Badatelský řád Bezpečnostního archivu MO

 

               Vojenský ústřední archiv

Pilotů 217/12, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 161 00, datová schránka hjyaavk

 

Ev. č. 42/6/2019-211100                                                                   Praha dne 31. května 2019

  Počet listů: 7

Přílohy: 5/10

Schvaluji: 

Ředitel Vojenského ústředního archivu

Mgr. Josef Žikeš v. r.

 

BADATELSKÝ ŘÁD 

BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU MINISTERSTVA OBRANY

 

 

vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů):

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

(1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb. a v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup.

(2) Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své jméno, příjmení a účel návštěvy. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog anebo jiných psychotropních látek nebo osoby ozbrojené.

(3) V badatelně archivu badatel pravdivě vyplní badatelský list, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto Badatelskému řádu, který je i žádostí o nahlížení do archiválií. Badatel prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem totožnosti zaměstnanci pověřenému službou a dozorem v badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu.

V případě elektronického badatelského listu je badatelský list vyplňován dozorem v badatelně za plné účasti badatele, který po vytištění badatelského listu zkontroluje všechny údaje a badatelský list podepíše. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, při každé změně účelu nahlížení a při každé změně tématu studia.

V případě studia archiválií obsahujících utajované informace badatel předloží povolení původce archiválií, případně jeho právního nástupce, není-li jich, předloží povolení bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany – ředitele odboru bezpečnosti, společně s platným osvědčením pro stupeň utajení Důvěrné a vyšší nebo oznámením o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, společně s poučením podle § 11 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Při studiu určených neutajovaných informací označených nápisem PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU předloží badatel písemný souhlas původce, případně jeho právního nástupce. U archivních fondů a sbírek se zvláštním režimem nahlížení předloží badatel souhlas původce, respektive právního nástupce původce.

(3a) Badatel (subjekt údajů) udělí Vojenskému ústřednímu archivu (správci údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/679 ze dne 27. dubna 2016. Souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu č. 4 tohoto badatelského řádu.

(4) Není-li badatel schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost platným občanský průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem totožnosti nebo odmítne-li udělit správci údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nahlížení do archiválií se mu odepře.

(5) Badateli se archiválie předkládají na základě jeho výslovného požadavku, který může archivu předběžně zaslat také prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, fax, telefon), a to na kontaktní adresy archivem zveřejněné na jeho úřední desce, zřizuje-li ji, a na jeho internetových stránkách. Pokud požadavek zaslaný v písemné podobě neobsahuje veškeré údaje stanovené v odstavci 6 nebo pokud je formulace požadavku na předložení archiválií nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaný požadavek za informativní a badateli na jejím základě mohou být připraveny pouze archiválie, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

(6) Badatel vyplní v badatelně formulář požadavků (dále jen „žádanka“) na předložení archiválií pro nahlížení s uvedením svého jména, popřípadě jmen, příjmení, tématu studia, názvu archivního souboru, čísla kartonu, knihy, popřípadě inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ho svým podpisem a datem zpracování. Žádanka na předložení archiválií pro nahlížení je přílohou badatelského listu. Pokud badatel využil postupu pro vyžádání archiválií k nahlížení podle odstavce 5 a jeho požadavek splňoval náležitosti žádanky podle tohoto odstavce, připojí se k badatelskému listu archivu badatelem doručený dokument. Pokud byl archivu doručen neúplný nebo nepřesný požadavek, vyplní v badatelně žádanku na předložení archiválií pro nahlížení. V případě, že badatel postupoval podle odstavce 5 a požaduje předložení dalších archiválií, než o které předběžně požádal, vyplní žádanku na předložení archiválií pro nahlížení pouze v rozsahu nově požadovaných archiválií pro nahlížení.

(7) Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, poznámkovým sešitem a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší archiválie z badatelny (zejména rozevře přenosný počítač, skener, předloží přinesený poznámkový sešit). Věci, které si badatel s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia v badatelně.

(8) V badatelně je nutné zachovávat klid a respektovat studijní prostředí, které nesmí být narušováno hlukem, hlasitou komunikací s dalšími badateli, nadměrným pohybem po badatelně a obdobnými rušivými projevy, které neodpovídají účelu návštěvy v badatelně. V badatelně není dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U přístrojů, které si badatel případně se souhlasem dozoru badatelny přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály.

 

 

Čl. 2

(1) Při nahlížení se badatel řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.

(2) Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení. Fyzické poškození archiválie badatelem má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

(3) Badatelům se zakazuje vynášet archiválie z badatelny. Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

(4) Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných případech může dozor v badatelně povolit nahlížení více osobám.

(5) K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vrácení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat. Archiválie jsou každému badateli předkládány k nahlížení ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání žádanky po splnění podmínek k nahlížení z důvodu překontrolování vyznačení stanoveného stupně utajení podle zákona č. 412/2005 Sb.,o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (ve znění pozdějších předpisů), případně vyznačení označení PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU u určených neutajovaných informací na základě příslušného rozkazu ministra obrany a ochrany osobních údajů stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů). Během jednoho návštěvního dne se badateli předkládá maximálně 15 jednotlivin (maximálně však v rozsahu 3 kartonů). Nárok na podání žádosti o předložení nových archiválií ve výše uvedeném množství na jeden návštěvní den má badatel až po navrácení všech archiválií, které mu byly předloženy k nahlížení.

Zdůvodněné výjimky na lhůtu a množství archiválií předkládaných k nahlížení povoluje ředitel VÚA.

Poznámky nebo dílčí údaje obsahující utajované informace se zaznamenávají pouze do poznámkového sešitu nebo knihy, které byly před vzetím do užívání upraveny (autentizovány) podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (ve znění pozdějších předpisů) a označeny příslušným stupněm utajení, nebo do informačního systému (např. přenosného počítače) certifikovaného Národním bezpečnostním úřadem.

(6) Archiv nevyhradí badateli archiválie v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Archiválie jsou v badatelně badateli vyhrazeny po dobu nezbytnou k nahlížení. Pokud badatel do vyhrazených archiválií nenahlíží soustavně nebo pravidelně a pokud vyhrazené archiválie sám nevrátí, považují se archiválie za vyhrazené na dobu tří měsíců od data objednání. Po uplynutí této doby lze v odůvodněných případech prodloužit rezervaci na další období, zpravidla na dobu nejdéle do konce kalendářního roku. Při prodloužení se přihlédne též k tomu, zda jsou další žadatelé o nahlížení do předmětných archiválií.

(7) Archiv umožní nahlížet do archiválií jinému badateli, než který si tyto archiválie vyžádal k nahlížení jako první tehdy, jestliže badatel, kterému jsou vyhrazeny jako prvnímu, dá k takovému nahlížení druhým badatelem souhlas nebo jestliže každý z těchto badatelů prokazatelně nahlíží do těchto archiválií za jiným účelem nebo studuje jiné téma. V případě, že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, archiv umožní nahlížení do těchto archiválií jen tomu badateli, kterému je archiv vyhradil jako prvnímu. Ve sporných případech rozhoduje ředitel VÚA.

 

 

Čl. 3

(1) V badatelně je možné při splnění dozorem stanovených podmínek (například zachování klidu v badatelně), a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem dozoru v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou č. 2 badatelského řádu Bezpečnostního archivu. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících. Žádost o použití vlastního reprodukčního zařízení předloží badatel dozoru na badatelně ke schválení vždy před započetím práce. Na nevhodnost používání některých reprodukčních zařízení (nebo jejich součástí) může v jednotlivých případech upozornit badatele dozor v badatelně a zakázat jejich používání. Nedodržení tohoto zákazu badateli může mít za následek odepření nahlížet do archiválií.

K reprodukci archiválií obsahujících utajované informace je možné využívat pouze reprodukční zařízení certifikované Národním bezpečnostním úřadem.

(2) Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.

(3) Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Porušení má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

(4) Dozor v badatelně je povinen zkontrolovat počet a stav badatelem vrácených archiválií a potvrdit svým podpisem jejich řádné vrácení v badatelském listu ještě před odchodem badatele z badatelny.

(5) Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnění se uvádí alespoň název archivu a využitých archivních souborů, a bližší označení archiválií (citace), z nichž bylo čerpáno. Jde-li o utajované informace, nakládá s nimi podle pravidel stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (ve znění pozdějších předpisů). S určenými neutajovanými informacemi označenými v listinné i nelistinné podobě PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU nakládá podle zásad stanovených rozkazy ministra obrany a rezortními normativními výnosy.

(6) Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla na základě nahlížení do archiválií uložených v archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk (například edice archiválií). Jestliže čerpal z archiválií uložených ve více archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce; ostatním archivům sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně zašle dílo elektronicky ve formátu PDF.

