VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2016

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

ZA ROK 2016

 

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,Praha 6 - Ruzyně   

                               Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301

                                                                                                         fax: 973 213 308

                                                                                                   e-mail:  podatelna-vua@army..cz

                                Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350                   

                                                                                                            fax: 973 213 308

                                                                                                      e-mail: podatelna-vua@army.cz

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) : VHA je v§ 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).

 

I. Personální podmínky v archivu:

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.

                     odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ   

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let

                      1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády

                        z let 1918-1939;

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Erika MRHALOVÁ 

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky 1. čs. odboje, vojenská personální dokumentace;

                        (na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ  -  mateřská dovolená od 1. 7. 2016);        

Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Jiří FLÉGL

                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let 1939-

                       1945 (na tabulce Mgr. M. MALÉ -  mateřská dovolená od 21. dubna 2013);

Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální

                        dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Vedoucí 2. oddělení VHA: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Martin DUBÁNEK

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA:  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Archivář 2. odd. VHA: Mgr. Jan ZÁMEČNÍK

                        odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918,

                        vojenská personální dokumentace;

Archivář 2. odd. VHA: Ing. Petr KADLEC

                        odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;

Vedoucí 3. odd. VHA: promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ

                        odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA

                        (NAD);

Archivářka 3. odd. VHA: Mgr. Martin FLOSMAN

                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální

                           dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;

Archivářka 3. odd. VHA: Viera ŽIŽKOVÁ

                             odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;

Vedoucí skupiny digitalizace: Vladislav KUSKO

                             odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních

                             souborů VHA (NAD);

Archivářka skupiny digitalizace: Zdeňka PUSTAYOVÁ

                             odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Archivář skupiny digitalizace: Mgr. Zuzana PIVCOVÁ

                             odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17, skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2016 – 17.

        V roce 2016 nedošlo v personální oblasti k žádné změně. Pouze v dubnu 2016 byla o další rok prodloužena mateřská dovolena Mgr. M. Malé a od července 2016 začala nová mateřská dovolená Mgr. J. Jelenové. Systemizovaná místa ve VHA, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budovy, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.

 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

1) Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:

            Dohled na skartační řízení ve správních archivech - v roce 2016 se opět uskutečnil u SA AČR Olomouc. Předmětem dohledu byla justiční dokumentace ročníku 1983.  První dohled se uskutečnil ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2016 (Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec). Na základě skartačního protokolu bylo k prohlídce vybráno 2878 spisů. Za archiválie bylo podle protokolu vybráno 2881 spisů vojenských soudů, tj. 230 kartonů. Ve dnech 5. 10. – 7. 10. 2016 se pokračovalo ve skartačním řízení u justiční dokumentace ročníku 1983. Tentokrát bylo ze skartačního protokolu k prohlídce vybráno 9986 spisů. Za archiválie bylo nakonec podle protokolu vybráno 1565 spisů vojenských prokuratur, tj. 125 kartonů. V SA MO došlo k dohledu nad dodatečnou skartaci tzv. národní dokumentace se skartačním znakem „S“ (s delší skartační lhůtou), dále také nad dodatečnou skartaci dokumentace „S“ vybraných zahraničních misí AČR z let 1995 - 2006 (Dr. Šlosar).    

2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2016 se pokračovalo v upřesňování a kontrole všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. Samotných vnějších změn bylo 4 (4 přírůstky a 0 úbytků), u vnitřních nebyla žádná změna.

6. ledna 2017 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona č. 250/2014 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2016

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       

- Databáze legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly i v roce 2016 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. 

- Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2016 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. V roce 2016 se do počítačové databáze padlých v 1. světové válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) osoby, které padly v roce 1916. Od podzimu 2016 již padlé v roce 1917. K 1. 1. 2016 bylo v databázi 124 427 záznamů. V průběhu roku 2016 bylo vytvořeno cca 15 500 nových záznamů (kvůli většímu důrazu na opravu záznamů). Na jaře 2016 byla umístěna na internetových stránkách VÚA i databáze padlých v roce 1916 (neopravená verze). Vzhledem k personálním změnám (obměna i snížení počtu zpracovatelů databáze) na tomto pracovišti se očekává, že opravená verze padlých v roce 1916 bude k dispozici až v létě 2017. Ve zpracování databáze padlých za rok 1917 se bude pokračovat pravděpodobně celý rok 2017.

