VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2015

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA


Sídlo archivu: Pilotů 217/12, 160 01,
                               Praha 6 - Ruzyně
                               Ředitel Vojenského ústředního archivu, tel.: 973 213 301
                                                                                                fax: 973 213 308
                                                                                                e-mail:  podatelna-vua@army..cz
                  
                               Ředitel Vojenského historického archivu, tel.: 973 213 350
                                                                                                  fax: 973 213 308
                                                                                                  e-mail: podatelna-vua@army.cz

 

Zřizovatel archivu: Ministerstvo obrany ČR; Vojenský historický archiv (dále VHA) je organizačně začleněn do Vojenského ústředního archivu (dále VÚA). VÚA je podřízen řediteli odboru bezpečnosti MO.
Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.) : VHA je v § 80, odst. 4 zákona mezi vyjmenovanými akreditovanými specializovanými archivy. V září 2014 Vojenský historický archiv prokázal podle § 81 zákona, že splňuje podmínky k akreditaci (§ 61 zákona).
 

I. Personální podmínky v archivu:

 

Ředitel VHA: PhDr. Július BALÁŽ, CSc.
                       odborný zájem: fondy a sbírky z let 1939-1945;
 
 
Vedoucí 1. odd. VHA, zástupce ředitele: Mgr. Ivan URMINSKÝ
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky I. čs. odboje a čs. armády z let 1918-1939;
 
Archivář 1. odd. VHA: Mgr. Miroslav JELEN
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. domácího odboje a fondy a sbírky čs. armády
                       z let 1918-1939;
 
Archivářka 1. odd. VHA Mgr. Jan ZÁMEČNÍK, od 1. 3. 2015 Mgr. Erika MRHALOVÁ 
                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, fondy a sbírky 1. čs. odboje,
                      vojenská personální dokumentace; (na tabulce Mgr. J. JELENOVÉ  -  mateřská dovolená od
                      30. 6. 2013);
        
Archivář 1. odd. VHA: PhDr. Milan MORAVEC, od 1. 3. 2015 Mgr. Jiří FLÉGL
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky II. čs. vojenského odboje, fondy a sbírky z let
                       1939-1945 (na tabulce Mgr. M. MALÉ -  mateřská dovolená od dubna 2013);
 
Archivář 1. odd. VHA: Mgr., Bc. Pavel HEŘMÁNEK, Th.D.
                     odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální
                     dokumentace, fondy a sbírky z let 1939-1945;
 
 
Vedoucí 2. oddělení VHA RSDr. Vladimír ŠLOSAR
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
 
Archivář 2. odd. VHA Mgr. Martin DUBÁNEK
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
 
Archivářka 2. odd. VHA  Bc. Eva DVOŘÁKOVÁ
                       odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
 
Archivář 2. odd. VHA RSDr. Petr HOFMAN, od 1. 3. 2015 Mgr. Jan ZÁMEČNÍK
                      odborný zájem, správce: rakouské fondy a sbírky do roku 1918, vojenská personální
                      dokumentace, fondy a sbírky 1. čs. odboje;
 
Archivář 2. odd. VHA Ing. Petr KADLEC
                           odborný zájem, správce: fondy a sbírky po roce 1945;
 
 
Vedoucí 3. odd. VHA promovaná historička Alena JIRÁSKOVÁ
                           odborný zájem, správce: badatelna  VHA, evidence archiválií a archivních souborů VHA
                           (NAD);
 
Archivář 3. odd. VHA Mgr. Martin FLOSMAN
                            odborný zájem, správce: badatelna  VHA, vojenská personální dokumentace, fondy
                            a sbírky z let 1939-1945;
 
Archivářka 3. odd. VHA Viera ŽIŽKOVÁ
                            odborný zájem, správce: fotoarchiv VHA;
 
Vedoucí skupiny digitalizace Vladislav KUSKO
                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA, evidence archiválií a archivních
                            souborů VHA (NAD);
 
Archivářka skupiny digitalizace Zdeňka PUSTAYOVÁ
                            odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;
 
Archivářka skupiny digitalizace Mgr. Zuzana PIVCOVÁ
                          odborný zájem, správce: digitalizace fondů VHA;

 

 

Zaplněná badatelna VHA/ VÚA na Ruzyni

 

Počet systematizovaných míst ve VHA od 1. 1. 2011 – 17, skutečný stav pracovníků VHA k 31. 12. 2015 – 17.
        I v roce 2015 došlo v personální oblasti k několika změnám. Nejvýznamnějším bylo ukončení pracovního poměru s RSDr. Petrem Hofmanem a PhDr. Milanem Moravcem k 28. 2. 2015. Od 1. 3. 2015 byla jejich místa na základě výběrového řízení obsazena Mgr. Jiřím Fléglem a Mgr. Erikou Mrhalovou. Zároveň s touto změnou obsadil Mgr. Jan Zámečník uvolněné tabulkové místo na 2. oddělení VHA. Systemizovaná místa ve VHA, kromě úseku digitalizace (3. odd. VHA), která zabezpečuje digitalizaci fondů VHA, nadále představovala pouze tabulky pro archiváře. Odborné úkoly plní jednotliví archiváři podle zařazení (viz výše), např. badatelské služby, archivní evidenci, péči o konkrétní okruh archiválií, jejich zpracování a správu atd. Činnost spojená s ekonomikou, personalistikou, správou budov, autoprovozem a informatikou je zabezpečována složkou, která je podřízena přímo řediteli Vojenského ústředního archivu. V případě konzervace a restaurování je toto pracoviště podřízeno řediteli Správního archivu MO.
 

II. Přehledy o celkovém množství, fyzickém stavu a změnách u archiválií uložených ve VHA:

 

 

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií:

 
1) Předarchivní péče  - skartační dohled ve správních archivech VÚA:
            Dohled na skartační řízení ve správních archivech - v roce 2015 se prioritně uskutečnil u SA AČR Olomouc. Jednalo se o justiční dokumentaci (ve dnech 16. – 18. 3. 2015 Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec). Celkem bylo do řízení zařazeno 2599 svazků dokumentů, z nichž bylo za archiválie vybráno 63 svazků dokumentů vojenských soudů a prokuratur. U SA MO došlo k dohledu na skartaci utajovaných dokumentů, dále také na skartaci vybraných složek fondu MO ročníku 2002 (Dr. Šlosar).      
 
2) Evidence archiválií a archivních pomůcek:             

Vedení a doplňování evidenčních karet NAD: V roce 2015 se uskutečnila po přestěhování VHA  kontrola všech vnějších a vnitřních změn v evidenci archiválií. V případě vnějších změn to bylo 14 (14 přírůstků a 0 úbytků), u vnitřních to byla pouze 1 změna. V případě vnitřní změny byla po kontrole dopsána do evidence ztráta zničených vojenských předpisů po roce 1945, zničených při povodni v roce 2002. Jejich přehled nám poskytují statistiky těchto změn: 

 

         7. ledna 2016 byly zaslány do tzv. druhotné evidence vedené Národním archivem v Praze (podle zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě – úplné znění zákona č. 239/2012 Sb.) v elektronické podobě aktuální evidenční karty NAD (základní evidence archiválií a archivních fondů ve VHA) podle stavu k  31. 12. 2015.

 

                           

3) Vytváření počítačových databází z personálních spisů uložených ve VHA:       
 
- Databáze legionářů z 1. světové války, databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války a databáze padlých příslušníků čs. vojenských jednotek za II. sv. války byly i v roce 2015 vylepšovány, hlavně na základě připomínek, které chodily do archivu z řad veřejnosti. 
- Databáze padlých v 1. světové válce. V roce 2015 Vojenský historický archiv pokračoval ve vytváření této databáze. V roce 2015 se do počítačové databáze padlých v 1. světové válce vybíraly z příslušné kartotéky (tzv. zelená kartotéka) již osoby, které padly v roce 1916. K 31. 12. 2015 bylo v databázi 124 427 záznamů. V roce 2015 bylo vytvořeno 25 693 nových záznamů. Se zveřejněním (na internetu) padlých v roce 1915 (opravená verze) i za rok 1916 (ještě neopravená verze) se počítá v březnu 2016. V souvislosti s tvorbou této databáze byla tzv. bílá kartotéka padlých v 1. světové válce v létě 2015 zveřejněna na internetových stránkách VÚA.
 
4) Zpřístupňování archivních fondů a sbírek:
 
Na 2. oddělení VHA se v roce 2015 nerealizovalo zpřístupňování nových fondů. Hlavní důraz byl postaven na rekonstrukci fondů a jejich přípravu na stěhování do SA AČR a opačně nových archiválií (soudní dokumentace) z SA AČR do Prahy – Ruzyně. Pro potřeby badatelů bylo pracovníky 2. oddělení i v roce 2015, hlavně s přispěním pracovníka na „dohodu“, vyznačeno na 685 007 stránkách archiválií (1113 kartonů) zrušení stupně utajení (podle RMO č. 22/1999 a metodického pokynu NBÚ).
 
Na 1. oddělení  VHA se v roce 2015  inventarizoval jeden fond. Jednalo se o inventarizaci fondu Slovácká brigáda v rámci archivní stáže studenta MU Brno. Bylo to již podle nových Základních pravidel pro zpracování archiválií. Hlavním důvodem, proč se inventarizace nerozvinula v celém VHA, je nadále enormní rozsah tzv. úřední agendy. Přibyla k tomu i absence nového inventarizačního počítačového programu vycházejícího již z nových pravidel. Ve druhé polovině roku 2015 se přikročilo k úpravám vojenských matrik tak, aby mohly být postupně umísťovány na internetovém portálu Studovna MO. Je zde velký předpoklad, že již v polovině roku 2016 budou zde umístěny matriky tzv. pěších pluků. V této činnosti se bude pokračovat.
 
5) Využívání archiválií:
     
       - Úřední a badatelská agenda: Badatelna archivu v nové archivní budově byla v lednu 2015 pro veřejnost plně zprovozněna. Bylo tak umožněno studovat archivní prameny k vojenským dějinám v plné možné míře. Badatelna poskytovala svoje služby standardně v duchu Badatelského řádu VÚA, Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. (ve znění Vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.) a zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákona č. 329/2012 Sb.).
V roce 2015 se vyřizovala i úřední agenda neomezeně. Navázalo se v tomto směru na enormní nárůst této agendy od září 2014. Nárůst žádostí směřoval dále hlavně k padlým v 1. světové válce, genealogickým informacím z osobních spisů vojáků a i z osobní evidence čs. legionářů. V roce 2015 se z agend vyplývajících z konkrétního zákona dále vyřizovala agenda vztahující se k 3. čs. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.), ke službě v PTP, pokračovala však i agenda spojená se zákonem 255/1946 Sb., o 2. čs. odboji. Archiv vyřídil 154 žádostí o informace k zákonu č. 262/2012 Sb. a 21 ke službě v PTP.
            V roce 2015 vyřídili pracovníci VHA 4 370 žádanek pro badatele a 4 894 dopisů, z toho 968 rešerší pro instituce a úřady, 3 801 bylo soukromých podání. 125 podání bylo vzato na vědomí bez nároku na rešerši, nebo posloužilo jako objednávka archivního materiálu na badatelnu (blíže viz tabulky č. 1, 2, 3).

 

Tabulka č. 1 – badatelská agenda

Celkem v roce

1. odd.

 2. odd.

3. odd.+Ř VHA

2010/3 440

2 155

688

197 + 52 Ř VHA

2011/3 560

2 227

964

272 + 49 Ř VHA

2012/3 841

2 193 (171 brig.)

1 060

231 + 42 Ř VHA

2013/2 747

1 539 (552 brig.)

1 420

184 + 44 Ř VHA

        2014/   608

   337 (111 brig.)

   239

23 + 9 Ř VHA

        2015/ 4 370

2 783 (1 663 brig.)

1 162

392 + 33 Ř VHA

 

Tabulka č. 2 – úřední agenda

Celkem v roce

 1. oddělení

2. oddělení

  3. oddělení+Ř VHA

2010/3 334 

  1 709 

 535 

 353 +149 Ř VHA  

2011/3 189 

  2 297 

 452 

 270 + 127 Ř VHA 

2012/3 832

  2 759

 649

 263 + 161 Ř VHA

2013/3 253

  2 322

 649

 144 + 138 Ř VHA

2014/2 652

  2 043

 347

 162 +  94 Ř VHA

2015/4 894

  3 782

 763

 294 +  55 Ř VHA

 

Tabulka č. 3 - vyřizování agend jednotlivými pracovníky VHA

Pracovník

dopisy

žádanky

Baláž

55

33

Urminský

285

29

Jelen

604

381

Zámečník

1 344

128

Heřmánek

485

50

Moravec/Flégl

59/ 453

77/305

Hofman/Mrhalová

136/416

12/138

 

 

 

Šlosar

138

498

Dubánek

244

248

Dvořáková

132

217

Kadlec

249

199

pracovníci na dohodu

 

1 663

Jirásková

125

75

Flosman

23

213

Žižková

146

104

Celkem

4 894

4 370

 

6) Činnost badatelny a fotoarchivu:
 
Činnost badatelny v roce 2015:
 
a) počet přihlášených badatelů: 589 (ČR-543, zahraničí-46)
 
b) počet badatelských návštěv: 2164 (ČR - 2011, zahraničí -153)
 
c) vyúčtované peníze za kopie a další služby (většinou za rešerše): cca 245 000,- Kč
 
Činnost fotoarchivu v roce 2015:
 
a) počet přihlášených badatelů: 54 (ČR-49, zahraničí-5)
 
b) počet badatelských návštěv: 104 (ČR-97, zahraničí-7)
 
c) počet naskenovaných snímků: 1620 (22 ks CD)
 
            Úroveň poskytování služeb badatelnou VHA byla v roce 2015 na velmi dobré úrovni. Důsledně se dbalo na dodržování badatelského řádu (vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., od 1. 7. 2012 ve znění vyhlášky MV ČR č. 213/2012 Sb.). Zásadní změnou v této oblasti fungování archivu bylo otevření badatelny v lednu 1915 široké veřejnosti v nové archivní budově v Ruzyni.  Kromě rozšíření otevírací doby i na pondělí čekalo návštěvníky příjemné prostředí. V průběhu roku byla na badatelně zavedena služba poskytování digitalizovaných archiválií ke studiu na k tomuto účelu instalovaných PC. Chránil se tím fyzický stav archiválií, které se nyní v originálu předkládaly výjimečně a pouze se souhlasem ředitele archivu. Služby pro badatelskou veřejnost byly rozšířeny i o zveřejnění všech inventářů VHA společně s tzv. bílou kartotékou padlých v 1. světové válce na internetových stránkách VÚA. Používání vlastních reprodukčních zařízení badateli na pořizování studijních reprodukcí u všech typů archiválií ve VHA dále vylepšovalo možnosti studia pro badatele. V roce 2015 pokračovala digitalizace fondů VHA. V roce 2015 bylo ve VHA digitalizováno 134 497 stran archiválií.
 
Úroveň poskytovaných služeb ve fotoarchivu byla v roce 2015 také na velmi dobré úrovni. I když je pravdou, že nová archivní budova neposkytuje badatelům ve fotoarchivu tolik prostoru, jak tomu bylo na Invalidovně. Zájem o fotografie jako přílohy do publikací i na různé výstavy nebo do dokumentárních filmů ale přetrval i v roce 2015.

 

IV.  Stav archiválií:

 
1)      Fyzická ochrana archiválií:
 
I v roce 2015 se pokračovalo v provádění dezinfekce u vybraných archivních souborů v Národním archivu (cca 9 100 kartonů a počítá se s dezinfekcí asi 9 100 kartonů i v roce 2016). Realizovala se i rekonstrukce poškozených archiválií na knihařské a konzervátorské dílně VÚA. K tomuto kroku bylo možné přistoupit až po přestěhování archivu do nových prostorů.  Nadále se pokračovalo také u vybraných archivních souborů ve výměně kartonů a tvrdých desek s tkaničkami. Vedle toho se prováděla kontrola teploty a vlhkosti v nových depech. Po uvedení vzduchotechniky do provozu v objektu na Ruzyni docházelo k občasným výpadkům. Nastavení hlídaných parametrů ve skladech se dělo již přes počítač. V roce 2015 se i z důvodu občasného výpadku vzduchotechniky (z důvodu vysokých teplot v letních měsících) musely hlídat dané parametry ve skladech i přímou kontrolou. Touto zpětnou vazbou se podařilo přispět k postupnému odstranění výkyvů od stanovených parametrů.
 
            I přes občasné výpadky techniky se dá konstatovat, že v nové budově v Ruzyni byly naměřené hodnoty teplot a vlhkosti oproti Invalidovně nesrovnatelně stálejší. Nejnižší teploty se již nenaměřily v zimních měsících, ale na podzim - 13 °C. Nejvyšší teplota 24°C se naměřila při několika výpadcích vzduchotechniky v červenci a srpnu 2015. Nejnižší relativní vlhkost byla naměřena po vyladění vzduchotechniky na podzim 2015 – 30%, nejvyšší opět při výpadcích vzduchotechniky v červenci a srpnu 2015 – 64%.

 

 

Pohled do depa s vojenskými osobními spisy v Ruzyni

 

 2)      Stěhování archiválií:        

           Od dubna do září 2015 se provádělo stěhování archiválií k desinfekci v Národním archivu (cca 9 100 kartonů). Ve dnech 2. – 12. listopadu 2015 se stěhovaly vybrané archiválie z SA AČR v Olomouci do objektu v Ruzyni (jednalo se o vybrané archiválie z justiční dokumentace). K přesunu vybraných archiválií došlo i opačným směrem z Ruzyně do SA AČR v Bystrovanech. V obou směrech se jednalo o přestěhování přibližně stejného množství archiválií, cca 7 500 kartonů. V roce 2016 se budou realizovat přesuny pouze mezi Ruzyní a Národním archivem v rámci dezinfekce archiválií VHA.
 