 

 

Čl. 4

Využívání archivních pomůcek

(1) Archiv umožňuje badatelům nahlížení do zpracovaných archivních pomůcek.

(2) S archivními pomůckami předloženými k nahlížení, pokud nejsou úředními díly a pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona, se zachází jako s literárními díly.

 

 

Čl. 5

Pořizování reprodukcí archiválií

(1) Reprodukce archiválií poskytuje archiv z archiválií, které badatel studuje nebo potřebuje pro účely úřední nebo vlastní práce uvedené v badatelském listu v závislosti na případném předem uděleném souhlasu vlastníka archiválií nebo na ochraně případných autorských práv a práv souvisejících. Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti na provozních podmínkách a technických možnostech archivu. Reprodukce archiválií, u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav, se neposkytují.

(2) Zhotovení většího množství reprodukcí nebo reprodukcí větších částí archivních souborů, případně celých archivních souborů (archivních fondů nebo sbírek) archivem povoluje ředitel VÚA.

(3) Reprodukce utajovaných archiválií se nezhotovují. Reprodukce archiválií obsahujících určené neutajované informace a označených PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU se zhotovují pouze pro badatele, který předloží souhlas jejich původce, respektive právního nástupce původce, a s vědomím ředitele VÚA. Mimo rezort jsou předávány s upozorněním, že badatel je vázán mlčenlivostí o jejich obsahu a informace nesmí být zveřejněny.

 

 

Čl. 6

Zapůjčování archiválií za účelem studia mimo archiv

(1) Zapůjčování originálů archiválií k nahlédnutí do jiného archivu, než jsou uloženy, povoluje ředitel VÚAvýjimečně, s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany archiválií v místě dočasného uložení a s ohledem na náklady s tím spojené. Archiválie nelze zasílat poštou, nýbrž se vždy za předem dohodnutých podmínek převážejí pověřeným zaměstnancem určeným ředitelem VÚA, který archiválie zapůjčuje.

(2) Zapůjčování originálů archiválií mimo archiv povoluje ředitel VÚA výjimečně a za podmínek podle odstavce 1 pouze vlastníkovi, případně původci archiválií a státnímu orgánu, orgánu územní samosprávy a osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny nahlížet do dokumentů, pokud to účel nahlédnutí z důvodu výkonu úřední funkce vyžaduje. Zapůjčení originálů archiválií nelze odmítnout původci archiválií, jestliže archiválie uložil v archivu na základě smlouvy o úschově nebo na základě darovací či kupní smlouvy a zapůjčení archiválií si ve smlouvě vymínil.

(3) Při zapůjčování archiválií je archiv povinen vystavit vypůjčiteli revers, obsahující

a) přesný soupis zapůjčovaných archiválií,

b) účel výpůjčky,

c) datum výpůjčky a lhůtu vrácení archiválií,

d) jméno, příjmení a adresu místa pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v cizině vypůjčitele podle průkazu totožnosti, pokud jde o fyzickou osobu nebo,

e) v případě právnické osoby adresu sídla vypůjčitele a jméno a příjmení jím pověřené osoby

f) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby, jde-li o fyzickou osobu; v případě pověřené osoby se současně uvede její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině podle průkazu totožnosti a datum předložené plné moci,

g) vlastnoruční podpis statutárního orgánu vypůjčitele nebo jím pověřené osoby připojený k názvu nebo obchodní firmě právnické osoby, který je vypůjčitelem; obsahuje-li podpisový vzor osob jednajících za právnickou osobu otisk razítka, připojí se k podpisu rovněž otisk razítka právnické osoby.

(4) Zapůjčené archiválie se zapíší v archivu do zvláštní knihy výpůjček a zápůjček.

(5) Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě, a nedohodne prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení zapůjčených archiválií.

(6) Archiválie obsahující utajované informace se mimo archiv nezapůjčují. Archiválie obsahující určené neutajované informace a označené PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU se zapůjčují zpravidla pouze v rámci rezortu Ministerstva obrany. Mimo rezort se zapůjčují se souhlasem původce, respektive právního nástupce původce, pouze oprávněným osobám a to s upozorněním, že vypůjčitel je vázán mlčenlivostí o jejich obsahu a informace nesmí být zveřejněna.

 

 

Čl. 7

Exkurze do archivu

         Při exkurzi do archivu se návštěvníci zapisují do knihy návštěv badatelny. Vstup do jiných prostor archivu než do badatelny archivu povoluje ředitel VÚA a uskutečňuje se pouze v doprovodu jím pověřeného zaměstnance.

 

 

Čl. 8

Úhrady za služby poskytované archivy

(1) Výše úhrady nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, nákladů spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním a nákladů spojených s pořízením rešerše z archiválií se řídí ceníkem služeb, který je přílohou č. 3 badatelského řádu.

 

(2) Ceník služeb platný ve veřejných archivech je badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem na internetové stránce VÚA (www.vuapraha.cz).

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

(1) Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.

 

(2) Činnost badatelny a rozsah všech poskytovaných služeb je závislý na provozně technických možnostech archivu. Na jejich základě a v zájmu zabezpečení ochrany archiválií může ředitel VÚA omezit provoz v badatelně archivu nebo stanovit další nezbytná  a odpovídající opatření.


Příloha č. 1 k Badatelskému řádu Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany

Příloha č. 2 k Badatelskému řádu Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany

 

 

 

 

Příloha č. 3 k Badatelskému řádu Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany

 

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení

 

Já,……………………………………(jméno, popřípadě jména, a příjmení badatele)

Žádám o použití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát, skener, kamera ) pro pořízení kopií dále uvedených archiválií:

Značka (název) archivního fondu

Vyznačení evidenční jednotky

Signatura*)

Inv. číslo*)

Folio*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s pořízením kopií archiválií prohlašuji, že jsem si plně vědom, že rozmnožování archiválie, která je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 S., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro osobní potřebu a vlastní potřebu nebo pro veřejné rozšiřování rozmnoženin v jakékoliv formě je spojeno s právem autora na odměnu podle citovaného zákona, čímž nejsou dotčena další práva autora k poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít.

Datum:

Podpis badatele:                                                                     Schválil:

*) Nehodící se škrtněte.

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 k Badatelskému řádu Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany

 

 

Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb

 

A.

Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií

 

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie:                                         50,- Kč

          za každou i započatou stránku archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu.

2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1:                                                                                    30,- Kč

          za každou započatou ověřovanou stránku.

 

B.

Reprodukce archiválií

 

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

 

černobílé jednostranné:

 

A4

A3

1.1.1.1. z volných listů

5,-Kč

8,-Kč

1.1.1.2. z vázaných listů

7,-Kč

12,-Kč

 

černobílé oboustranné:

 

A4

A3

1.1.2.1. z volných listů

8,-Kč

12,-Kč

1.1.2.2. z vázaných listů

17,-Kč

22-Kč

 

barevné jednostranné:

 

A4

A3

1.2.1.1. z volných listů

25,-Kč

38,-Kč

1.2.1.2. z vázaných listů

33,-Kč

46,-Kč

 

barevné oboustranné:

 

A4

A3

1.2.2.1. z volných listů

40,-Kč

60,-Kč

1.2.2.2. z vázaných listů

53,-Kč

80,-Kč

 

 

2. Mikrografické práce

 

Služby tohoto druhu archiv neposkytuje.

 

 

 

3. Digitální reprodukce

 

a) Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

 

3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně

 

25,- Kč

3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně

60,- Kč

3.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0 včetně

300,- Kč

3.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem

neprovádí se

3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem

neprovádí se

3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (například mikrofilm, deska) jednoho pole

 

- skenování z pásu filmu

neprovádí se

- skenování fyzicky odděleného filmového pole

neprovádí se

3.1.7 spojování několika vytvořených digitálních fotografií z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku

neprovádí se

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi

20,- Kč

 

b) Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

 

3.2.1. 1 dokumentační snímek (náhledový) malých a středně vel rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

neprovádí se

3.2.2. 1 ateliérový snímek (pro tisk) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

neprovádí se

3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz)

neprovádí se

3.4. Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v digitální podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.

 

3.5. Zápis dat

 

3.5.1. CD včetně zápisu dat

40,- Kč

3.5.2. DVD včetně zápisu dat

60,- Kč

Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 


C.

Potvrzování shody

1. kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu

1.1 za zpracování potvrzující doložky 50,- Kč

1.2 za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky                                                          100,- Kč/hod.

2. repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu

2.1 za zpracování potvrzující doložky 50,- Kč

2.2 za vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie v digitální podobě 100,- Kč/hod.

3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši 1.000,- Kč.

 

Příloha č. 5  k Badatelskému řádu Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany