (2 203 brig.)

   970

260 + 32 Ř VHA

2018/5 140

3 872 (1 947 brig.)

   902

342 + 24 Ř VHA

 

Tabulka č. 7 – úřední agenda

Celkem v roce

 1. oddělení

 2. oddělení

 3. odd. + Ř VHA

2012/3 832 

  2 759 

 649 

 263 +161 Ř VHA  

2013/3 253 

  2 322 

 649 

 144 + 138 Ř VHA 

2015/4 894

  3 782

 763

 294 + 55 Ř VHA

2016/3 843

  3 028

 670

 103 + 42 Ř VHA

2017/3 666

  2 873

 565

 182 + 46 Ř VHA

2018/3 758

  2 969

 567

 180 + 42 Ř VHA

 

Pozn. Z tabulek je vynechán rok 2014. Údaje z tohoto roku jsou zkreslující, protože se archiv stěhoval z Invalidovny do Ruzyně.

 

Tabulka č. 8 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

42

24

Urminský

270

46

Jelen

487

658

Zámečník

714

113

Heřmánek

420

121

Nováková

473

614

Mrhalová

500

318

Flégl

105

55

Šlosar

103

353

Dubánek

246

202

Dvořáková

83

168

Kadlec

135

179

 

 

 

pracovníci na dohodu

0

1 947

Jirásková/Chleboun

3

85

Flosman

34

105

Žižková

143

152

Celkem

3 758

5 140

 

Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2018 na velmi dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Hlavně rozšíření otevírací doby i na pondělí a také příjemné prostředí v nové badatelně přispěly rozšíření badatelské činnosti veřejnosti v roce 2018. Došlo k nárůstu počtu badatelů, badatelských návštěv i počtu žádanek o předložení archiválií ke studiu. V průběhu roku byla na badatelně dále rozšířena služba poskytování digitalizovaných archiválií ke studiu na k tomuto účelu instalovaných PC. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných archiválií) předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny, vedle již zveřejněných inventářů VHA společně s tzv. bílou kartotékou padlých v 1. světové válce na internetových stránkách VÚA, i o část již digitalizovaných vojenských matrik (na portálu studovny MO – kramerius.army.cz). V roce 2018 pokračovala digitalizace fondů VHA. Za uplynulý rok bylo ve VHA digitalizováno 173 519 stran archiválií.

 

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2018 také na velmi dobré úrovni. Při příležitosti pořádání oslav k 100. výročí vzniku Československa participoval fotoarchiv na přípravě několika zajímavých výstav nebo publikací. Celkově však zde i v roce 2018 došlo k dalšímu poklesu počtu badatelů a badatelských návštěv. Otevřel se ale prostor pro pořádání a inventarizaci fotografických sbírek.

 

IV.  Stav archiválií:

 

1)      Fyzická ochrana archiválií:

V roce 2018 se pokračovalo v provádění desinfekce u vybraných archivních souborů v Národním archivu (cca 9 000 kartonů). Realizovala se rekonstrukce poškozených archiválií na knihařské a konzervátorské dílně VÚA. K této činnosti přibyla ještě rekonstrukce vystavovaných archiválií na výstavách v průběhu roku. Nadále se pokračovalo také u vybraných archivních souborů ve výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo přes počítač. Kvůli zpětné vazbě se dané parametry ve skladech hlídaly i přímou kontrolou. Tímto způsobem se podařilo přispět k postupnému odstranění výkyvů od stanovených hodnot. I v roce 2018 k tomu přispělo pohotové odstraňování závad v technologii vzduchotechniky.

Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly po celý rok relativně stálé a v normě. Nejnižší teploty byly naměřeny celoročně ve skladu č. 303. Celoročně to bylo v rozmezí 14 až 16 °C, v březnu 13,5 °C. Z hlediska nejvyšších naměřených teplot byla nejhorší situace celoročně ve skladech č. 205 a č. 224. Nejvyšší teploty byly naměřeny v srpnu a září ve skladu č. 224 ( 24,5°C). Společně ještě s hodnotami v prosinci se v těchto skladech dostávala teplota na rozmezí 22 – 23 °C. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena ve skladu č. 204 (30%). Hodnoty v ostatních skladech byly celoročně v normě. Na přelomu srpna a září se mimořádně naměřila ve skladu č. 22 vlhkost 60 – 62 %. Regulací celého systému se to ale upravilo. Byla to jediná naměřená vyšší hodnota nad horní hranici norem.

 

2)      Stěhování archiválií:

 

V roce 2018 došlo k většímu stěhování archiválií v souvislosti s dezinfekcí cca 9 000 kartonu v Národním archivu. V rámci budovy VÚA došlo ještě ke stěhování při převzetí ročníků MNO 1978 až 1988 v první polovině roku ze Správního archivu MO do VHA.

 

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2018):

 

V roce 2018 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly od listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Tyto kopie byly v roce 2015 doplněny o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z února roku 2015. Originály všech AKP byly na jaře 2018 uloženy do trezoru v místnosti č. 114 (pořádací místnost, teplota i vlhkost byly zde po celý rok v normě). Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA v Ruzyni je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP.

 

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý

     - nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy

     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena i

       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

       ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;    

 

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý

     - nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému

        psacímu prostředku – obyčejná tužka

     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i

       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

     - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

       jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945

     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)

- AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý

- nebyl u něho proveden konzervační zásah

- AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i

         v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014             

  ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 

d) Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 1941-

      1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)

      - AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina

        dokumentů má natržené okraje

      - v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA

      - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

         krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114    

      - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015    

  v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 

 e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914 (evidenční

      číslo AKP – 161, z roku 2015)

       - AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy

       - plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA

       - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

          krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

       - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

          studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR Olomouc,

          kopie jsou v dobrém stavu.

 

 f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915

     (evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)

    - AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je

      vyhovující

   - nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

    - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

       krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

    - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

        studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

       Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 

 g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917 – 1918 (evidenční číslo AKP – 163,

     z roku 2015)

   - AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi

     dobrý

  - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

   - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené krabici

     (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 114

   - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

      studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

     Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

 

- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2017 (VHA),

- beseda se žáky ZŠ Praha 9 – Kbely – „Práce archivářů“, 31. 1. 2018 (o. z. Dubánek)

- jednání s ředitelem památníku KT Flossenbürg o spolupráci, 2. 2. 2018 (VHA)

- účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2017 v Bedřichově, 26 – 27. 2. 2018 (VHA),

 


Vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2017 v Bedřichově


- účast na sportovním dnu Ř VÚA, Vojenské muzeum Lešany, 22. 10. 2018 (VHA)

- zabezpečení exkurze bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 12. 6. a 2. 10. 2018 (o. z. Baláž),

- účast na oslavách obnovení Duchovní služby v AČR, převzetí rezortního vyznamenání, 19. 6. 2018 (o. z. Flosman),

 


Oceňování Mgr. Martina Flosmana, Ph.D. rezortním vyznamenáním


- zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, 8. – 12. 10. 2018 (o. z. Dubánek, o. z. Kadlec, o. z. Flosman),

- zabezpečení desinfekce archiválií VHA v Národním archivu, začátek v květnu 2018 (VHA),

- odvoz skartu (starých obalů po přebalení archiválií) do Pasek n. Jizerou, 6. 11. 2018 (VHA),

- zahraniční pracovní cesta do Válečného archivu ve Vídni, 21. - 25. 5. 2018 (o. z. Zámečník, o. z.  Mrhalová, o. z, Nováková, o. z. Jirásková),

- zahraniční pracovní cesta do německého vojenského archivu ve Freiburgu, 23. – 24. 10. 2018 (o. z. Mrhalová),

- účast na vědecké konferenci k první světové válce: Léta do pole okovaná 1918, VHÚ a Úřad vlády ČR, 18. – 19. 9. 2018 (VHA),

- zabezpečení přednášky v Bílovci k možnostem získávání informací z archiválií uložených v archivech: Co prozradí české archivy, 5. 11. 2018 (o. z. Zámečník),

- Zámečník, Jan – Účast na konferenci v Národním archivu, 25. – 26. 10. 2018: „Československo a česká státnost v archivních dokumentech českých a zahraničních archivů“. Přednáška: „Vývoj čs. vojenského archivnictví v kontextu vzniku Československa“