                     

Stěhování archiválií v budově VÚA v Ruzyni

 

3. Zpráva o výsledku prověrky fyzického stavu AKP (k 31. 12. 2014):
 
           V roce2015 nedošlo k žádné změně na fyzickém stavu AKP. Bezpečnostní kopie AKP byly po listopadu 2013 uloženy v nové archivní budově v Ruzyni. Po ukončení stěhování archivu byly z Ruzyně převezeny do SA AČR v Olomouci. Originály byly uloženy ve skladu č. 113, kde i po dobu výpadků vzduchotechniky v letních měsících byly naměřené teploty a vlhkost v souladu s předepsanými normami. Významnou událostí v této oblasti bylo uznání dalších čtyř archiválií VHA za AKP v lednu 2015. Ke všem novým AKP byly vyhotoveny v Národním archivu bezpečnostní kopie (mikrofilm), které se uložily společně s ostatními kopiemi v SA AČR v Olomouci. Součástí bezpečnostní dokumentace objektu Invalidovny je i jeden výtisk lokačního plánu VHA se zvláštním vyznačením uložení AKP.
 
a) Manifest českých spisovatelů z května 1917 (evidenční číslo AKP – 42, z roku 1980)
     - AKP má rozsah 1 složky (4 listy v obalu), její fyzický stav je velmi dobrý
     - nebyl u něho proveden a ani se neplánují konzervační zásahy
     - AKP je uložena v originálu spolu s jednou studijní kopii (studijní kopie je založena i
       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
     - v případě této AKP jsou pořízeny pouze fotokopie (3x), jedna fotokopie je ve fondu,
       ostatní jsou od září 2014 uloženy ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;     
 
b) Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR z doby 29. 1. – 19. 4. 1943 (evidenční číslo 
     AKP – 43, z roku 1980)
     - AKP má rozsah 1 sešitu o 51 listech, její fyzický stav je dobrý
     - nebyl u něho proveden konzervační zásah, časem bude zásah nutný kvůli použitému
        psacímu prostředku – obyčejná tužka
     - AKP je uložená v originálu spolu se studijní kopií (studijní kopie je založena i
       v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
     - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (1x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako
       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie (mikrofilm i fotokopie)   
       jsou od září 2014 ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;
 
c) Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR z doby 15. 5. 1944 – 22. 5. 1945
     (evidenční číslo – 44, z roku 1980)
    - AKP má rozsah 2 svazků o 367 listech, její fyzický stav je dobrý
    - nebyl u něho proveden konzervační zásah
    - AKP je uložena v originálu spolu se  studijní kopií (studijní kopie je založena i
         v příslušném fondu) v označené krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
    - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a fotokopie jako
       studijní kopie (1x ve fondu a 1x u originálu), bezpečnostní kopie jsou od září. 2014              
       ve SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;
 
 d) Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, 1941-
      1945 (evidenční číslo AKP – 160, z roku 2015)
      - AKP má rozsah 205 listů + 3 fotografie, její fyzický stav není vyhovující, většina
        dokumentů má natržené okraje
      - v případě většiny dokumentů se plánuje zásah na konzervátorské dílně VÚA
      - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené
         krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113    
      - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako
         studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015    
         v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;
 
 e) Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ z roku 1914 (evidenční
      číslo AKP – 161, z roku 2015)
       - AKP má rozsah dvoulistu, je podlepena, okraje mírně natrženy
       - plánuje se zásah na konzervátorské dílně VÚA
       - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené
          krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
       - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako
        studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015    
        v SA AČR Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.
 
 f) Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915
     (evidenční číslo AKP – 162, z roku 2015)
    - AKP má rozsah jedné knihy o 83 listech (60 listů popsaných), její fyzický stav je
      vyhovující
   - nebyly u něho provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy
    - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené
       krabici (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
    - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako
        studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  
      Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu;
 
 g) Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii, 1917 – 1918 (evidenční číslo AKP – 163,
     z roku 2015)
   - AKP má rozsah jedné knihy o 110 listech (53 listů popsaných), její fyzický stav je velmi
     dobrý
  - nebyly u ní provedeny a ani se neplánují konzervační zásahy
  - AKP je uložena v originálu (studijní kopie je založena v příslušném fondu) v označené krabici
     (písmeny KP v červeném kruhu) ve skladu č. 113
  - v případě této AKP je pořízen mikrofilm (2x) jako bezpečnostní kopie a xerokopie jako
     studijní kopie (1x ve fondu), bezpečnostní kopie jsou od dubna 2015 v SA AČR  
    Olomouc, kopie jsou v dobrém stavu.
 
