Badatelský řád VHA

VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV

                               PRAHA

Ev. č.:  83/7/2/2012-211100

 

V Praze dne 2. ledna 2015

Výtisk číslo:  

Počet listů: 9

Přílohy: 3/7

 

 

 

Schvaluji: 

Ředitel Vojenského ústředního archivu

Mgr. Josef ŽIKEŠ

 

BADATELSKÝ ŘÁD 

VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

Badatelský řád Vojenského historického archivu/Vojenského ústředního archivu v Praze - vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 1. Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup.
 2. Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své jméno, popřípadě jména,  příjmení a účel návštěvy. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog anebo jiných psychotropních látek nebo osoby ozbrojené.
 3. V badatelně archivu badatel pravdivě vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií. Badatel prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem totožnosti zaměstnanci pověřenému službou a dozorem v badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. V případě elektronického badatelského listu je badatelský list vyplňován dozorem v badatelně za plné účasti badatele, který po vytištění badatelského listu zkontroluje všechny údaje a badatelský list podepíše. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, při každé změně účelu nahlížení a při každé změně tématu studia.
 4. Není-li badatel schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem totožnosti, nahlížení do archiválií se mu odepře.
 5. Badateli se archiválie předkládají na základě jeho výslovného požadavku, který může archivu předběžně zaslat také prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, fax, telefon), a to na kontaktní adresy  archivem zveřejněné na jeho úřední desce, zřizuje-li ji,  a na jeho internetových stránkách. Pokud požadavek zaslaný v písemné podobě neobsahuje veškeré údaje stanovené v odstavci 6 nebo pokud je formulace požadavku na předložení archiválií nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaný požadavek za  informativní a badateli na jejím základě mohou být připraveny pouze archiválie, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.
 6. Badatel vyplní v badatelně formulář požadavků na předloženíarchiválií pro nahlížení s uvedením svého jména, popřípadě jmen, příjmení, tématu studia, názvu archivního souboru, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ho svým podpisem a datem zpracování. Formulář požadavků na předložení archiválií pro nahlížení je přílohou badatelského listu. Pokud badatel využil postupu pro vyžádání archiválií k nahlížení podle odstavce 5 a jeho požadavek splňoval náležitosti formuláře podle tohoto odstavce, připojí se k badatelskému listu archivu badatelem doručený dokument. Pokud byl archivu doručen neúplný nebo nepřesný požadavek, vyplní v badatelně formulář požadavků na předložení archiválií pro nahlížení. V případě, že badatel postupoval podle odstavce 5 a požaduje předložení dalších archiválií, než o které předběžně požádal, vyplní formulář požadavků na předložení archiválií pro nahlížení pouze v rozsahu nově požadovaných archiválií pro nahlížení.
 7. Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší archiválie z badatelny (zejména rozevře přenosný počítač, skener, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si badatel s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia na badatelně.
 8. V badatelně je nutné zachovávat klid a respektovat studijní prostředí, které nesmí být narušováno hlukem, hlasitou komunikací s dalšími badateli, nadměrným pohybem po badatelně a obdobnými rušivými projevy, které neodpovídají účelu návštěvy v badatelně. V badatelně není dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.  U přístrojů, které si badatel případně se souhlasem dozoru badatelny přináší do badatelny,  vypne badatel veškeré zvukové signály.

 

Čl. 2

 1. Při nahlížení se badatel řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
 2. Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat nebo je využívat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení. Fyzické poškození archiválie badatelem má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.          

  V badatelně Vojenského historického archivu je badatel povinen používat při studiu archiválií čisté bílé bavlněné rukavice, které si musí opatřit před zahájením studia archiválií. Bez použití této předepsané pomůcky na ochranu archiválií není nahlížení do archiválií přípustné.

 3. Badatelům se zakazuje vynášet archiválie z badatelny.  Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
 4. Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných případech (např. didaktických, při exkurzích) může dozor v badatelně povolit nahlížení více osobám.
 5. K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vrácení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat. Ve Vojenském historickém archivu jsou archiválie každému badateli předkládány k nahlížení ve lhůtě od 2 do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti až po přezkoumání údajů uvedených v badatelském listu. U personálních spisů je lhůta předkládání k nahlížení 5 pracovních dnů ode dne ověření podmínky k nahlížení stanovené v § 37 odst. 2 a 3 zákona č. 499/2004 Sb. (vyžádání souhlasu žijící osoby). Toto ověření se nevyžaduje v případě nahlížení do vojenských osobních spisů (kmenové listy, kvalifikační listiny, legionářské spisy, sb. 24 apod.) osob narozených před 100 a více lety.