4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:

Na 2. oddělení VHA se v roce 2016 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a jejich evidence. V oblasti evidence došlo k vyčlenění utajovaných archiválií (z důvodu jejich předání do zřizovaného Bezpečnostního archivu MO). Všechny změny byly zaneseny do karet NAD ve VHA, zároveň byly s předstihem vypracovány evidenční karty NAD pro základní evidenci v Bezpečnostním archivu na tento předávaný archivní materiál. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2016, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 303 927 stránkách archiválií (729 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).

Na 1. oddělení  VHA se v roce 2016  také nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlavním důvodem, proč se inventarizace nerozvinula v celém VHA, je nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. Nadále přetrvává absence nového inventarizačního počítačového programu vycházejícího již z nových pravidel pro zpracování archiválií. V průběhu roku 2016 se přikračovalo v úpravách vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO (kramerius.army.cz). Jejich umísťováni na portálu se v roce 2016 z technických důvodů (mimo kompetence VHA) pozastavilo. Protože se tato činnost od konce roku 2016 odblokovala, je velký předpoklad, že již v průběhu roku 2017 budou matriky tzv. pěších pluků zde umístěny. V této činnosti se bude pokračovat.

5) Využívání archiválií:

       - Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu pracovala v roce 2016 pro veřejnost, až na technickou přestávku v červenci, v plném rozsahu. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 250/2014 Sb.). Úbytek v oblasti vyřizování úřední agendy byl částečně ve výkonu archivu kompenzován právě nárůstem počtu badatelů (výrazněji ze zahraničí), badatelských návštěv a počtem vyřízených žádanek. V případě fotoarchivu došlo ve všech oblastech naopak k poklesu agend.

V roce 2016 se úřední agenda vyřizovala neomezeně. Na enormní nárůst této agendy v letech 2014 a 2015 se navázalo pouze částečně. V případě této agendy došlo k úbytku. Žádostí směřovaly dále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2016 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), ke službě v PTP, pokračovala však i agenda spojená se zákonem 255/1946 Sb., o 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 97 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 41 ke službě v PTP.

            V roce 2016 vyřídili pracovníci VHA 5 085 žádanek pro badatele a 3 843 dopisů, z toho 634 rešerší pro instituce a úřady, 2 993 bylo soukromých podání. 216 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 6, 7, 8).

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:

Činnost badatelny v roce 2016:

a) počet přihlášených badatelů: 621 (ČR-554, zahraničí-67)

b) počet badatelských návštěv: 2264 (ČR - 2067, zahraničí -197)

c) vyúčtované peníze za kopie a další služby provedené archivem (většinou za rešerše): rešerše – 187 748,- Kč; příjem za kopie pořízené archivem na badatelně – 7 846,- Kč

 

Činnost fotoarchivu v roce 2016:

a) počet přihlášených badatelů: 49 (ČR-46, zahraničí-3)

b) počet badatelských návštěv: 72 (ČR-69, zahraničí-3)

c) počet naskenovaných snímků: 656

 

Tabulka č. 6 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd.+Ř VHA

2010/3 440

2 155

688

197 + 52 Ř VHA

2011/3 560

2 227

964

272 + 49 Ř VHA

2012/3 841

2 193 (171 brig.)

1 060

231 + 42 Ř VHA

2013/2 747

1 539 (552 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

2015/4 370

2 783 (1 663 brig.)

1 162

392 + 33 Ř VHA

2016/5 085

3 738 (2 364 brig.)

1 049

267 + 31 Ř VHA

 

Tabulka č. 7 – úřední agenda

Celkem v roce

 1. oddělení

2. oddělení

  3. oddělení+Ř VHA

2010/3 334 

  1 709 

 535 

 353 +149 Ř VHA  

2011/3 189 

  2 297 

 452 

 270 + 127 Ř VHA 

2012/3 832

  2 759

 649

 263 + 161 Ř VHA

2013/3 253

  2 322

 649

 144 + 138 Ř VHA

2015/4 894

  3 782

 763

 294 + 55 Ř VHA

2016/3 843

  3 028

 670

 103 + 42 Ř VHA

 

Pozn. Z tabulek je vynechán rok 2014. Údaje z tohoto roku jsou zkreslující, protože se archiv stěhoval z Invalidovny do Ruzyně.

 

Tabulka č. 8 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

 42

  31

Urminský

263

  28

Jelen

456

348

Zámečník

971

196

Heřmánek

 411

107

Flégl

499

 630

Mrhalová

428

  74

 

 

 

Šlosar

  96

 358

Dubánek

274

236

Dvořáková

108

212

Kadlec

186

243

pracovníci na dohodu

   0

2 364

Jirásková

23

  21

Flosman

  6

145

Žižková

74

  92

Celkem

3 843

5 085

 

            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2016 na velmi dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Hlavně rozšíření otevírací doby i na pondělí a také příjemné prostředí v nové badatelně přispěly rozšíření badatelské činnosti veřejnosti v roce 2016. Došlo k nárůstu počtu badatelů, badatelských návštěv i počtu žádanek o předložení archiválií ke studiu. V průběhu roku byla na badatelně dále rozšířena služba poskytování digitalizovaných archiválií ke studiu na k tomuto účelu instalovaných PC. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu (v případě digitalizovaných archiválií) předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny, vedle již zveřejněných inventářů VHA společně s tzv. bílou kartotékou padlých v 1. světové válce na internetových stránkách VÚA, i o část již digitalizovaných vojenských matrik (na portálu studovny MO – kramerius.army.cz). V roce 2016 pokračovala digitalizace fondů VHA. Za uplynulý rok bylo ve VHA digitalizováno 162 979 stran archiválií.

Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2016 také na velmi dobré úrovni. I když je pravdou, že nová archivní budova neposkytuje badatelům ve fotoarchivu tolik prostoru, jak tomu bylo na Invalidovně. Pravděpodobně to však nebyl důvod mírného poklesu zájmu v roce 2016 o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů.

 

IV.  Stav archiválií:

1. Fyzická ochrana archiválií:

I v roce 2016 se pokračovalo v provádění desinfekce u vybraných archivních souborů v Národním archivu. Realizovala se i rekonstrukce poškozených archiválií na knihařské a konzervátorské dílně VÚA. K této činnosti přibyla ještě rekonstrukce vystavovaných plakátů z 1. světové války. Nadále se pokračovalo také u vybraných archivních souborů ve výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v depech. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo přes počítač. Z důvodu občasného výpadku vzduchotechniky (v menším rozsahu jako tomu bylo v roce 2015) se musely hlídat dané parametry ve skladech i přímou kontrolou. Touto zpětnou vazbou se podařilo přispět k postupnému odstranění výkyvů od stanovených parametrů.

            Naměřené hodnoty teplot a vlhkosti byly relativně stálé. Nejnižší teploty se naměřily celoročně ve skladu č. 303, v lednu a únoru to bylo 13 °C. Z hlediska nejvyšších naměřených teplot byly nejhorší celoročně sklady č. 205, č. 223 a č. 224. Nejvyšší teplota 22°C se naměřila v červenci 2016 právě ve skladech č. 223 a č. 224. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena opět ve skladu č. 224. V lednu, únoru, listopadu a prosinci 2016 – 30%, nejvyšší byla naměřena při výpadku vzduchotechniky v listopadu a prosinci 2016 ve skladu č. 06 – 57%.

2. Stěhování archiválií:

           Od května do prosince 2016 se provádělo stěhování archiválií k desinfekci v Národním archivu (cca 9 100 kartonů). V roce 2017 se desinfekce realizovat nebude. K jejímu obnovení dojde až v roce 2018 (po podepsání nové smlouvy s Národním archivem).

 

Stěhování archiválií po dezinfekci v Národním archivu

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2016):

           V roce2016 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly od listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Tyto kopie byly ještě v roce 2015 doplněny  o bezpečnostní kopie (mikrofilm) nových AKP z roku 2015. Originály všech AKP jsou uloženy ve skladu č. 113. V tomto skladu v roce 2016 naměřené teploty a vlhkost byly v souladu s předepsanými normami. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu VÚA v Ruzyni je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP.

a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)

- AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý

- nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy

- AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena i

 v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

- v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,

 ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;    

b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 

     AKP – 43, z roku 1980)

- AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý

- nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému

   psacímu prostředku – obyčejná tužka

- AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i

  v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   

   jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945  

(evidenční číslo – 44, z roku 1980)

- AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý

- nebyl u něho proveden konzervační zásah

- AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i

        v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

 - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014              

   ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

d) Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 1941-

    1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)

- AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina

   dokumentů má natržené okraje

- v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA

- AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

   krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113    

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako  

studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015    

v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914 (evidenční

     číslo AKP – 161, z roku 2015)

- AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy

- plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA

- AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

   krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR Olomouc,

   kopie jsou v dobrém stavu.

 f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915

    (evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)

- AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je

   vyhovující

- nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

- AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené

   krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

   Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;

 g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917 – 1918 (evidenční číslo AKP – 163,

    z roku 2015)

- AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi

   dobrý

- nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy

- AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené krabici

   (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113

- v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako

   studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  

   Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v rozkaze Ř-VÚA č. 1/2016 (VHA)

- zabezpečení exkurzí ve VÚA/VHA Ruzyně – studentů gymnázia na Praze 4 (zaměřená na dokumenty k 17. listopadu 1939), 6. 1. 2016; SOA Praha, 21 a 22 1. 2016; návštěva hlavního kaplana AČR, 9. 2. 2016; leteckého a vojenského přidělence z Iránu, 28. 1. 2016; studentů archivnictví z FF UK   Praha, 7. 3. 2016;  pracovníků z IMO, 15. 3. 2016; bezpečnostních ředitelů MO z V4, 21. 4. 2016; bezpečnostních manažerů z VA Vyškov, 24. 6. 2016; pracovníků BA z UZIS, 30. 8. 2016; vojenských důchodců z Brandýsa n. Labem, 13. 10. 2016; poslanců PS PČR, 10. 11. 2016 (VHA, PhDr. Baláž)

- účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2015 v Bedřichově, 22. 2. 2016 (VHA)

- zabezpečení odborné archivní praxe studenta z TU Liberec, 29. 3. – 8. 4. 2016 (VHA, PhDr. Baláž)

- zahraniční pracovní cesta do slovenských vojenských archivů, 9. 5. – 13. 5. 2016 (o. z. Dubánek, o. z. Kadlec)

- zabezpečení desinfekce archiválií VHA v Národním archivu, začátek 17. 5. – 20. 5. 2016; ukončení dezinfekce v NA, 30. 11. – 4. 12. 2016 (VHA)

-  odvoz skartu (starých obalů po přebalení archiválií) do Pasek n. Jizerou, 7. 6. – 8. 6. 2016         a 1. 11. 2016 (VHA)

- přednáška v rámci odborné přípravy na OB MO – Události v Maďarsku v roce 1956 a ČSLA, duben 2016 (PhDr. Baláž)

- zabezpečení odborné archivní praxe studentky z FF UK, 18. 7. – 29. 7. 2016 (VHA, o. z. Baláž)

- zahraniční pracovní cesta do vojenského archivu v Itálii, 5. 9. – 9. 9. 2016 (Mgr. Zámečník, Mgr. Mrhalová)

- zahraniční pracovní cesta do Deutsche Dienststelle, 12. 9. – 16. 9. 2016 (Mgr. Flegl)

- zahraniční pracovní cesta do Ústředního vojenského archivu v Polsku, 19. 9. – 23. 9. 2016 (o. z. Dubánek, o. z. Kadlec)

- ocenění PhDr. Júlia Baláže, CSc. vyznamenáním MV ČR „Za zásluhy o české archivnictví“, 18. 10. 2015

- účast na vědecké konferenci k první světové válce pořádané VHÚ; Senát PS ČR, 20. – 22. 9. 2016 (VHA)

- zabezpečení pracovní návštěvy představitelů  SOA Třeboň ve VÚA, pracoviště SA AČR Olomouc, 22. 9. 2015 (PhDr. Baláž)

- zabezpečení výstav plakátů z 1. světové války: Želeč, květen – září 2016; Komorní Hrádek 10. 11. – 12. 11. 2016; Univerzita obrany Brno, říjen-  listopad 2016;

 

Mezinárodní spolupráce

-   návštěva Vojenského historického archivu v Budapešti, 7. 6. – 9. 6. 2016 (PhDr. Baláž)

-   zabezpečení návštěvy představitelů z Vojenského historického ústavu a Vojenského historického archivu v Bratislavě, 6. 9. – 8. 9. 2016 (o. z. Baláž)

-   zabezpečení  návštěvy představitelů Vojenského archivu – centrálna registratura v Tranavě,   4. 10. – 6. 10. 2016 (o. z. Baláž)

 

Výstava plakátů z 1. světové války v Želči

 

Publikační činnost

Dubánek, Martin: 152mm granátomet KLOKAN na vozidle V3S, Military revue 10/2016, s. 20 -23.

