Vojenský historický archiv

Ředitel

PhDr. Július Baláž, CSc.
poštovní adresa: totožná s VÚA
e-mail: podatelna-vua@army.cz
telefon: +420 973 213 350
fax: +420 973 213 308

Vojenský historický archiv v Praze (dále VHA) je součástí Vojenského ústředního archivu a je tvořen 3 samostatnými součástmi: 

Ředitel VHA

 1. oddělení VHA (fondy a sbírky do roku 1945)
 2. oddělení  novodobých fondů a sbírek VHA (fondy a sbírky po roce 1945)
 3. oddělení  služeb VHA (badatelna a fotoarchiv) se skupinou - pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA 

Jako součást Vojenského ústředního archivu je ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě  (v úplném znění zákon č. 250/2014 Sb.), dále dle Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb.(v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb.) archivem specializovaným. Jako takový je spravován svým zřizovatelem, tedy Ministerstvem obrany ČR, které zabezpečuje jeho personální, finanční, materiálně technické a investiční potřeby.

            Ve smyslu výše uvedených legislativních norem zaujímá VHA v systému vojenského archivnictví postavení archivu konečného, v němž jsou trvale ukládány archiválie vojenského charakteru (militária). Tyto archiválie jsou ze zákona součástí Národního archivního dědictví České republiky. Vůči resortním správním archivům Vojenského ústředního archivu plní VHA funkci metodického a kontrolního orgánu ve skartačním procesu.

            Ve vlastní odborné a metodické činnosti se VHA řídí jednak směrnicemi a dalšími instrukcemi odboru AS MV ČR a dále resortními směrnicemi a pokyny týkajícími se spisové a archivní služby v resortu MO ČR.

 

Základní úkoly VHA:

 1. odborná péče o archiválie vojenského charakteru pokrývající období od r. 1723 do r. 1989.  Odborná péče zahrnuje:
  1. jednotnou evidenci archiválií (v duchu zákona č. 499/2004 Sb. - v úplném znění zákon č. 250/2014 Sb., a Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb. - v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb.),
  2. odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek,
  3. odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. zpracovává počítačové databáze z fondů VHA (např.seznam příslušníků čs.legií, seznam padlých příslušníků čs.vojenských jednotek za II.světové války, seznam příslušníku čs.vojenských jednotek za II.sv.války, seznam padlých v 1.sv.válce) pro nejširší využití samosprávních a státních orgánů a institucí i fyzických osob,
 3. předkládá (v konkrétních případech na základě povolení) zpracované archiválie k nahlížení domácím i zahraničním žadatelům,
 4. poskytuje pro úřední potřeby a správní úkony resortu MO ČR i pro další resorty státní správy, pro právnické nebo fyzické osoby požadované informace (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústní konzultace),  
 5. dohlíží na výkon spisové služby v rezortu MO, vykonává odborný a metodický dohled na provádění skartačního řízení u OC rezortu MO a ve vojenských správních archivech (tady je to spojené s výběrem archiválií),
 6. podílí se na zpracování metodických a dalších odborných pomůcek a pokynů pro činnost vojenského archivnictví, spolupracuje při přípravě resortních norem o spisové službě, skartaci, archivování apod.       
 7. provádí vědecký výzkum, hlavně v oblasti archivní metodiky a dějin vojenské správy,
 8. podílí se na zpracování  edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.,  
 9. zpracovává v duchu zákona č. 499/2004 Sb. (v úplném znění zákon č. 250/2014 Sb.) výroční zprávu o činnosti pro MV ČR, vydává ročenku VHA,
 10. zabezpečuje badatelskou činnost na badatelně a fotoarchivu VHA,
 11. zabezpečuje digitalizaci fondů a sbírek VHA.

 

1. oddělení  VHA (fondy a sbírky do roku 1945)

Vedoucí oddělení: Mgr.Ivan URMINSKÝ

telefon: +420 973 213 360

     Toto oddělení v sobě zahrnuje v minulosti  3 samostatné součásti Vojenského historického archivu. Jedná se o bývalý úsek tzv. rakouských fondů a sbírek (do roku 1918), úsek I.čs.  odboje a první čs. republiky (1914-1939) a úsek fondů a sbírek z období II. světové války (1939-1945).

 

Základní úkoly 1. oddělení VHA:

 • zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru z let 1723-1945. Odborná péče zahrnuje:
  • jednotnou evidenci archiválií,
  • odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek,
  • odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,
 •  podílí se na ochraně fyzického stavu a bezpečném uložení archiválií na 1. oddělení VHA,
 • předkládá  (v konkrétních případech na základě povolení) zpracované archiválie 1. oddělení VHA k nahlížení domácím i zahraničním žadatelům,
 • poskytuje pro úřední potřeby a správní úkony resortu MO ČR i pro další resorty státní správy požadované informace (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústní konzultace),
 • zabezpečuje zpracování počítačových databází z fondů 1. oddělení VHA,
 • provádí vědecký výzkum, hlavně v oblasti archivní metodiky a dějin vojenské správy,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.,
 • podílí se na zpracování metodických a dalších odborných pomůcek a pokynů pro činnost vojenského archivnictví.

             

 

2. oddělení  novodobých fondů a sbírek (fondy a sbírky po roce 1945)

Vedoucí oddělení: RSDr. Vladimír ŠLOSAR

telefon: +420 973 213 370

Oddělení působilo v rámci Vojenského historického archivu v letech 2003 až 2010 jako samostatná skupina.  Navazuje na již v minulosti samostatné oddělení VHA.

Základní úkoly skupiny:

 • zabezpečuje odbornou péči o archiválie vojenského charakteru po roce 1945. Odborná péče zahrnuje: 
  •  jednotnou evidenci archiválií,
  • odborné zpracování archiválií formou archivních pomůcek
  • odborně řízenou péči o fyzický stav archiválií,
 • podílí se na ochraně fyzického stavu a bezpečném uložení archiválií na skupině NFS VHA,
 • předkládá (v konkrétních případech na základě povolení) zpracované archiválie 2. oddělení VHA k nahlížení  domácím i zahraničním žadatelům,
 • poskytuje pro úřední potřeby a správní úkony resortu MO ČR i pro další resorty státní správy požadované informace (v podobě odborných rešerší, posudků, výpisů, přehledů nebo ústní konzultace),
 • zabezpečuje zpracování počítačových databází z fondů 2. oddělení  VHA,
 • vykonává odborný a metodický dohled na provádění skartačního řízení u OC v rezortu MO a ve vojenských správních archivech (tady je to spojené s výběrem archiválií),
 • provádí vědecký výzkum, hlavně v oblasti archivní metodiky a dějin vojenské správy,
 • podílí se na zpracování edic archivních pramenů, vědeckých statí, odborných publikací, rešerší apod.,
 • podílí se na zpracování metodických a dalších odborných pomůcek a pokynů pro činnost vojenského archivnictví. 
 

3. oddělení služeb VHA (badatelna a fotoarchiv), se skupinou-pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Flosman, PhD.

telefon: +420 973 213 380

Oddělení bylo v letech 1999 až 2003 nelogicky součástí jiných složek Vojenského ústředního archivu. Od roku 2010 je jeho  součástí i referát digitalizace archivních fondů VHA.

Základní úkoly 3. oddělení VHA:

 • zabezpečuje předkládání (v konkrétních případech na základě povolení) zpracovaných archiválií VHA k nahlížení na badatelně k účelům vědeckým, soukromým, služebním a správním domácím i zahraničním žadatelům,
 • zabezpečuje odbornou péči o speciální sbírky ve fotoarchivu VHA a jejich využívání badatelskou veřejností,
 • podílí se na prezentaci VHA v České republice i v zahraničí (např. účastí na zasedáních mezinárodní instituce vojenských archivů),
 • vede základní evidenci části Národního archivního dědictví uloženého ve VHA, poskytuje z ní informace do druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví.

 

Skupina-pracoviště pro digitalizaci fondů VHA

Vedoucí skupiny-pracoviště: Vladislav  KUSKO

telefon: +420 973 213 383

Skupina-pracoviště, do 30.6. 2011 samostatný referát, je součástí VHA od 1.10. 2008. Vytvoření této složky vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jedná se o splnění materiálních podmínek pro akreditaci archivu (viz. §61, odst. 5, písm. a). S tím korespondují i ustanovení §25, odst. 1, písm. a, § 30, odst. 1, § 34, odst. 3, které  vyžadují pořizování tzv. studijních nebo bezpečnostních kopií archiválií. Současně § 92, odst. 2 zákona ukládá VHA pořídit do 31.12. 2014 bezpečnostní kopie všech vojenských matrik a předat je do Národního archivu v Praze. Od 1.5. 2010 do 30.6. 2011 měla tato součást 3.oddělení VHA statut samostatného referátu. 

Základní  úkoly skupiny-pracoviště pro digitalizaci fondů VHA:

 • provádí digitalizaci  archivních fondů a sbírek VHA,
 • zabezpečuje využití tzv. studijních kopií archiválií v elektronické podobě na badatelně VHA,
 • zabezpečuje správu počítačových programů  pro PC na pracovištích VÚA Praha.

 

Přehled archivních fondů a sbírek uložených ve VHA:

I.            Rakouské fondy a sbírky:

 1. fondy všeobecného vojska (nejvyšší vojenské správní úřady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vojenské útvary a seskupení - velitelství vojskových těles, velitelství místní, městská, staniční, pevnostní atd., vojenské doplňovací úřady, zdravotní a justiční služba, vojenské školství atd.),
 2. fondy rakouské zeměbrany (ústřední orgány a vyšší velitelství, např. Ministerstvo zemské obrany ve Vídni, zeměbranecká velitelství v Praze a Litoměřicích apod., zeměbranecká velitelství vojskových těles, zeměbranecká místní velitelství, doplňovací služba a justiční služba),
 3. fondy rakouské domobrany (domobranecká velitelství vojskových těles, domobranecká doplňovací služba),
 4. sbírky a osobní fondy.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 500 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 900 b.m. archiválií. Představuje to cca 26 000 kartonů, 7 744 pomocných knih a 4 064 plánů a tisků.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 363.

II.        Fondy a sbírky z let 1914 - 1939:

 1. fondy ústředních orgánů čs. zahraničního odboje z let 1914 - 1920 (Čs. národní rada v Paříži a její odbočky, Ministerstvo vojenství - oddělení v Rusku aj.),
 2. fondy vyšších velitelství a štábů, místních velitelství, vojskových těles atd. čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii,
 3. fondy krajanských spolků v Americe, Rusku, Francii aj.,
 4. fondy dočasných vojenských orgánů v době operace na Slovensku a na Těšínsku 1918-1919 a v době obsazování českého pohraničí,
 5. ústřední orgány Čs. armády (MNO, Hlavní štáb, Generální inspektor čs. vojska, Francouzská voj. mise, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Kancelář čs. legií),
 6. Čs. armáda  v letech 1918 - 1939 (orgány vojenské zahraniční služby, orgány vojenské inspekce, vyšší velitelství, místní velitelství, velitelství vojskových těles - útvarů, výkonné orgány služeb, vojenské školy a kurzy, vojenské ústavy, kárné výbory, strážní, pomocné, pracovní a etapní útvary, správy vojenských podniků, dobrovolné organizace, fondy a nadace),
 7. fondy velitelství útvarů za branné pohotovosti státu v r. 1938,
 8. osobní fondy a pozůstalosti, sbírky.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 1660 archivních fondů a sbírek v rozsahu 5 300 b.m. archiválií. Představuje to 37 110 kartonů a 13 909 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 355.

III.          Fondy a sbírky z let 1939 - 1945:

 1. fondy ústředních orgánů čs. vojenské správy v zahraničí (Čs. vojenská správa - Národní výbor ve Francii, MNO v Londýně, Vojenská kancelář prezidenta republiky v Londýně aj.),
 2. fondy čs. vojenských misí v zahraničí, čs. vojenských a leteckých přidělenců a styčných důstojníků,
 3. fondy vzniklé z činnosti čs. vojenských zahraničních jednotek,
 4. fondy vzniklé z činnosti Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava,
 5. tzv. německé fondy - tedy části registratur vzniklých z činnosti orgánů a jednotek německé armády, německé vojenské i okupační správy na českém území,
 6. archivní sbírky s tématikou protifašistického odboje, osobní fondy a pozůstalosti.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 350 archivních fondů a sbírek v rozsahu 2 100 b.m. archiválií. Představuje to cca 14 700 kartonů a 8 700 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 350, 973 213 361.

IV. Fondy a sbírky z období po roce 1945:

 1. fondy ústředních orgánů vojenské správy a státu - zejména MNO (1945 - 1977), Nejvyšší rada obrany státu, Vojenská rada při předsednictvu vlády, Vojenská komise obrany, Meziministerský sbor obrany státu, Vojenský komitét, Užší poradní sbor a Vojenská rada MNO aj.,
 2. fondy čs. vojenských misí, zastupitelských úřadů, vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí,
 3. fondy zrušených vojenských velitelství, útvarů, škol, ústavů, úřadů, správ, nemocnic a zařízení po roce 1945,
 4. fondy vojenských justičních orgánů, věznic a kárných výborů,
 5. fondy vojenských sdružení a spolků, osobní fondy a pozůstalosti,
 6. sbírky vojenských kronik, funkčních knih, služebních knih, předpisů, sbírka věstníků, rozkazů a nařízení, vojenských smluv apod.,
 7. sdružené fondy pracovních technických praporů a technických praporů, štábů pro soustřeďování válečného materiálu, styčných důstojníků MNO při osídlovacích úřadech, vojenských zajateckých táborů, přednášek a učebních programů vojenských škol atd..

Celkem tento úsek VHA, jehož fondy a sbírky byly v srpnu 2002 zasaženy povodněmi, spravuje cca 1000 archivních fondů a sbírek v rozsahu  cca 7 500 b.m. archiválií. Představuje to 65 000 kartonů a přibližně 10 000 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 370, 973 213 377, 973 213 373.

V.   Fotoarchiv

Fotografické sbírky mají rozsah cca 83 700 pozitivních - náhledových snímků, 64 500 negativů, 365  fotoalb a cca 57 b.m. dosud nezpracovaných fotografií.

Telefonické spojení na správce fotoarchivu: 973 213 388.

 

 

 

STUDOVNA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

 • Archiválie uložené ve Vojenském historickém archivu/Vojenském ústředním archivu mohou badatelé využívat za podmínek stanovených zákonem č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (v úplném znění zákon č. 250/2014 Sb.) a dále prováděcími  vyhláškami k tomuto zákonu.  

Obecné zásady studia:  

V souladu s platnými zákony a nařízeními lze ve studovně VHA nahlížet do archiválií  starších 30 let, které byly  zpřístupněny, umožňuje to jejich fyzický stav, neobsahují informace, jejichž  zveřejnění by mohlo ohrozit zákonem chráněná práva osobnosti, nebo žadatel o nahlížení splňuje podmínky k nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.

Ve výjimečných případech lze nahlížet i do dokumentace mladší 30 let, avšak pouze na základě povolení ředitele příslušného archivu VÚA, a pokud žadatel splňuje podmínky pro toto nahlížení stanovené zvláštním právním předpisem.  

Popis přístupného materiálu:

Archiválie jsou součástí fondů a sbírek. S jejich obsahem se lze seznámit prostřednictvím obecných průvodců po fondech nebo podrobnějších inventářů k jednotlivým fondům. Nezpracované, doposud nezinventarizované materiály je možno zapůjčit pouze výjimečně na základě povolení ředitele VHA.                                                                                                   

Veškerá dokumentace, kterou lze studovat, je jen v listinné podobě. VÚA nemá k dispozici mikrofilmy ani digitální studijní kopie.

Ke studovně VHA náleží organizačně i fotoarchiv, obsahující množství náhledových karet s fotografiemi, případně fotoalba. 

Možnost studia:

Každý zájemce o studium materiálů ve studovně musí nejprve písemně (i e-mailem), telefonicky nebo při osobní návštěvě požádat o sjednání termínu studia a upřesnit předmět svého zájmu (tel. 973 213 380).  Při první návštěvě je rovněž nutno vyplnit tzv. badatelský list, tedy evidenční formulář. Badatelské listy se každoročně obnovují.

Ve studovně lze používat osobní počítače, nebo vlastních reprodukčních zařízení k pořizování studijních kopií.

Úřední hodiny ( od 2.1.2015 ):

 1. Provozní doba badatelny Vojenského historického archivu

  Pondělí:  11,45 – 15,15
  Úterý:      8,00 – 15,15
  Středa:     8,00 – 17,30
  Čtvrtek:   8,00 – 15,15
  Pátek:      Zavřeno

 1. Fotoarchiv VHA je možno navštívit po osobní dohodě s  pracovnicí fotoarchivu ( tel 973 213 388 ).
 2. Studovna je uzavřena ve dnech státem uznaných svátků. 

Přístup k archiváliím:

Badatel vyplňuje žádanku o zapůjčení konkrétního archivního materiálu. Množství materiálu povoleného ke studiu na den je omezeno. Bez objednání si může badatel vypůjčit pouze archivní pomůcky (průvodce, inventáře), časopisy, věstníky a literaturu z příruční knihovny archivu.  

Reprografické práce:

Ceny kopií jsou stanoveny ceníkem za práce provedené archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb - v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb. a badatelský řád VHA). V podmínkách VHA nelze kopírovat materiály větších rozměrů než A3.

Obecně:

Badatelé po dobu studia přejímají veškerou zodpovědnost za fyzický stav archiválií. Chování ve studovně je stanoveno badatelským řádem VHA, s jehož obsahem jsou badatelé seznámeni při své první návštěvě. Při nedodržení platných nařízení ze strany badatele je pracovník studovny oprávněn zakročit a ve vážných případech, na základě souhlasu ředitele archivu, zrušit vydaný souhlas ke studiu.

Zasílání kopií archiválií:

Při vyžádání zaslání kopií archiválií uložených v archivu v případech soukromého studia, zkoumání rodopisu apod. musí žadatel uvést poštovní adresu a datum narození (nutné z důvodu vyúčtování poskytnuté služby). Archiv nezasílá kopie archiválií v elektronické podobě.