- Baláž, Július – Účast na konferenci v Národním archivu, 28. – 29. 3. 2018: „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“. Přednáška: „Činnost Szabadcsapatok na Podkarpatské Rusi v říjnu a listopadu 1938 ve světle archivních pramenů“

-  Baláž, Július – Účast na konferenci v Národním archivu, 25. – 26. 10. 2018: „Československo a česká státnost v archivních dokumentech českých a zahraničních archivů“. Přednáška: „Archivní rozluka mezi AČR a ASR v letech 1993 až 1996“

- účast na posledním rozloučení s archivářkou a historičkou Prof. Zdenkou Hledíkovou (24. listopadu 2018, o. z. Flosman).

- zabezpečení archiválií pro výstavy:

- František Kupka (1971 – 1957)“, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, od 7. září 2018,

- Doteky státnosti, VHU, Jízdárna Pražského hradu, od 10. 5. 2018,

- František Kupka: Legionář a vlastenec, Museum Kampa, od 5. 10. 2018,

- 100 let VKPR, příprava podkladů pro výstavu (leden 2019), příprava - září 2019.

 

Mezinárodní spolupráce

- pracovní návštěva  Vojenského historického ústavu a Vojenského historického archivu v Bratislavě (Piešťany), 29. 5. – 31. 5. 2018 (o. z. Baláž)

 


Podepisování memoranda o spolupráci mezi VÚA Praha a VHÚ Bratislava

- zabezpečení pracovní návštěvy představitelů Vojenského archivu – centrálna registratura v Trnavě, 9. 10. – 11. 10. 2018 (o. z. Baláž)

 


Delegace pracovníků VA-CR Trnava s Mgr. Josefem Žikešem před budovou VÚA v Praze

 

Podepisování memoranda o spolupráci mezi VÚA Praha a VA-CR Trnava

 

Publikační činnost

Baláž, Julius - Dubánek, Martin: Poprava devíti studentů 17. listopadu 1939: Ročenka 2017, s. 177-187

Dubánek, Martin: Dieselagregáty v poválečném stálém těžkém opevnění, ATM 1/2018, s. 74-76

Dubánek, Martin: Úkol ŘEKA, Hluboké brodění tanků T-34/85 a T-54/A, ATM 2/2018, s. 64-67

 

 

Dubánek, Martin: Buldozerové zařízení BZ-D, ATM 4/2018, s. 66-69

Dubánek, Martin: Pokusy ČSLA s hašením požárů z vrtulníků, ATM 6/2018, s. 74-76

Dubánek, Martin: Hydraulický zemní vrták HZV-25, ATM 8/2018, s. 70-73

Dubánek, Martin: Unikátní úkryt fortu IV pevnosti Kaunas, ATM 9/2018, s. 74-76

Dubánek, Martin: Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T, Raketový odminovač ROD-350 s regulovatelným dostřelem, 1. část, ATM 11/2018, s. 70-73

 

 

Dubánek, Martin: Úkoly PRUNA 3 a PRUNA 3-T, Raketový odminovač ROD-350 s regulovatelným dostřelem, 2. část, ATM 12/2018, s. 70-73

Dubánek, Martin, Pevnost Libava, Střelecká revue 10/2018, s. 64-66

Dubánek, Martin, Britský tank Churchill v SSSR, Military revue 3/2018, s. 22-25 

Dubánek, Martin: Češi, Slováci a opevnění za Velké války, Military revue 9/2018, s. 20-23

Dubánek, Martin: Letadlové lodě a opevnění, Námořní věžové baterie pro obranu Havajských ostrovů, Military revue  12/2018, s. 20-22

Dubánek, Martin: Betonová sága, počátky výstavby československého opevnění, Historica Bellica 3/2018, s. 42-47

Dubánek, Martin: Tanky na Březince, Historica Bellica 3/2018, s. 76-80

 

 

Dubánek, Martin: Československé těžké opevnění z let 1935-1938, Samostatné pěchotní sruby, Historica Bellica 4/2018, s. 40-47

Dubánek, Martin: Ještě jednou tanky na Březince, Historica Bellica 4/2018, s. 64-67