Dubánek, Martin: 38cm námořní kanon, Střelecká revue 1/2016, s. 54 - 55

Dubánek, Martin: Vojenské muzeum v Bělehradě, Střelecká revue 6/2016, s. 78 - 79

Dubánek, Martin – Pavel, Jan: Pevnost Verdun, Střelecká revue 7/2016, s. 64 - 66

Dubánek, Martin: Pušky K 3 pro Pákistán, Střelecká revue 8/2016, s. 76 - 77

Dubánek, Martin: „Kontráši“ a pistole ČZ vz. 27, Střelecká revue 9/2016, s. 72

Dubánek, Martin: Muzeum v Kragujevaci, Střelecká revue 10/2016, s. 52

Dubánek, Martin: Zavedení názvu samopal, Střelecká revue 12/2016, s. 69 - 71

Dubánek, Martin: Minový lezec, Nerealizovaný zlepšovací návrh na jednoduchý odminovací

                             prostředek, ATM 1/2016, s. 68 - 69

Dubánek, Martin: 85mm kanon vz. 52, Vývoj a zavedení do výzbroje, ATM 2/2016, s. 68 - 71

Dubánek, Martin: 85mm kanony vz. 52 a 52/55, Výrobní problémy, adaptace děla a zavedení

                              nové verze, ATM 3/2016, s. 66 - 69

Dubánek, Martin: Polský úkryt z vlnitého plechu SBF-180, ATM 6/2016, s. 72 - 74

Dubánek, Martin: Historie československých válečných plavidel na Dunaji, Pokusy se

                              zadýmením v letech 1934-1935, ATM 8/2016, s. 82 - 84

Dubánek, Martin: Maďarské opevnění z let 1951-1955, ATM 9/2016, s. 68 - 71

Dubánek, Martin: Předmostí Prešpurk 1809-1919, ATM 10/2016, s. 66 - 69

Dubánek, Martin: Československé vojenské kuriozity, Elektromagnetický sběrač střepin a

                              samohybný stroj na odstraňování náledí ON-3, ATM 11/2016, s. 73 - 75

Dubánek, Martin: Čs. námořní baterie na Slovensku (1. část), ATM 12/2016, s. 68 - 70

Dubánek, Martin – Filip, Ondřej – Pavel, Jan: Pevnosti v bojích Velké války, západní fronta,

                              Mladá Fronta, Praha 2016

Flosman, Martin: Vojenský duchovní Pavel Šulan, Vojnová kronika, 2016, 2, s. 59 - 65

Flosman, Martin: Rabín ochránce. Přísně tajné!, Literatura faktu, 2016, č. 4, s. 33 - 45

Flosman, Martin: Příběhy dvou vojenských duchovních v proměnách dvacátého století, Memo. Časopis pro orální historii, 2016, č. 1, s. 38 - 76

Flosman, Martin: „Bojí se nás. Proč? Nevím…“. Situace vojenské duchovní služby po roce 1945 a osudy vybraných duchovních po únoru 1948. In: Doležalová, Markéta (ed): Církev za totality — lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 185 - 205.

Flosman, Martin: V zákopech velké války – rakouští polní kuráti a jejich poválečné osudy. Přednáška pro účastníky 18. setkání Asociace křesťanů v armádě, Komorní Hrádek 7. října 2016.

Heřmánek, Pavel: Zápisky z jižního bojiště. Válečné vzpomínky Bohuslava Pazderky, Dějiny a současnost, č. 1/2016, s. 17 – 21

Urminský, Ivan: Naši letci v čs. legiích v Rusku, 1. díl. Flying Revue, č. 5/2016, s. 26 - 29

Urminský, Ivan: Naši letci v čs. legiích v Rusku, 2. díl. Flying Revue, č. 6/2016, s. 24 - 27

Baláž, Július, Jelen, Miroslav, Minařík Pavel: Ročenka VHA 2015. Vojenský historický ústav, 2016, 221 s. ISBN 978-80-7278-889-3

 

VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2017:

- uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalších norem a předpisů při své činnosti,

- odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,

- předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní badatelské činnosti pro oprávněné žadatele,

- poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,

- odborný a metodický dohled na skartační řízení a výběr archiválií ve správních archivech,

- vědecký výzkum a publikační činnost,

- vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,

- vydání nové ročenky VHA,

- zahájení činností na přípravě publikace k 100. výročí vojenského archivnictví,

- účast na přípravě studie proveditelnosti digitálního archivu MO,

- digitalizace archivních fondů VHA,

- zabezpečení výstav plakátů uložených ve VHA;