  V případech, kdy badatel požádá o nahlížení do archiválií vzniklých po roce 1945, se lhůta k předložení požadovaných archiválií prodlužuje: a) na 5 pracovních dnů z důvodu vyznačení zrušení stupně utajení; b) na 5 pracovních dnů ode dne ověření podmínky k nahlížení stanovené v § 37 odst. 2 a 3 zákona č. 499/2004 Sb. (vyžádání souhlasu žijící osoby).

  Během jednoho návštěvního dne se badateli předkládá maximálně 15 jednotlivin nebo 10 personálních spisů (maximálně však v rozsahu 3 kartonů). V případech archiválií vzniklých po roce 1945 se předkládá maximálně 10 jednotlivin (maximálně však v rozsahu 1 kartonu). Nárok na podání žádosti      o předložení nových archiválií ve výše uvedeném množství na jeden den má badatel až po navrácení všech archiválií, které mu byly předloženy k nahlížení. Na pracovním stole smí mít badatel k nahlížení pouze jednu evidenční jednotku, jedině při srovnávacím studiu smí mít se svolením zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně na pracovním stole dvě evidenční jednotky.

  Zdůvodněné výjimky na lhůtu a množství archiválií předkládaných k nahlížení povoluje ředitel VHA.

  Vystavování nových badatelských listů, předání žádanek na vyhledání archiválií ke studiu a výdej archiválií ke studiu končí 30 minut před koncem provozní doby badatelny.

 6. Archiv nevyhradí badateli archiválie v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Archiválie jsou v badatelně badateli vyhrazeny po dobu nezbytnou k nahlížení. Pokud badatel do vyhrazených archiválií nenahlíží soustavně nebo pravidelně a pokud vyhrazené archiválie sám nevrátí, považují se archiválie za vyhrazené na dobu tří měsíců od data objednání. Po uplynutí této doby lze v odůvodněných případech prodloužit rezervaci na další období,  zpravidla na dobu nejdéle do konce kalendářního roku. Při prodloužení se přihlédne též k tomu, zda jsou další žadatelé o nahlížení do předmětných archiválií.
 7. Archiv umožní nahlížet do archiválií jinému badateli, než který si tyto archiválie vyžádal k nahlížení jako první tehdy, jestliže badatel, kterému jsou vyhrazeny jako prvnímu, dá k takovému nahlížení druhým badatelem souhlas nebo jestliže každý z těchto badatelů prokazatelně nahlíží do těchto archiválií za jiným účelem nebo studuje jiné téma. V případě, že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, archiv umožní nahlížení do těchto archiválií jen tomu badateli, kterému je archiv vyhradil jako prvnímu. Ve sporných případech rozhoduje ředitel VHA.

 

Čl. 3

 1. V badatelně je možné při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu v badatelně) a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem  dozoru v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou č. 2 badatelského řádu VHA. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.
 2. Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.
 3. Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Porušení má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
 4. Dozor v badatelně je povinen zkontrolovat počet a stav badatelem vrácených archiválií a potvrdit podpisem jejich řádné vrácení v badatelském listu ještě před odchodem badatele z badatelny.
 5. Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnění se uvádí alespoň název archivu a využitých archivních souborů, a bližší označení archiválií (citace), z níž bylo čerpáno.
 6. Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla na základě nahlížení do archiválií uložených v archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk (např. edice archiválií). Jestliže čerpal z archiválií uložených ve více archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce; ostatním archivům sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně zašle dílo elektronicky ve formátu PDF.

 

Čl. 4

Využívání archivních pomůcek

 1. Archiv umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek.
 2. S archivními pomůckami předloženými k nahlížení, pokud nejsou úředními díly a pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona,  se zachází jako s literárními díly.

 

Čl. 5

Pořizování reprodukcí archiválií

 1.    (1)  Reprodukce archiválií poskytuje  archiv z archiválií, které badatel studuje nebo potřebuje pro účely úřední nebo vlastní práce uvedené v badatelském listu v závislosti na případném předem uděleném souhlasu vlastníka archiválií nebo na ochraně případných autorských práv a práv souvisejících. Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti na provozních podmínkách a technických možnostech archivu. Reprodukce archiválií, u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav,  se neposkytují.

 Zhotovení většího množství reprodukcí nebo reprodukcí větších částí archivních souborů, případně celých archivních souborů (archivních fondů nebo sbírek) archivem povoluje ředitel VHA. Požadavky ze zahraničí na zhotovení reprodukcí větších částí archivních souborů, případně celých archivních souborů archivem povoluje ředitel VHA. Je zakázané používat rozmnožovací přístroje VHA ke zhotovování tiskových rozmnoženin.

Čl. 6

Zapůjčování archiválií za účelem studia mimo archiv

 1. Zapůjčování originálů archiválií k nahlédnutí do jiného archivu, než jsou uloženy, povoluje ředitel VÚA výjimečně, s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany archiválií v místě dočasného uložení a s ohledem na náklady s tím spojené. Archiválie nelze zasílat poštou, nýbrž se vždy za předem dohodnutých podmínek převážejí pověřeným zaměstnancem určeným ředitelem VÚA, který archiválie zapůjčuje.
 2. Zapůjčování originálů archiválií mimo archiv povoluje ředitel VÚA výjimečně a za podmínek podle odstavce 1 pouze vlastníkovi, případně původci archiválií, a státnímu orgánu, kulturně vědecké instituci projí pořádané výstavy nebo jiné veřejné prezentace, orgánu územní samosprávy a osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny nahlížet do dokumentů, pokud to účel nahlédnutí z důvodu výkonu úřední funkce vyžaduje. Zapůjčení originálu archiválií nelze odmítnout původci archiválií, jestliže archiválie uložil v archivu na základě smlouvy o úschově nebo na základě darovací či kupní smlouvy a zapůjčení archiválií si ve smlouvě vymínil.
 3. Pokud archiválie uložená ve veřejném archivu není ve vlastnictví České republiky, právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávního celku, je k zapůjčení archiválie nezbytný písemný souhlas jejího vlastníka.
 4. Při zapůjčování archiválií je archiv povinen vystavit vypůjčiteli revers, obsahující
  1. přesný soupis zapůjčovaných archiválií,
  2. účel výpůjčky,
  3. datum výpůjčky a lhůtu vrácení archiválií,
  4. jméno, příjmení a adresu místa pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v cizině,
  5. v případě právnické osoby adresu sídla vypůjčitele a jméno a příjmení jim pověřené osoby,
  6. vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby jde-li o fyzickou osobu; v případě pověřené osoby se současně uvede její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině podle průkazu totožnosti a datum předložené plné moci,
  7. vlastnoruční podpis statutárního orgánu vypůjčitele nebo jím pověřené osoby připojený k názvu nebo obchodní firmě právnické osoby, který je vypůjčitelem; obsahuje-li podpisový vzor osob jednajících za právnickou osobu otisk razítka, připojí se k podpisu rovněž otisk razítka právnické osoby.
 5. Zapůjčené archiválie se zapíší v archivu do zvláštní knihy výpůjček a zápůjček.
 6. Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě, a nedohodne prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení zapůjčených archiválií.

 

Čl. 7

Využívání knihovny archivu

         Badatel může využívat knih, časopisů a novin z knihovny archivu v souvislosti s jeho studijním tématem a v jeho rozsahu. Studijní využívání knih, časopisů a novin z knihovny archivu se řídí výpůjčním řádem, který vydá ředitel VHA.

 

Čl. 8

Exkurze do archivu

         Při exkurzi do archivu se návštěvníci zapisují do knihy návštěv badatelny. Vstup do jiných prostor archivu než do badatelny archivu povoluje ředitel VÚA a uskutečňuje se pouze v doprovodu jím pověřeného zaměstnance.

 

Čl. 9

Úhrada za služby poskytované archivy

Výše úhrady nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie archiválie v analogové podobě anebo s pořízením repliky archiválie v digitální podobě, nákladů spojených s vyhledáním archiválií a jejich dalším zpracováním a nákladů spojených s pořízením rešerše z archiválií se řídí ceníkem služeb.

 

Ceník služeb platný ve veřejných archivech je badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem na internetové stránceVÚA (www.vuapraha.cz).

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

         Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.

Činnost badatelny a rozsah všech poskytovaných služeb je závislý na provozně technických možnostech archivu. Na jejich základě a v zájmu zabezpečení ochrany archiválií může ředitel VHA po získání souhlasu ředitele VÚA omezit provoz v badatelně archivu nebo stanovit další nezbytná  a odpovídající opatření.

 


 

V Praze dne 2. ledna 2015                                                    Mgr. Josef ŽIKEŠ

 

                                                                                                       v.r.

 

 

Příloha č. 1 k badatelskému řádu VÚA-VHA

Badatelský list, používaný v badatelně VÚA: formát A3, přeložený do dvojlistu A4, jeho součástí je i formulář „Doklad o předložených a navrácených archiválií“, naskenováno, zmenšeno.