Dubánek, Martin: Československé těžké opevnění z let 1935-1938, Dělostřelecké tvrze, Historica Bellica 5/2018, s. 42-49

Dubánek, Martin: Carské ponorky v krymské válce, Historica Bellica 5/2018, s. 72-75

Dubánek, Martin: Požár v areálu kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni v roce 1970, Ročenka VHA 2017, s. 218-221

Dubánek, Martin – Lakosil, Jan:  Úkol CVOK, Cvičné jaderné miny ČSLA a jaderné zátarasy za Železnou oponou, Military revue 6/2018 s. 12-15

Dubánek, Martin – Lakosil Jan: Stavební úpravy a zastírání SLO vz.36. Od kulometných objektů k pozorovatelně, ATM 3/2018, s. 70-73

Dubánek, Martin – Lakosil Jan: Pokusný objekt s věží z tanku PzKpfw IV, ATM 10/2018, s. 64-67

 

Flosman, Martin: S orlem i lvem 1. Příběhy českých vojenských duchovních od 17. století do první světové války. Praha 2018

Flosman, Martin: Nechtějí nás! Nevím proč…. Válka REVUE, 2018, 4, s. 28-31

Flosman, Martin: Duch a síla. Vojenští duchovní v čs. armádě na Západě. Tajemství české minulosti, 2018, 72, s. 92-97

Flosman, Martin: Hon na lišku. Tajemství české minulosti, 2018, 74, s. 64-67

Flosman, Martin: Duchovní oddělení Ministerstva národní obrany v letech 1946-1950 Požadavky, očekávání a zánik. in: Doležalová, Markéta – Pavlíková Lenka [eds]: „Tu stojím, inak nemôžem…“. Reformácia od počiatkov do současnosti, Bratislava – Praha 2017, s. 293-304.

Flosman, Martin: Musíme se sjednotit. „Neduchovní“ působení vojenských duchovních v československé zahraniční armádě. in: Rokoský, Jaroslav - Veselý, Martin  [eds]: Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989). Ústí nad Labem 2018, s. 85-132

Flosman, Martin: Arcibiskup Josef Beran armádním ordinářem vojenské duchovní služby. in: Vodičková, Stanislava [ed]: Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. Praha 2018, s. 153-154

Flosman, Martin - Spolupráce na přípravě výstavy Pax et Bonum – kapucíni v Čechách a na Moravě 1618-2018 pořádané Provincií kapucínů v ČR, vernisáž Praha-Loreta 5. dubna 2018, příprava panelu věnovaného vojenské duchovní službě

Flosman, Martin: Recepce vojenské duchovní správy a její působení v první polovině 20.let. Přednáška na konferenci Na prahu nové doby pořádané Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky, Praha 29. října 2018

Heřmánek, Pavel – Nováková, Barbora: Bohuslav Hála. Dvě ofenzivy.  Epocha  2018

 

Baláž, Július, Dubánek, Martin, Minařík Pavel, Kadlec, Petr: Ročenka VHA 2017. Vojenský historický ústav, 2018, 238 s. ISBN 978-80-7278-743-2

 

VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2019:

 

- Uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti.

- Odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1992; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií.

- Předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní badatelské činnosti pro oprávněné žadatele na badatelně a ve fotoarchivu.

- Poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony rezortu MO ČR i pro další rezorty a organizační složky státu, pro právnické nebo fyzické osoby (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisu, přehledů nebo ústní konzultace).

- Odborný a metodický dohled, dohled na skartační řízení u OC svého zřizovatele a ve vojenských správních archivech, výběr archiválií.

- Dohled na výkon spisové služby u svého zřizovatele (MO ČR) a jim zřízených organizačních složek státu, dohled na činnost správních archivů svého zřizovatele.

- Vědecký výzkum a publikační činnost, hlavně v oblasti dějin vojenské správy a vojenských dějin.

- Zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.

- Vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA.

- Vydání nové ročenky VHA.

- Zabezpečení oslav 100. výročí vojenského archivnictví, vydání publikace k 100. výročí vojenského archivnictví.

- Účast na přípravě I. etapy výstavby digitálního archivu MO.

- Digitalizace archivních fondů VHA.

- Zabezpečení výstav z archiválií uložených ve VHA.