 

 

    Stěhování vybraných archiválií z SA AČR

 

V. Odborné a společenské aktivity archivu (výběr):

 
- činnost pracovníků VHA v jednotlivých komisích určených v nařízení  Ř-VÚA č. 1/2014 (VHA)
 
- zabezpečení exkurzí ve VÚA/Ruzyně – NA Praha, 20. 5. 2015; Fakulta humanitních studií UK, 30. 4. 2015; SOA Litoměřice, 20. 11. 2015; SOkA Pardubice, 27. 11. 2015; VA Vyškov, 1. 12. 2015 (VHA, PhDr. Baláž)
 
- účast na vyhodnocení činnosti VÚA v roce 2014 v Bedřichově, 23. 2. 2015 (VHA)
 
- prezentace VHA v rámci přednášky na MU Brno, 12. 3. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- prezentace návrhů VHA na nové AKP příslušné komisi při odboru archivní správy a spisové služby MV 22. 1. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- účast na slavnostním otevření nové budovy VÚA v Ruzyni, 17. 3. 2015 (VHA)
 
- účast na vědecké konferenci pořádanou UO v Brně, 3. 6. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- přednáška v rámci odborné přípravy na OB MO – 70. výročí květnového povstání 1945, duben 2015 (PhDr. Baláž)
 
- zabezpečení ZPC do Rakouska, 8. 6. – 12. 6. 2015 (Mgr. Zámečník, Mgr. Mrhalová), a ZPC na Slovensko, 15. 6. – 19. 6. 2015 (Mgr. Dubánek, Mgr. Kadlec)
 
- ocenění prom. hist. Aleny Jiráskové vyznamenáním MV ČR „Za zásluhy o české archivnictví“, 23. 6. 2015
 
- účast na vědecké konferenci k první světové válce pořádané VHÚ; Senát PS ČR, 22. – 23. 9. 2015 (VHA)
 
- účast na vědecké konferenci „Život ve stínu šibenice“ v Památníku na Vítkově, 10. 9. 2015 (Mgr. Flosman)
 
- účast na konferenci „ 50. léta v ochraně státní hranice“ konané v Brně, 18. 11. 2015 (Mgr. Dubánek, Ing. Kadlec)
 
- účast na konferenci „Židé a Morava“ konané v Kroměříži, 11. 11. 2015 (Mgr. Flosman)
 
- zabezpečení realizace auditu MO ve VHA, 29. 9. – 2. 10. 2015 (VHA)
 
- zabezpečení archivní stáže studenta MU v Brně ve VHA, 27. 7. – 14. 8. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- pracovní návštěva představitelů VÚA v SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, 24. 11. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- zabezpečení natáčení ČT o archivních fondech k Terezínu ve VHA, 15. 12. 2015 (Mgr. Zámečník, PhDr. Baláž);

 

Mezinárodní spolupráce
 
- návštěva Vojenského archivu-centrálna registratura v Trnavě; 9. – 11. 9. 2015 (PhDr. Baláž)
 
- zabezpečení návštěvy pracovníků z Bundesarchivu SRN ve VHA v Ruzyni, 20. 1. 2015 (VHA)

 

VI. Hlavní úkoly archivu v roce 2016:

 
- uplatňování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb.), dalších norem a předpisů při své činnosti,
                   
- příprava archiválií k jejich dezinfekci v NA,
 
- odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od roku 1723 do roku 1989; odborná péče zahrnuje jednotnou evidenci archiválií, odborné zpracování archiválií a odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,
 
- předkládání zpracovaných archiválií pro badatelské účely, zabezpečení komplexní badatelské činnosti pro oprávněné žadatele,
 
- poskytování požadovaných informací pro úřední potřeby a správní úkony,
 
- odborný a metodický dohled na skartační řízení ve správních archivech,
 
- vědecký výzkum a publikační činnost,
 
- vytváření počítačových databází z fondů a sbírek VHA,
 
- vydání nové ročenky VHA,
 
- digitalizace archivních fondů VHA;