 

Příloha č. 2 k badatelskému řádu VÚA-VHA                                                                       

 

 

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení

 

Já,……………………………………(jméno, popřípadě jména, a příjmení badatele)

Žádám o použití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát, skener, kamera ) pro pořízení kopií dále uvedených archiválií:

 

Značka (název) archivního fondu

Vyznačení evidenční jednotky

Signatura*)

Inv. číslo*)

Folio*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s pořízením kopií archiválií prohlašuji, že jsem si plně vědom, že rozmnožování archiválie, která je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 S., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro osobní potřebu a vlastní potřebu nebo pro veřejné rozšiřování rozmnoženin v jakékoliv formě je spojeno s právem autora na odměnu podle citovaného zákona, čímž nejsou dotčena další práva autora k poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít.

Datum:

 

 

Podpis badatele:                                                                     Schválil:

*) Nehodící se škrtněte.

 

Příloha č. 3 k badatelskému řádu VÚA-VHA                                                                     

 

Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

 

 1. Pořízení výpisu nebo opisu  archiválie                                                    50,- Kč     

    za  každou i započatou stránku archivem zpracovaného výpisu nebo opisu

2.  Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem   uloženým v archivu a 

     pořízené archivem podle písmena B bodu 1

                                                                                                                 30,- Kč

          za každou  započatou ověřovanou stránku.

 

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování  (Kč/1list reprodukce)                     

a) černobílé jednostranné:                                                       A4                      A3

z volných listů                                                                  5,- Kč            8,- Kč

z vázaných listů                                                                7,- Kč          12,- Kč 

 

b) černobílé oboustranné:

 z volných listů                                                                 8,- Kč           12,- Kč

 z vázaných listů                                                             17,- Kč           22,- Kč 

 

c)  barevné jednostranné:                                                           A4                    A3

                         

z volných listů                                                                  25,- Kč         38,- Kč

z vázaných listů                                                                33,- Kč         46,- Kč

 

d)  barevné oboustranné:

z volných listů                                                                   40,- Kč         60,- Kč

z vázaných listů                                                                 53,- Kč         80,- Kč

                                                               

 2. Mikrografické práce

 

a) Pořízení mikrozáznamu

1 políčko 35 mm mikrofilmu 45x35 mm                                           32,- Kč

1 políčko 35 mm mikrofilmu 24x35 mm                                           20,- Kč

 

b) Kopírování mikrozáznamů

1 políčko bez rozdílu velikosti                                                         15,- Kč

 

c) Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu na běžný kancelářský    papír:

formát A4 a A3                                                                               20,- Kč

                                                                                    

3) Digitální reprodukce

a) Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

- skenování předloh do formátu A4 včetně                                                         25,-

- skenování předloh do formátu A3 včetně                                                         60,- Kč

- skenování velkých formátů A0 včetně                                                           300,- Kč

- snímek předlohy formátu A3 včetně                                                              200,- Kč

     digitálním fotoaparátem

- snímek předlohy formátu větši než A3                                                           300,- Kč

     digitálním fotoaparátem

- skenování archiválií na průhledné podložce

     (např. mikrofilm, deska) jednoho pole:

  skenování z pásu filmu                                                                                     20,- Kč

   skenování fyzicky odděleného filmového pole                                                50,- Kč

- spojování několika vytvořených digitálních fotografií                                   500,- Kč/1 hodina výkonu

      z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku

- zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi                          20,- Kč

 

b) Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

-  1 dokumentační snímek malých a středně velkých

       rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem                                                 350,- Kč

- 1 ateliérový snímek malých a středně velkých

            rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem                                      1 500,- Kč

- poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované

          předlohy (1 obraz)                                                                                      25,- Kč

- Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v     

     digitální podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se

     nezpoplatňuje.

zápis dat

   CD včetně zápisu dat                                                                   40,- Kč

   DVD včetně zápisu dat                                                                 60,- Kč

Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 

C. Potvrzování shody

 

1)     kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v

analogové podobě uložené v archivu

     -    za zpracování potvrzující doložky                                                          50,- Kč

   -   za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo

        její digitální repliky                                                                            100,- Kč/hod.

 

2)  repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo

     s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu

  -   za zpracování potvrzující doložky                                                       50,- Kč

  -         za vyhledání archiválie a pořízení repliky

     archiválie v digitální podobě                                                                 100,- Kč/hod.

 

3)  potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální

     repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky

    archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo

    s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí

    vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud se shoda

    potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím

    archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem

    o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a

    úhrada za ověření shody, a to ve výši                                                   1000,- Kč