Databáze VHA

Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce

            Databáze se vytvářela ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 na podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské. V případě jakéhokoliv doplnění databáze nebo dotazu na další informace k jednotlivým osobám se telefonicky obraťte na pracovníky Vojenského historického archivu na tyto čísla: 973 213 350, 973 213 360, 973 213 380.

            Údaje v databázi jsou aktualizovány průběžně.

 

Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války 

            Projekt elektronické databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí v letech 2. světové války probíhá ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu od roku 2005. Navazuje tak na předchozí projekt databáze padlých, zemřelých a nezvěstných čs. vojáků, který byl původně iniciován Československou obcí legionářskou. Práce mají trvalou podporu ČsOL a MO ČR.

            Databáze zahrnuje především čs. občany a krajany, kteří sloužili v jednotkách československé exilové armády či jako příslušníci dalších spojeneckých armád. Obsahuje také osoby, které sice byly odvedeny nebo za různých okolností prošly pouze evidencí čs. vojenských orgánů v exilu, reálně však vojenskou službu nekonaly.

            Základní zadání celého projektu a následně i způsob zpracování vycházely zejména z potřeby spolehlivé identifikace jednotlivých osob jako nezbytného předpokladu pro vyhledávání dalších archivních dokumentů. Namísto stávajícího systému řazení fyzických kartoték podle jmen bylo za základní identifikátor zvoleno osobní, resp. kmenové číslo každého vojáka, zajišťující jeho jednoznačné určení při častých případech různých variant téhož jména (jeho změny či zkomolení, užívání krycího jména). Tomu odpovídá i volba příslušných rubrik: záznamy, které mohou být s ohledem na ochranu osobních údajů touto formou zpřístupněny veřejnosti, zahrnují základní životopisná data, informace o termínu a místu odvodu, případně o datu, místu a okolnostech smrti během války. Další informace zachycené v databázi jsou určeny pro vnitřní potřebu archivu a ke správním účelům.

            Po dalším roce předkládá VÚA ověřenou verzi databáze příslušníku čs.vojenských jednotek v zahraničí za 2.sv.války.Databáze obsahuje údaje k 88984 osobám a zachycuje stav k 1.2.2013.Doplňování a ověřování údajů v databázi bude probíhat i v roce 2013.Uvítáme i připomínky z řad veřejnosti.

 

Databáze padlých v 1. sv. válce

            Předkládaná databáze je částí dlouhodobého projektu soupisu padlých příslušníků rakousko-uherské armády v 1. světové válce na základě pramenů uložených ve VHA. Od 1. 3. 2016 jsou zde zveřejněny údaje k vojákům, kteří padli nebo zůstali nezvěstní v letech 1914 až 1916. Jedná se o vojáky, pocházející z území bývalého Československa (Češi, Slováci, Němci, Rusíni, Maďaři atd.). Myšlenkou vytvoření databáze padlých se začali pracovníci archivu zabývat již v roce 2009 (viz. Ročenka VHA 2009, s. 242-246, Pracovní cesta do vídeňského Kriegsarchivu…).První část databáze padlých v roce 1914, vznikala v letech 2012-2013. V roce 2014 došlo ke sjednocení i upřesnění některých zapsaných údajů (hlavně místních názvů) a k dokončení databáze za rok 1915. Práce na databázi pokračují. Zpracovávají se údaje k padlým v letech 1917 a 1918. Za rok 1917 bylo k 31. 12. 2018 zpracováno cca 24 000 záznamů a za rok 1918 cca 4500 záznamů. Záznamy za roky 1917 - 1918 se zpracovávají zároveň, nelze proto odhadnout kdy budou zveřejněny údaje za rok 1917. Je předpoklad, že by to mohlo být na podzim roku 2019. Za rok 1918 to nebude dříve než na podzim roku 2020.

            I v tomto případě za základ databáze posloužily archivní prameny, které se nalézají ve VHA. Jejím jádrem je kartotéka padlých a nezvěstných v 1. sv. válce, tzv. zelená kartotéka (VHA disponuje i tzv. bílou kartotékou padlých a nezvěstných v 1. sv. válce, není identická s tou zelenou, je naskenovaná a v současnosti je již umistěná na internetových stránkách VÚA v podobě elektronické kartotéky). Předkládaná databáze si nemůže dělat nárok na to, aby zahrnovala všechny padlé ve válce. Kartotéka nevznikla na základě systematické válečné evidence. Jedná se o dodatečně, po válce sestavenou kartotéku, jež čerpala informace z pramenů jako vojenské úmrtní matriky, soudní prohlášení za mrtva a jiných dokumentů vojenské správy.