VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2017


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

ZA ROK 2017

 

 

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA 

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,

                         Praha 6 - Ruzyně

                         Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301

                                                                                         fax: 973 213 308

                                                                                         e-mail: podatelna-vua@army.cz

                         Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350

                                                                                            fax: 973 213 308

                                                                                            e-mail: podatelna-vua@army.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) : VHA je v     § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                       1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                       z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ 

                      odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;

                      (na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ  -  nová mateřská dovolená od 1. 7. 2016; od 1. 5. 2017 na

                      uvolněné tabulce po Mgr. M. MALÉ);        

 Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Barbora NOVÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-

                      1945 (od 1. 5. 2017 na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ -  nová mateřská dovolená od 1. 7.

                      2016);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

 Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 Archivář 2. odd. VHA:  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC

                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

 Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,

                      vojenská personální dokumentace;

 Vedoucí 3. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ (od 1. 5. 2017 Mgr. Martin

                          FLOSMAN, PhD.

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                           (NAD), vojenská personální dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

 Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN (od 1. 5. 2017 promovaná historička Alena

                           JIRÁSKOVÁ

                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                            dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945, evidence archiválií a archivních souborů

                            VHA (NAD);

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ

                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních

                           souborů VHA (NAD);

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivářka skupiny digitalizace: Mgr. Zuzana PIVCOVÁ (do 28. 2. 2017 – odchod do důchodu; tato

                            tabulka byla následně převedena z VHA do Bezpečnostního archivu MO)

                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2017 – 17, od 1. 3. 2017 – 16; skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2017 – 16.

        V roce 2017 došlo v personální oblasti k několika změnám. K 1. 3. 2017 byl zřízen Bezpečnostní archiv MO. Ze systemizovaných míst ve VHA byla do tohoto archivu převedena jedna tabulka z úseku digitalizace fondů VHA. Na tuto tabulku přestoupil z VHA Mgr. Jiří Flégl. Po ukončení pracovního poměru s Mgr. M. Malou přešla od 1. 5. 2017 na uvolněnou tabulku Mgr. Erika Mrhalová. Na tabulku J. Jelenové (od 1. 7. 2016 na mateřské), na které byla zaměstnána Mgr. Erika Mrhalová, nastoupila od 1. 5. 2017 nová pracovnice VHA Mgr. Barbora Nováková. Ve VHA jsou, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), které zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

 

 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1) Předarchivní péče  - odborné archivní dohledy u OC MO a ve správních archivech VÚA, skartační řízení ve správních archivech VÚA:

            V této oblasti došlo v roce 2017 k zásadním změnám. Od 1. července 2017 vstoupil v platnost nový spisový řád v rezortu MO. Nový spisový řád, v duchu zákona č. 250/2014 Sb., o archivnictví, § 52, odstavec a), rozšířil a upřesnil povinnosti VHA o oblast dohledu na výkon spisové služby v rezortu MO a také o dohled na činnost rezortních správních archivů. Tím pádem se jeho odpovědnost kromě výběru archiválií přiskartačním řízení ve správních archivech rozšířila i o odpovědnost za odborné archivní dohledy v OC MO. Tuto rozšířenou roli však mohl VHA z personálních důvodů vykonávat pouze v těsné součinnosti se správními archivy.  V roce 2017 k žádnému skartačnímu řízení ve správních archivech nedošlo. V průběhu celého roku docházelo k odborným archivním dohledům hlavně v SA MO. Jednalo se o dokumentaci těchto původců: Mise v Iráku, Sekce legislativní MO, Agentura pro nakládání s nepotřebným materiálem, Kabinet MO. Dohledy zabezpečovali o. z. Šlosar a o. z. Dvořáková. V SA AČR byl vykonán o. z. Dubánkem a o. z. Kadlecem odborný archivní dohled v případě dokumentace UO Brno. Dohledy ve správních archivech probíhaly v roce 2017 na základě vyžádání jednotlivých archivů, od roku 2018 budou již probíhat na základě plánů správních archivů, obsažených v plánu odborných činností VÚA na rok 2018.

          Odborný archivní dohled na spisovou službu v resortu MO, tj. u OC rezortu MO se vykonával v součinnosti se správními archivy po celý rok 2017. Bylo to na základě plánu odborných dohledů, obsaženého v rezortním plánu odborných činností v roce 2017. Od 1. července se i zde uplatnila v plné míře nová role VHA (vykonávaná v těsné součinnosti s nově zřízeným BA MO) vyplývající jak ze zákona o archivnictví, tak i ze znění nového rezortního spisového řádu. Po dohodě VHA se správními archivy byli pracovníci VHA přítomni odborným archivním dohledům pouze u vybraných OC MO. V roce 2017 tomu tak bylo: I MO (leden, o. z. Šlosar); Sekce legislativní MO (leden, o. z. Šlosar); Sekce obranné politiky a strategie MO (květen, o. z. Šlosar, o. z. Minařík); Sekce ekonomická a majetková MO (květen, o. z. Šlosar, o. z. Minařík); SRPS GŠ a Velení GŠ (květen, o. z. Dubánek, o. z. Minařík); Hradní stráž (červen, o. z. Kadlec); Kabinet MO (červen, o. z. Šlosar, o. z. Minařík); VKPR (červenec, o. z. Dubánek); Sekce státního tajemníka MO (září, o. z. Minařík); Odbor vojskového pz a EB + Odbor vojskového letectví (září, o. z. Minařík); SOC GŠ (říjen, o. z. Minařík); Sekce státního tajemníka MO (říjen, o. z. Minařík); Sekce vyzbrojování GŠ (říjen, o. z. Šlosar, o. z. Minařík); Odbor státního dozoru + Odbor vojenského letectví (říjen, o. z. Minařík).  

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:             

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2017 se pokračovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Samotných vnějších změn bylo 50 (5 přírůstků a 45 úbytků). V případě úbytků se jednalo o předání archiválií v režimu utajení do nově zřízeného Bezpečnostního archivu MO. I vnitřní změny, celkem jich bylo 44, souvisely s předáním archiválií do Bezpečnostního archivu MO. Po předání archiválií došlo k přemanipulování obsahu jednotlivých kartonů, tím pádem i k úpravě evidence archiválií a archivních souborů na příslušných kartách NAD u 2. oddělení VHA. 

5. ledna 2018 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2017.

 

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

- Databáze čs. legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly i v roce 2017 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. 

- Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2017 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. V roce 2017 se do počítačové databáze padlých v 1. světové válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) osoby, které padly v roce 1917. Do databáze přibylo 14 255 nových záznamů. Revizí záznamů padlých v roce 1916 ubylo z databáze 1145 duplicitních záznamů. Tím pádem k 1. 1. 2018 bylo v databázi celkem 135 424 záznamů. Vzhledem k přetrvávajícím personálním změnám (obměna i snížení počtu zpracovatelů databáze) na tomto pracovišti se očekává, že opravená verze padlých v roce 1917 bude k dispozici až koncem roku 2018.

- Vedle výše uvedených databází se na 2. oddělení VHA vytváří interní databáze osob v jednotlivých transportech v rámci organizovaného odsunu německého obyvatelstva z ČSR (o. z. Kadlec). 

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

Na 2. oddělení VHA se v roce 2018 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a jejich evidence (i v souvislosti se změnami po zřízení BA MO) a od poloviny roku pak na odborné archivní dohledy. Na podzim roku 2017 archiv získal přístup k pracovní verzi inventarizačního programu ELZA. Do plánu odborných činností VHA v roce 2018 byl již zahrnut plán zpřístupňování archivních souborů pomocí tohoto programu. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2017, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 110 350 stránkách archiválií (448 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ). 

Na 1. oddělení  VHA se v roce 2017  také nerealizovalo rozsáhlejší zpřístupňování nových fondů. Hlavním důvodem, proč se inventarizace nerozvinula v celém VHA, je nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. V záležitosti absence nového inventarizačního počítačového programu, vycházejícího již z nových pravidel pro zpracování archiválií, platí stejné důvody jako u 2. oddělení. I tak se na oddělení pokračovalo v pořádání sbírky kmenových listů (o. z. Jelen). Bylo dokončeno pořádání ročníků 1875. Pokračuje se ročníkem 1874. Celkem bylo uspořádáno cca 350 kartonů osobních spisů. V průběhu roku 2017 se pokračovalo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz). Jejich umísťování na portálu se v roce 2017 opět rozběhlo. I když to stále není podle představ archivu. K 31. 12. 2017 je na portálu umístěno celkem 124 matrik. V této činnosti se bude pokračovat.

5) Využívání archiválií     

       - Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2017 pro veřejnost, až na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 250/2014 Sb.). Oproti roku 2016 došlo opět k menšímu úbytku v oblasti vyřizování úřední agendy. Tento pokles nebyl ve výkonu archivu kompenzován ani počtem badatelů, ani počtem badatelských návštěv nebo počtem vyřízených žádanek. I v těchto sledovaných oblastech došlo k mírnému poklesu, kromě mírného nárůstu badatelů ze zahraničí.  V případě fotoarchivu došlo ve všech oblastech činnosti k přibližně stejným výsledkům jako v roce 2016 (s výjimkou nárůstu badatelských návštěv).

V roce 2017 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Na enormní nárůst této agendy v roce 2015 se ani v roce 2017 nenavázalo. Žádosti směřovaly nadále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2017 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), ke službě v PTP, pokračovala však i agenda spojená se zákonem 255/1946 Sb., o 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 61 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 15 ke službě v PTP.

            V roce 2017 vyřídili pracovníci VHA 4 860 žádanek pro badatele a 3 666 dopisů, z toho 504 rešerší pro instituce a úřady, 2 881 bylo soukromých podání. 281 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2017:

a) počet přihlášených badatelů: 607 (ČR-537, zahraničí-70)

b) počet badatelských návštěv: 2257 (ČR - 2053, zahraničí -204)

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): rešerše – 153 103,- Kč (oproti roku 2016 o 34 645,- Kč méně); příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 7 497,- Kč (oproti roku 2016 o 349,- Kč méně);

 

Činnost fotoarchivu v roce 2017:

a) počet přihlášených badatelů: 51 (ČR-48, zahraničí-3)

b) počet badatelských návštěv: 96 (ČR-92, zahraničí-4)

c) počet naskenovaných snímků: 742

 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd. + Ř VHA

2011/3 560

2 193

   964

272 + 49 Ř VHA

2012/3 841

1 539 (171 brig.)

1 060

231 + 42 Ř VHA

2013/2 747

1 539 (552 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

2015/4 370

2 783 (1 663 brig.)

1 162

392 + 33 Ř VHA

2016/5 085

3 738 (2 364 brig.)

1 049

267 + 31 Ř VHA

2017/4 860

3 598 (2 203 brig.)

   970

260 + 32 Ř VHA

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda