Správní archiv MO

Ředitel SA MO - zástupce ředitele VÚA

Ing. Jan KOLÁŘ
tel. 973 213 302
e-mail: podatelna-vua@army.cz

Hlavní úkoly:

 • prostřednictvím podřízených oddělení dohlíží na výkon spisové služby (vyplývá ze zák. 499/2004 Sb., §69),
 • poskytuje metodickou pomoc POI,
 • vydává trvalý souhlas ke skartaci dokumentů, které nemají trvalou služební (úřední) hodnotu,
 • podílí se na tvorbě norem pro spisovou a archivní službu a ochranu utajovaných informací,
 • zastupuje ředitele VÚA;

Ukládá se zde:

 • dokumentace KRYPTO; 

 

I. Oddělení dokumentace

Vedoucí oddělení – zástupce ředitele SA MO

Bc. Vladimíra BENEŠOVÁ
tel. 973 213 320

Ukládají se zde:

 • dokumenty složek MO a GŠ AČR,
 • dokumenty přímo podřízených organizačních celků (dále jen PPOC) MO a GŠ AČR,
 • dokumenty Vojenské kanceláře prezidenta republiky (dále jen VKPR),
 • dokumenty Hradní stráže (dále jen HS),
 • osobní spisy bývalých občanských zaměstnanců organizačních celků MO a GŠ AČR,
 • dokumenty regionálních finančních úřadů zabezpečujících složky MO a AČR.
 • agenda protokolů vojenských zkušebních komisařů o provedení řidičských zkoušek osobami v době konání základní vojenské služby,
 • dokumenty vzešlé z působení AČR ve strukturách NATO a EU (dokumenty Stálé delegace ČR při NATO a EU v Bruselu, Národního zastoupení v SHAPE Mons (Belgie) a součástí a složek resortu MO, které manipulují s dokumenty cizí moci (dále jen CM),
 • dokumenty kontingentů vojsk AČR působících mimo území státu na základě uzavřených dohod a v rámci mezinárodní spolupráce (zahraniční mise UNPROFOR, AFOR, EUFOR, ISAF, IFOR, SFOR, KFOR atd.),

Hlavní úkoly:

 • provádí odborné archivní prohlídky dokumentů vedených v analogové a elektronické podobě u organizačních celků MO, GŠ AČR, jejich PPOC, VKPR a HS pod odborným vedením Vojenského historického archivu (dále jen VHA),
 • zabezpečuje přejímky národních dokumentů a dokumentů NATO, EU, ostatních smluvních stran a dokumentace vzešlé z činnosti zahraničních zastoupení, misí a jednotek AČR působících v zahraničí,
 • zpracovává lokační plány národní a zahraniční dokumentace uložené v depozitech a dbá o jejich bezpečnost a ochranu,
 • cestou odborného pracoviště – restaurátorské a konzervátorské dílny – pečuje o fyzický stav archiválií a zabezpečuje ochranu před poškozením vnějšími vlivy (plísně, prach, vlhkost, hmyz apod.),
 • na základě oprávněných požadavků původců vyhledává dokumenty v depozitech, vyhotovuje jejich kopie, opisy a výpisy,
 • zpřístupňuje dokumenty pro badatelské a vědecké účely na základě povolení původců dokumentů občanům ČR a cizincům,
 • zabezpečuje přednáškovou činnost v kurzech spisové a archivní služby na úseku manipulace a archivace dokumentů NATO, EU, ostatních smluvních stran a misí,
 • spolupracuje s Vojenským archívom – Centrálnou registratúrou Trnava v oblasti potvrzování řidičských průkazů získaných v průběhu základní vojenské služby,
 • zabezpečuje odborné využívání zahraniční dokumentace pro oprávněné osoby resortu obrany a organizace státní správy,
 • zúčastňuje se jednání mezinárodních orgánů řešících koncepční a výzkumně vývojové programy v oblasti vojenského archivnictví,
 • v rámci stálého členství v Archivním výboru NATO Brusel se podílí na realizaci dlouhodobého programu odtajňování a veřejného zpřístupňování dokumentace NATO);
 • ve spolupráci s Národním archivem Luxembourg odborně zpracovává dokumentaci zaniklé Západoevropské unie (WEU), uložené ve VÚA.


 

II. Oddělení Centrálního registru MO

vedoucí oddělení

pplk. Ing. Josef MUSIL
tel. 973 200 280

Základní úkoly oddělení Centrálního registru MO:

 • Zabezpečuje činnost pracoviště registru NATO, registru NATO ATOMAL, registru EU a registru OSCM v resortu MO.
 • Odpovídá za správu centrální evidence utajovaných dokumentů cizí moci pro potřeby resortu MO a Ústředního registr NBÚ.
 • Zřizuje a odborně vede pracoviště pomocných registrů v resortu MO.
 • Zabezpečuje prvotní příjem, evidenci, distribuci a skartaci utajovaných a neutajovaných informací cizí moci pro potřeby resortu MO.
 • Provádí distribuci utajovaných a neutajovaných informací na základě schválených požadavků mimo resort MO a ostatním mezinárodním subjektů na základě schválených bezpečnostních dohod.
 • Provádí školení a odbornou přípravu pracovníků pomocných registrů v oblasti zajištění evidence a bezpečnosti utajovaných informací cizí moci. 
 • Podílí se na tvorbě standardů a norem
 • V součinnosti s Odborem bezpečnosti provádí kontrolní činnosti v oblasti zajištění bezpečnosti informací cizí moci v resortu MO a na zahraničních pracovištích. 

 

Organizační oddělení

vedoucí oddělení

Mgr. Ondřej ZAHUMENSKÝ

tel. 973 213 310